Modern Greek Bible

Leviticus 8

Leviticus

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai thn ogdohn hmeran o MwushV ekalese ton Aarwn kai touV uiouV autou kai touV presbuterouV tou Israhl×

2

kai eipe proV ton Aarwn, Labe eiV seauton moscon ek bown dia prosforan peri amartiaV kai krion dia olokautwma amwma kai prosfere auta emprosqen tou Kuriou.

3

Kai eiV touV uiouV tou Israhl qeleiV lalhsei, legwn, Labete tragon ex aigwn dia prosforan peri amartiaV kai moscon kai arnion eniausia, amwma, dia olokautwma,

4

kai boun kai krion dia eirhnikhn prosforan, eiV qusian emprosqen tou Kuriou, kai prosforan ex alfitwn ezumwmenhn meta elaiou× dioti shmeron qelei emfanisqh o KurioV eiV esaV.

5

Kai eferan o, ti prosetaxen o MwushV emprosqen thV skhnhV tou marturiou× kai eplhsiase pasa h sunagwgh kai estaqh emprosqen tou Kuriou.

6

Kai eipen o MwushV, OutoV einai o logoV ton opoion prosetaxe KurioV na kamnhte× kai qelei emfanisqh eiV esaV h doxa tou Kuriou.

7

Kai eipen o MwushV proV ton Aarwn, Proselqe eiV to qusiasthrion kai kame thn peri amartiaV prosforan sou, kai to olokautwma sou kai kame exilewsin uper seautou kai uper tou laou× kai prosfere to dwron tou laou kai kame exilewsin uper autwn, kaqwV prosetaxen o KurioV.

8

[] Kai proshlqen o Aarwn eiV to qusiasthrion kai esfaxe ton moscon thV peri amartiaV prosforaV, ostiV hto di' auton.

9

Kai oi uioi tou Aarwn eferan to aima proV auton× kai enebaye ton daktulon autou eiV to aima kai ebalen epi ta kerata tou qusiasthriou kai ecuse to aima eiV thn basin tou qusiasthriou.

10

To stear omwV kai touV nefrouV kai ton epanw lobon tou hpatoV thV peri amartiaV prosforaV ekausen epi tou qusiasthriou, kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

11

To de kreaV kai to derma ekausen en puri exw tou stratopedou.

12

Kai esfaxe to olokautwma× kai oi uioi tou Aarwn paresthsan eiV auton to aima, kai errantisen auto epi tou qusiasthriou kuklw.

13

Kai eferan proV auton to olokautwma diamemelismenon kai thn kefalhn× kai ekausen auta epi tou qusiasthriou.

14

Kai eplune ta entosqia kai touV podaV× kai ekausen auta epi to olokautwma epi tou qusiasthriou.

15

Kai prosefere to dwron tou laou× kai elabe ton tragon thV peri amartiaV prosforaV tou laou kai esfaxen auton, kai proseferen auton peri amartiaV, kaqwV kai to prwton.

16

Kai prosefere to olokautwma kai ekamen auto kata to diatetagmenon.

17

Kai prosefere thn ex alfitwn prosforan× kai eneplhse thn ceira autou ap' authV kai ekausen authn epi tou qusiasthriou, ektoV tou prwinou olokautwmatoV.

18

Esfaxen eti ton boun kai ton krion thV eirhnikhV qusiaV thV uper tou laou× kai oi uioi tou Aarwn paresthsan to aima proV auton, kai errantisen auto epi tou qusiasthriou kuklw,

19

kai to stear tou booV kai tou kriou, thn ouran kai to stear to kalupton ta entosqia kai touV nefrouV kai ton lobon tou hpatoV×

20

kai eqesan ta steata epi ta sthqh, kai ekause ta steata epi tou qusiasthriou×

21

ta de sthqh kai ton wmon ton dexion ekinhsen o Aarwn eiV prosforan kinhthn enwpion tou Kuriou, kaqwV prosetaxen o MwushV.

22

Kai uywsaV o Aarwn taV ceiraV autou proV ton laon, euloghsen autouV× kai katebh, afou prosefere thn peri amartiaV prosforan kai to olokautwma kai taV eirhnikaV prosforaV.

23

[] Kai eishlqen o MwushV kai o Aarwn eiV thn skhnhn tou marturiou× kai exelqonteV euloghsan ton laon× kai efanh h doxa tou Kuriou eiV panta ton laon.

24

Kai exhlqe pur ap' emprosqen tou Kuriou kai katefagen epi tou qusiasthriou to olokautwma, kai ta steata× idwn de paV o laoV hlalaxan kai epeson kata proswpon autwn.

Leviticus 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: