Modern Greek Bible

Leviticus 7

Leviticus

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Labe ton Aarwn kai touV uiouV autou met' autou, kai taV stolaV kai to elaion tou crismatoV kai ton moscon thV peri amartiaV prosforaV kai touV duo kriouV kai to kanistron twn azumwn.

3

Kai sunaxon pasan thn sunagwghn eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou.

4

Kai ekamen o MwushV kaqwV prosetaxen eiV auton o KurioV× kai sunhcqh h sunagwgh eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou.

5

Kai eipen o MwushV proV thn sunagwghn, OutoV einai o logoV ton opoion prosetaxen o KurioV na geinh.

6

Kai eferen o MwushV ton Aarwn kai touV uiouV autou kai elousen autouV me udwr.

7

Kai ebale ton citwna ep' auton, kai ezwsen auton thn zwnhn, kai enedusen auton ton podhrh, kai ebalen ep' autou to efod, kai ezwsen auton thn kenththn zwnhn tou efod, kai periezwsen auton me authn.

8

Kai ebalen ep' autou to peristhqion× eiV de to peristhqion ebale to Ourim kai to Qoummim.

9

Kai ebale thn mitran epi thV kefalhV autou× epi de thV mitraV, kata to emprosqen authV, ebale to petalon to crusoun, to diadhma to agion, kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

10

Kai elaben o MwushV to elaion tou crismatoV kai ecrise thn skhnhn kai panta ta en auth kai hgiasen auta.

11

Kai errantisen ap' autou epi to qusiasthrion eptakiV kai ecrise to qusiasthrion× kai panta ta skeuh autou kai ton nipthra kai thn basin autou, dia na agiash auta.

12

Kai ecusen apo tou elaiou tou crismatoV epi thn kefalhn tou Aarwn kai ecrisen auton, dia na agiash auton.

13

Kai eferen o MwushV touV uiouV tou Aarwn kai enedusen autouV citwnaV kai ezwsen autouV zwnaV kai ebale mitridia ep' autwn, kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

14

[] Kai efere ton moscon thV peri amartiaV prosforaV× o de Aarwn kai oi uioi autou epeqesan taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou moscou thV peri amartiaV prosforaV.

15

Kai esfaxen auton kai elaben o MwushV apo tou aimatoV kai ebalen epi ta kerata tou qusiasthriou kuklw dia tou daktulou autou, kai ekaqarise to qusiasthrion× kai to aima ecusen eiV thn basin tou qusiasthriou kai hgiasen auto, dia na kamh exilewsin ep' autou.

16

Kai elabe pan to stear to epi twn entosqiwn kai ton lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear autwn, kai ekausen auta o MwushV epi tou qusiasthriou.

17

Ton moscon omwV kai to derma autou kai to kreaV autou kai thn kopron autou, ekausen en puri exw tou stratopedou, kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

18

Kai efere ton krion tou olokautwmatoV× kai o Aarwn kai oi uioi autou epeqesan taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou.

19

Kai esfaxen auton kai errantisen o MwushV to aima epi to qusiasthrion kuklw.

20

Kai diemelise ton krion kata ta melh autou× kai ekausen o MwushV thn kefalhn kai ta melh kai to stear.

21

Ta de entosqia kai touV podaV eplune me udwr× kai ekausen o MwushV olon ton krion epi tou qusiasthriou× hto olokautwma eiV osmhn euwdiaV, prosfora ginomenh dia puroV eiV ton Kurion× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

22

Kai efere ton krion ton deuteron, ton krion thV kaqierwsewV× o de Aarwn kai oi uioi autou epeqesan taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou.

23

Kai esfaxen auton, kai elaben o MwushV apo tou aimatoV autou kai ebalen epi ton lobon tou dexiou wtiou tou Aarwn, kai epi ton anticeira thV dexiaV autou ceiroV, kai epi ton megalon daktulon tou dexiou autou podoV.

24

Kai efere touV uiouV tou Aarwn kai ebalen o MwushV apo tou aimatoV epi ton lobon tou dexiou wtiou autwn kai epi touV anticeiraV twn dexiwn ceirwn autwn kai epi touV megalouV daktulouV twn dexiwn podwn autwn× kai errantisen o MwushV to aima epi tou qusiasthriou kuklw.

25

Kai elabe to stear kai thn ouran kai pan to stear to epi twn entosqiwn kai ton lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear autwn kai ton dexion wmon×

26

kai apo tou kanistrou twn azumwn tou emprosqen tou Kuriou elabe mian phttan azumon, kai ena arton elaiwmenon kai en laganon kai ebalen auta epi to stear kai epi ton dexion wmon×

27

kai ebale ta panta eiV taV ceiraV tou Aarwn kai eiV taV ceiraV twn uiwn autou, kai ekinhsen auta eiV prosforan kinhthn emprosqen tou Kuriou.

28

Kai elaben auta o MwushV ek twn ceirwn autwn kai ekausen epi tou qusiasthriou epi to olokautwma× autai hsan kaqierwseiV eiV osmhn euwdiaV× hto qusia ginomenh dia puroV eiV ton Kurion.

29

Kai labwn o MwushV to sthqoV, ekinhsen auto eiV prosforan kinhthn emprosqen tou Kuriou× ek tou kriou thV kaqierwsewV touto hto to meridion tou MwusewV, kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

30

Kai elaben o MwushV apo tou elaiou tou crismatoV kai apo tou aimatoV tou epi tou qusiasthriou kai errantisen epi ton Aarwn, epi taV stolaV autou kai epi touV uiouV autou kai epi taV stolaV twn uiwn autou met' autou× kai hgiase ton Aarwn, taV stolaV autou kai touV uiouV autou kai taV stolaV twn uiwn autou met' autou×

31

[] Kai eipen o MwushV proV ton Aarwn kai proV touV uiouV autou, Brasate to kreaV eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou× kai ekei fagete auto kai ton arton ton en tw kanistrw twn kaqierwsewn, kaqwV me prosetaxen o KurioV, legwn, O Aarwn kai oi uioi autou qelousi trwgei auta.

32

To de upoloipon tou kreatoV kai tou artou en puri qelete katakausei.

33

Kai apo thV quraV thV skhnhV tou marturiou den qelete exelqei epta hmeraV, ewsou plhrwqwsin ai hmerai thV kaqierwsewV saV× dioti en epta hmeraiV qelei teleiwqh h kaqierwsiV saV.

34

KaqwV ekamen eiV thn hmeran tauthn, outw prosetaxe KurioV na ektelhtai, dia na ginhtai exilewsiV dia saV.

35

Qelete loipon kaqisei epta hmeraV eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou hmeran kai nukta× kai qelete fulattei taV paraggeliaV tou Kuriou, dia na mh apoqanhte× dioti outw prosetacqhn.

36

Kai ekamen o Aarwn kai oi uioi autou pantaV touV logouV, touV opoiouV prosetaxen o KurioV dia ceiroV tou MwusewV.

Leviticus 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: