Modern Greek Bible

Leviticus 5

Leviticus

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Ean tiV amarthsh kai praxh paranomian kata tou Kuriou kai yeusqh proV ton plhsion autou dia parakataqhkhn h dia pragma ti empepisteumenon eiV taV ceiraV autou, h dia arpaghn, h hpathse ton plhsion autou,

3

h eure pragma camenon kai yeudetai peri autou, h omosh yeudwV peri tinoV ek pantwn osa prattei o anqrwpoV, wste na amarthsh eiV auta×

4

otan amarthsh kai hnai enocoV, qelei apodwsei to arpagma to opoion hrpasen, h to pragma to opoion elabe di' apathV, h thn parakataqhkhn thn empisteuqeisan eiV auton, h to camenon pragma to opoion euren,

5

h pan ekeino peri tou opoiou wmose yeudwV× qelei apodwsei to kefalaion autou, kai qelei prosqesei to pempton ep' auto× eiV ontina anhkei, eiV touton qelei apodwsei auto thn hmeran kaq' hn fanerwqh enocoV.

6

Kai qelei ferei proV ton Kurion thn peri anomiaV prosforan autou, krion amwmon ek tou poimniou, kata thn ektimhsin sou, eiV prosforan peri anomiaV, proV ton ierea×

7

kai o iereuV qelei kamei exilewsin uper autou enwpion tou Kuriou× kai qelei sugcwrhqh eiV auton, peri pantoV pragmatoV ek twn osa epraxe, wste na anomhsh eiV auta.

8

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

9

Prostaxon ton Aarwn kai touV uiouV autou, legwn, OutoV einai o nomoV tou olokautwmatoV× to olokautwma qelei kaiesqai epi tou qusiasthriou olhn thn nukta ewV to prwi, kai to pur tou qusiasthriou qelei kaiesqai ep' autou.

10

Kai qelei enduqh o iereuV citwna linoun kai periskelh lina qelei foresei epi thn sarka autou, kai qelei afairesei thn stakthn tou olokautwmatoV to opoion katefage to pur epi tou qusiasthriou× kai qelei balei authn eiV to plagion tou qusiasthriou.

11

Kai qelei ekduqh thn stolhn autou kai enduqh allhn stolhn× kai qelei ferei thn stakthn exw tou stratopedou eiV topon kaqaron.

12

Kai to pur to epi tou qusiasthriou qelei kaiesqai ep' autou× den qelei sbesqh× kai qelei kaiei o iereuV ep' autou xula kaq' ekasthn prwian, kai qelei stoibasei to olokautwma ep' autou, kai qelei kaiei ep' autou to stear thV eirhnikhV prosforaV.

13

To pur qelei kaiesqai diapantoV epi tou qusiasthriou× den qelei sbesqh.

14

[] OutoV de einai o nomoV thV alfitwn prosforaV× oi uioi tou Aarwn qelousi prosferei authn enwpion tou Kuriou emprosqen tou qusiasthriou.

15

Kai qelei afairesei ap' authV oson cwrei h ceir autou, apo thV semidalewV thV ex alfitwn prosforaV meta tou elaiou authV kai pan to libanion to epi thV ex alfitwn prosforaV× kai qelei kausei auto epi tou qusiasthriou eiV osmhn euwdiaV, mnhmosunon authV proV ton Kurion.

16

To de enapoleifqen ek toutwn qelousi fagei o Aarwn kai oi uioi autou× azumon qelei trwgesqai en topw agiw en th aulh thV skhnhV tou marturiou qelousi trwgei auto.

17

Den qelei eyhqh meta prozumiou× dia meridion autwn edwka auto apo twn dia puroV ginomenwn prosforwn mou× einai agiwtaton, kaqwV h peri amartiaV prosfora, kai kaqwV h peri anomiaV.

18

Pan arsenikon metaxu twn teknwn tou Aarwn qelei trwgei auto× touto qelei eisqai nomimon aiwnion eiV taV geneaV saV, apo twn dia puroV ginomenwn prosforwn tou Kuriou× paV ostiV eggish auta, qelei agiasqh.

19

Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

20

touto einai to dwron tou Aarwn kai twn uiwn autou to opoion qelousi prosferei proV ton Kurion thn hmeran kaq' hn crisqh× to dekaton enoV efa semidalewV eiV pantoteinhn prosforan ex alfitwn, to hmisu authV to prwi, kai to hmisu authV to esperaV×

21

epi kayhV qelei etoimasqh meta elaiou× eyhmenon qeleiV ferei auto× kai ta eyhmena tmhmata twn ex alfitwn prosforwn qeleiV prosferei eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

22

Kai o iereuV o kecrismenoV ant' autou metaxu twn uiwn autou qelei prosferei auto× touto einai nomimon aiwnion dia ton Kurion. oloklhrwV qelei kaiesqai.

23

Kai pasa prosfora ex alfitwn ierewV qelei kaiesqai oloklhrwV× den qelei trwgesqai.

24

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

25

Lalhson proV ton Aarwn kai proV touV uiouV autou, legwn, OutoV einai o nomoV thV peri amartiaV prosforaV× En tw topw opou sfazetai to olokautwma, qelei sfagh h peri amartiaV prosfora emprosqen tou Kuriou× einai agiwtaton.

26

O iereuV o prosferwn authn peri amartiaV qelei trwgei authn× en topw agiw qelei trwgesqai, en th aulh thV skhnhV tou marturiou.

27

pan o, ti eggish to kreaV authV qelei eisqai agion× kai ean rantisqh apo tou aimatoV authV epi ti forema, ekeino, epi tou opoiou errantisqh, qelei plunesqai en topw agiw.

28

To de phlinon aggeion en tw opoiw ebrase, qelei suntribesqai all' ean brash en aggeiw calkinw, touto qelei tribesqai epimelwV kai qelei plunesqai me udwr.

29

Pan arsenikon metaxu twn ierewn qelei trwgei ex authV× einai agiwtaton.

30

Kai pasa prosfora peri amartiaV, apo tou aimatoV thV opoiaV feretai eiV thn skhnhn tou marturiou dia na geinh exilewsiV en tw agiasthriw, den qelei trwgesqai me pur qelei kaiesqai.

Leviticus 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: