Modern Greek Bible

Leviticus 4

Leviticus

Return to Index

Chapter 5

1

[] Ean de tiV amarthsh kai akoush fwnhn orkismou kai hnai martuV, eite eiden eite exeurei ean den fanerwsh auto, tote qelei bastasei thn anomian autou.

2

H ean tiV eggish pragma ti akaqarton, eite qnhsimaion akaqarton qhriou eite qnhsimaion akaqartou kthnouV eite qnhsimaion erpetwn akaqartwn, kai elaqen auton, omwV qelei eisqai akaqartoV kai enocoV.

3

H ean eggish akaqarsian anqrwpou, ex opoiasdhpote hqelen eisqai h akaqarsia autou, dia thV opoiaV miainetai tiV, kai elaqen auton× otan autoV gnwrish touto, tote qelei eisqai enocoV.

4

H ean tiV omosh, proferwn astocastwV dia twn ceilewn autou na kakopoihsh, h na agaqopoihsh eiV pan o, ti hqele proferei astocastwV o anqrwpoV meq' orkou kai elaqen auton× otan gnwrish touto, tote qelei eisqai enocoV eiV en ek toutwn.

5

Otan loipon einai tiV enocoV eiV en ek toutwn, qelei exomologhqh kata ti hmarthse×

6

kai qelei ferei proV ton Kurion prosforan peri thV parabasewV autou, dia thn amartian autou thn opoian hmarthse, qhlukon arnion ek probatwn h tragon ex aigwn, eiV prosforan peri amartiaV× kai qelei kamei exilewsin o iereuV uper autou peri thV amartiaV autou.

7

[] Kai ean den euporh na ferh probaton h aiga, qelei ferei proV ton Kurion, dia thn amartian autou thn opoian hmarthse, duo trugonaV h duo neossouV peristerwn× mian dia prosforan peri amartiaV kai mian dia olokautwma.

8

Kai qelei ferei autaV proV ton ierea, ostiV qelei prosferei prwton ekeinhn thn peri amartiaV prosforan× kai qelei koyei dia twn onucwn thn kefalhn authV apo tou aucenoV authV, plhn den qelei diacwrisei authn.

9

Kai apo tou aimatoV thV peri amartiaV prosforaV qelei rantisei ton toicon tou qusiasthriou× to de enapoleifqen tou aimatoV qelei straggisei exw eiV thn basin tou qusiasthriou× einai prosfora peri amartiaV.

10

Thn de deuteran qelei kamei olokautwma kata to diatetagmenon× kai qelei kamei o iereuV exilewsin uper autou, peri thV amartiaV autou thn opoian hmarthse, kai qelei sugcwrhqh eiV auton.

11

All' ean den euporh na ferh duo trugonaV h duo neossouV peristerwn, tote qelei ferei o amarthsaV dia prosforan autou to dekaton enoV efa semidalewV eiV prosforan peri amartiaV× den qelei balei ep' authn elaion oude qelei balei ep' authn libanion× dioti einai prosfora peri amartiaV.

12

kai qelei ferei authn proV ton ierea× kai o iereuV qelei draxei ap' authV oson cwrei h ceir autou, to mnhmosunon authV, kai qelei kausei auto epi tou qusiasthriou, kata taV prosforaV taV dia puroV ginomenaV eiV ton Kurion× einai prosfora peri amartiaV.

13

Kai qelei kamei o iereuV exilewsin uper autou peri thV amartiaV autou thn opoian hmarthsen eiV en ek toutwn, kai qelei sugcwrhqh eiV auton× to de upoloipon qelei eisqai tou ierewV, wV h ex alfitwn prosfora.

14

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

15

Ean tiV praxh paranomian kai amarthsh ex agnoiaV eiV ta agia tou Kuriou, tote qelei ferei proV ton Kurion dia thn anomian autou krion amwmon ek tou poimniou, kata thn ektimhsin sou eiV siklouV arguriou, kata ton siklon tou agiasthriou, dia prosforan peri anomiaV×

16

kai qelei apodwsei o, ti hmarthsen eiV ta agia kai qelei prosqesei ep' auto to pempton autou kai dwsei auto eiV ton ierea× kai qelei kamei o iereuV exilewsin uper autou dia tou kriou thV peri anomiaV prosforaV, kai qelei sugcwrhqh eiV auton.

17

Kai ean tiV amarthsh kai praxh ti ek twn osa einai prostetagmenon upo tou Kuriou na mh prattwntai, kai den egnwrisen auto, omwV qelei eisqai enocoV kai qelei bastasei thn anomian autou×

18

kai qelei ferei krion amwmon ek tou poimniou kata thn ektimhsin sou, eiV prosforan peri anomiaV, proV ton ierea× kai qelei kamei o iereuV exilewsin uper autou peri thV agnoiaV autou, eiV thn opoian elanqasqh kai den egnwrise touto, kai qelei sugcwrhqh eiV auton.

19

Einai prosfora peri anomiaV× autoV anomian epraxe kata tou Kuriou.

Leviticus 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: