Modern Greek Bible

Leviticus 3

Leviticus

Return to Index

Chapter 4

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Lalhson proV touV uiouV Israhl, legwn, Ean yuch tiV amarthsh ex agnoiaV kai ek twn osa einai prostetagmenon upo tou Kuriou na mh prattwntai praxh ti ex autwn×

3

ean men o iereuV o kecrismenoV amarthsh wste na enocopoihsh ton laon, tote qelei ferei, dia thn amartian autou thn opoian hmarthse, moscon booV amwmon proV ton Kurion dia prosforan peri amartiaV.

4

Kai qelei ferei ton moscon eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou enwpion tou Kuriou× kai qelei epiqesei thn ceira autou epi thn kefalhn tou moscou, kai qelousi sfaxei ton moscon enwpion tou Kuriou.

5

Kai qelei labei o iereuV o kecrismenoV apo tou aimatoV tou moscou kai ferei auto eiV thn skhnhn tou marturiou×

6

kai qelei embayei o iereuV ton daktulon autou eiV to aima kai qelei rantisei apo tou aimatoV eptakiV enwpion tou Kuriou, emprosqen tou katapetasmatoV tou agiasthriou.

7

Kai qelei balei o iereuV apo tou aimatoV epi ta kerata tou qusiasthriou tou euwdouV qumiamatoV, to opoion einai enwpion tou Kuriou en th skhnh tou marturiou× kai qelei cusei pan to aima tou moscou eiV thn basin tou qusiasthriou tou olokautwmatoV, to opoion einai eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou.

8

Kai apan to stear tou moscou thV peri amartiaV prosforaV qelei afairesei ap' autou× to stear to perikalupton ta entosqia, kai apan to stear to epi twn entosqiwn×

9

kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn to proV ta pleura, kai ton epanw lobon tou hpatoV, ton opoion meta twn nefrwn qelei afairesei,

10

kaq' on tropon afaireitai apo tou moscou thV qusiaV thV eirhnikhV× kai qelei kausei auta o iereuV epi tou qusiasthriou tou olokautwmatoV×

11

kai to derma tou moscou kai pan to kreaV autou meta thV kefalhV autou kai meta twn podwn autou kai ta entosqia autou kai thn kopron autou×

12

kai qelei ferei olon ton moscon exw tou stratopedou eiV topon kaqaron, opou cunetai h stakth, kai qelei kausei auton epi xulwn dia puroV× opou cunetai h stakth, qelei kauqh.

13

[] Ean de pasa h sunagwgh tou Israhl amarthsh ex agnoiaV kai to pragma krufqh apo twn ofqalmwn thV sunagwghV kai ek twn osa einai prostetagmenon upo tou Kuriou na mh prattwntai, praxwsi kai hnai enocoi×

14

otan gnwrisqh h amartia thn opoian hmarthsan kata touto, tote qelei prosferei h sunagwgh moscon ek bown dia thn amartian kai qelei ferei auton emprosqen thV skhnhV tou marturiou.

15

Kai oi presbuteroi thV sunagwghV qelousin epiqesei taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou moscou enwpion tou Kuriou× kai qelousi sfaxei ton moscon enwpion tou Kuriou.

16

Kai o iereuV o kecrismenoV qelei ferei apo tou aimatoV tou moscon eiV thn skhnhn tou marturiou×

17

kai qelei embayei o iereuV ton daktulon autou eiV to aima kai qelei rantisei eptakiV enwpion tou Kuriou emprosqen tou katapetasmatoV×

18

kai qelei balei apo tou aimatoV epi ta kerata tou qusiasthriou, tou enwpion tou Kuriou, to opoion einai en th skhnh tou marturiou× kai qelei cusei pan to aima eiV thn basin tou qusiasthriou tou olokautwmatoV, to opoion einai eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou.

19

Kai pan to stear autou qelei afairesei ap' autou kai kausei epi tou qusiasthriou.

20

Kai qelei kamei eiV ton moscon kaq' on tropon ekamen eiV ton moscon thV peri amartiaV prosforaV× outw qelei kamei eiV auton× kai qelei kamei exilewsin uper autwn o iereuV kai qelei sugcwrhqh eiV autouV.

21

Kai qelei ekbalei ton moscon exw tou stratopedou kai kausei auton, kaqwV ekause ton prwton moscon× einai prosfora peri amartiaV uper thV sunagwghV×

22

[] Otan de arcwn tiV amarthsh kai praxh ex agnoiaV ti ek twn osa einai prostetagmenon upo Kuriou tou Qeou autou na mh prattwntai, kai hnai enocoV×

23

h ean h amartia autou, thn opoian hmarthse, gnwstopoihqh eiV auton, tote qelei ferei thn prosforan autou, tragon ex aigwn, arsenikon amwmon.

24

kai qelei epiqesei thn ceira autou epi thn kefalhn tou tragou, kai qelousi sfaxei auto en tw topw opou sfazousi to olokautwma enwpion tou Kuriou× einai prosfora peri amartiaV.

25

Kai qelei labei o iereuV apo tou aimatoV thV peri amartiaV prosforaV dia tou daktulou autou, kai balei epi ta kerata tou qusiasthriou tou olokautwmatoV kai qelei cusei to aima autou eiV thn basin tou qusiasthriou tou olokautwmatoV.

26

Kai apan to stear autou qelei kausei epi tou qusiasthriou, wV to stear thV qusiaV thV eirhnikhV prosforaV× kai qelei kamei exilewsin uper autou o iereuV peri thV amartiaV autou, kai qelei sugcwrhqh eiV auton.

27

[] Ean de yuch tiV ek tou laou thV ghV amarthsh ex agnoiaV, prattwn ti ek twn osa einai prostetagmenon upo tou Kuriou na mh prattwntai, kai hnai enocoV.

28

h ean gnwstopoihqh eiV auton h amartia autou thn opoian hmarthse× tote qelei ferei thn prosforan autou, tragon ex aigwn, qhlukon amwmon, dia thn amartian autou thn opoian hmarthse×

29

kai qelei epiqesei thn ceira autou epi thn kefalhn thV peri amartiaV prosforaV, kai qelousi sfaxei thn peri amartiaV prosforan en tw topw tou olokautwmatoV.

30

Kai qelei labei o iereuV dia tou daktulou autou apo tou aimatoV autou, kai balei epi ta kerata tou qusiasthriou tou olokautwmatoV kai pan to aima autou qelei cusei eiV thn basin tou qusiasthriou×

31

kai pan to stear autou qelei afairesei, kaqwV afaireitai to stear apo thV qusiaV thV eirhnikhV prosforaV× kai qelei kausei auto o iereuV epi tou qusiasthriou eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion× kai qelei kamei exilewsin uper autou o iereuV, kai qelei sugcwrhqh eiV auton.

32

Ean de ferh probaton dia prosforan autou peri amartiaV, qelei ferei auto qhlukon amwmon×

33

kai qelei epiqesei thn ceira autou epi thn kefalhn thV peri amartiaV prosforaV, kai qelousi sfaxei auto dia prosforan peri amartiaV, en tw topw opou sfazousi to olokautwma.

34

Kai qelei labei o iereuV apo tou aimatoV thV peri amartiaV prosforaV dia tou daktulou autou kai balei epi ta kerata tou qusiasthriou tou olokautwmatoV kai apan to aima autou qelei cusei eiV thn basin tou qusiasthriou×

35

kai qelei afairesei pan to stear autou, kaqwV afaireitai to stear tou probatou apo thV qusiaV thV eirhnikhV prosforaV× kai qelei kausei auta o iereuV epi tou qusiasthriou kata taV prosforaV taV ginomenaV dia puroV eiV ton Kurion× kai qelei kamei o iereuV exilewsin peri thV amartiaV autou thn opoian hmarthse, kai qelei sugcwrhqh eiV auton.

Leviticus 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: