Modern Greek Bible

Leviticus 2

Leviticus

Return to Index

Chapter 3

1

[] Ean de to dwron autou hnai qusia eirhnikh, ean prosferh auto ek twn bown, eite arsenikon eite qhlukon, amwmon qelei prosferei auto enwpion tou Kuriou×

2

kai qelei epiqesei thn ceira autou epi thn kefalhn tou dwrou autou, kai qelousi sfaxei auto para thn quran thV skhnhV tou marturiou× kai oi uioi tou Aarwn, oi iereiV, qelousi rantisei to aima epi to qusiasthrion kuklw.

3

Kai qelei prosferei ek thV eirhnikhV prosforaV, qusian ginomenhn dia puroV eiV ton Kurion× to stear to perikalupton ta entosqia kai apan to stear to epi twn entosqiwn×

4

kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn to proV ta pleura, kai ton epanw lobon tou hpatoV, ton opoion meta twn nefrwn qelei afairesei.

5

Kai oi uioi tou Aarwn qelousi kausei auta epi tou qusiasthriou epi tou olokautwmatoV tou epi twn xulwn twn epi tou puroV× einai qusia ginomenh dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

6

[] Ean de to dwron autou, to eiV qusian eirhnikhn prosferomenon proV ton Kurion, hnai ek tou poimniou, arsenikon h qhlukon, amwmon qelei prosferei auto.

7

Ean arnion prosferh to dwron autou, qelei prosferei auto enwpion tou Kuriou×

8

kai qelei epiqesei thn ceira autou epi thn kefalhn tou dwrou autou, kai qelousi sfaxei auto emprosqen thV skhnhV tou marturiou× kai oi uioi tou Aarwn qelousi rantisei to aima autou epi to qusiasthrion kuklw.

9

Kai qelei prosferei ek thV prosforaV thV eirhnikhV qusian ginomenhn dia puroV eiV ton Kurion× to stear autou, thn ouran oloklhron, thn opoian qelei afairesei apo thV rachV kai to stear to perikalupton ta entosqia kai pan to stear to epi twn entosqiwn×

10

kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn to proV ta pleura, kai ton epanw lobon tou hpatoV, ton opoion meta twn nefrwn qelei afairesei.

11

Kai qelei kausei auta o iereuV epi tou qusiasthriou× einai trofh thV dia puroV ginomenhV qusiaV eiV ton Kurion.

12

Ean de to dwron autou hnai ex aigwn, tote qelei prosferei auto enwpion tou Kuriou×

13

kai qelei epiqesei thn ceira autou epi thn kefalhn autou, kai qelousi sfaxei auto emprosqen thV skhnhV tou marturiou× kai oi uioi tou Aarwn qelousi rantisei to aima autou epi to qusiasthrion kuklw.

14

Kai qelei prosferei ex autou to dwron autou, qusian ginomenhn dia puroV eiV ton Kurion× to stear to perikalupton ta entosqia kai pan to stear to epi twn entosqiwn×

15

kai touV duo nefrouV kai to stear to ep' autwn to proV ta pleura, kai ton epanw lobon tou hpatoV, ton opoion meta twn nefrwn qelei afairesei.

16

Kai qelei kausei auta o iereuV epi tou qusiasthriou× einai trofh thV qusiaV thV ginomenhV dia puroV eiV osmhn euwdiaV× pan to stear einai tou Kuriou.

17

Nomimon aiwnion qelei eisqai eiV taV geneaV saV, eiV pasaV taV katoikhseiV saV× den qelete trwgei oute stear oute aima.

Leviticus 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: