Modern Greek Bible

Exodus 40

Leviticus

Return to Index

Chapter 1

1

[] Kai ekalese KurioV ton Mwushn kai elalhse proV auton ek thV skhnhV tou marturiou, legwn,

2

Lalhson proV touV uiouV Israhl kai eipe proV autouV, Ean tiV apo saV prosferh dwron proV ton Kurion, qelete prosferei to dwron saV apo twn kthnwn, apo twn bown h apo twn probatwn.

3

[] Ean to dwron autou hnai olokautwma apo twn bown, arsenikon amwmon aV prosferh auto× para thn quran thV skhnhV tou marturiou qelei prosferei auto, dia na hnai dekton enwpion tou Kuriou.

4

Kai qelei epiqesei thn ceira autou epi thn kefalhn tou olokautwmatoV kai qelei eisqai dekton uper autou, dia na geinh exilewsiV peri autou.

5

Kai qelousi sfaxei ton moscon enwpion Kuriou× kai oi uioi tou Aarwn, oi iereiV, qelousi ferei to aima kai qelousi rantisei to aima kuklw epi to qusiasthrion to para thn quran thV skhnhV tou marturiou.

6

Kai qelousin ekdarei to olokautwma kai qelousi diamelisei auto kata ta melh autou.

7

Kai oi uioi tou Aarwn tou ierewV qelousi balei pur epi to qusiasthrion kai qelousi stoibasei xula epi to pur.

8

Kai oi uioi tou Aarwn, oi iereiV, qelousin epistoibasei ta melh, thn kefalhn kai to stear, epi ta xula ta epi tou puroV, tou epi tou qusiasthriou×

9

ta de entosqia autou kai touV podaV autou qelousi plunei me udwr× kai qelei kausei o iereuV ta panta epi tou qusiasthriou× olokautwma einai, qusia ginomenh dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

10

[] Ean de to dwron autou dia to olokautwma hnai ek twn poimniwn, ek twn probatwn h ek twn aigwn, arsenikon amwmon qelei prosferei auto.

11

Kai qelousi sfaxei auto eiV ta plagia tou qusiasthriou proV borran enwpion Kuriou× kai qelousi rantisei oi uioi tou Aarwn, oi iereiV, to aima autou epi to qusiasthrion kuklw×

12

kai qelousi diamelisei auto kata ta melh autou kai thn kefalhn autou kai to stear autou× kai qelei epistoibasei auta o iereuV epi ta xula ta epi tou puroV tou epi tou qusiasthriou×

13

ta de entosqia kai touV podaV qelousi plunei me udwr× kai qelei ferei ta panta o iereuV kai kausei auta epi tou qusiasthriou× olokautwma einai, qusia ginomenh dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

14

Kai ean to dwron autou proV ton Kurion hnai olokautwma apo pthnwn, tote qelei prosferei to dwron autou apo trugonwn h apo neosswn peristerwn.

15

Kai qelei prosagagei auto o iereuV proV to qusiasthrion kai qelei apokoyei dia twn onucwn thn kefalhn autou kai kausei auto epi tou qusiasthriou× kai to aima autou qelei straggisei proV to plagion tou qusiasthriou×

16

kai qelei ekbalei ton prolobon autou meta thV koprou autou kai riyei auta eiV ta plagia tou qusiasthriou kata anatolaV, eiV ton topon thV stakthV×

17

kai qelei diascisei auto ek twn pterugwn autou, plhn den qelei diacwrisei kai qelei kausei auto o iereuV epi tou qusiasthriou, epi twn xulwn twn epi tou puroV× olokautwma einai, qusia ginomenh dia puroV eiV osmhn euwdiaV proV ton Kurion.

Leviticus 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: