Modern Greek Bible

Exodus 39

Exodus

Return to Index

Chapter 40

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Thn prwthn hmeran tou prwtou mhnoV qeleiV sthsei thn skhnhn, thn skhnhn tou marturiou.

3

Kai qeleiV qesei ekei thn kibwton tou marturiou, kai skepasei thn kibwton me to katapetasma.

4

Kai qeleiV eisaxei thn trapezan kai diataxei ta diataktea ep' authV× kai qeleiV eisaxei thn lucnian kai anayei touV lucnouV authV.

5

Kai qeleiV qesei to crusoun qusiasthrion tou qumiamatoV emprosqen thV kibwtou tou marturiou kai epibalei ton taphta thV quraV eiV thn skhnhn.

6

Kai qeleiV qesei to qusiasthrion tou olokautwmatoV emprosqen thV quraV thV skhnhV, thV skhnhV tou marturiou.

7

Kai qeleiV qesei ton nipthra metaxu thV skhnhV tou marturiou kai tou qusiasthriou kai balei udwr en autw.

8

Kai qeleiV sthsei thn aulhn kuklw kai kremasei to katapetasma thV pulhV thV aulhV.

9

Kai qeleiV labei to cristhrion elaion kai crisei thn skhnhn kai panta ta en auth, kai qeleiV agiasei authn kai panta ta skeuh authV kai qelei eisqai agia.

10

Kai qeleiV crisei to qusiasthrion tou olokautwmatoV kai panta ta skeuh autou kai qeleiV agiasei to qusiasthrion× kai qelei eisqai qusiasthrion agiwtaton.

11

Kai qeleiV crisei ton nipthra kai thn basin autou kai agiasei auton.

12

Kai qeleiV prosagagei ton Aarwn kai touV uiouV autou eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou kai niyei autouV me udwr.

13

Kai qeleiV endusei ton Aarwn taV agiaV stolaV kai qeleiV crisei auton, kai agiasei auton, kai qelei ierateuei eiV eme.

14

Kai qeleiV prosagagei touV uiouV autou kai endusei autouV citwnaV.

15

Kai qeleiV crisei autouV, kaqwV ecrisaV ton patera autwn, kai qelousin ierateuei eiV eme× kai qelei eisqai eiV autouV to crisma autwn proV pantoteinhn ierateian eiV taV geneaV autwn.

16

[] Kai ekamen o MwushV kata panta osa prosetaxen o KurioV eiV auton× outwV ekame.

17

Kai ton prwton mhna tou deuterou etouV, thn prwthn tou mhnoV, esthqh h skhnh.

18

Kai esthsen o MwushV thn skhnhn kai ebale ta upobasia authV kai esthse taV sanidaV authV kai ebale touV moclouV authV kai esthse touV stulouV authV.

19

Kai exhplwse ta parapetasmata epi thn skhnhn, kai ebale to epikalumma thV skhnhV ep' authn anwqen× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

20

Kai labwn to marturion eqesen en th kibwtw, kai ebale touV moclouV eiV thn kibwton, kai ebale to ilasthrion epi thn kibwton anwqen,

21

kai efere thn kibwton eiV thn skhnhn, kai epeqhke to kalupthrion katapetasma kai eskepase thn kibwton tou marturiou× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

22

Kai eqese thn trapezan en th skhnh tou marturiou kata to meroV thV skhnhV to proV borran exwqen tou katapetasmatoV,

23

kai dietaxen ep' authV touV artouV touV diatetagmenouV, enwpion Kuriou× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

24

Kai eqese thn lucnian en th skhnh tou marturiou apenanti thV trapezhV kata to meroV thV skhnhV to proV meshmbrian,

25

kai anhye touV lucnouV enwpion Kuriou× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

26

Kai eqese to crusoun qusiasthrion en th skhnh tou marturiou apenanti tou katapetasmatoV,

27

kai equmiasen ep' autou euwdeV qumiama× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

28

Kai epeqhke ton taphta eiV thn quran thV skhnhV.

29

Kai to qusiasthrion tou olokautwmatoV eqese para thn quran thV skhnhV, thV skhnhV tou marturiou, kai proseferen ep' autou to olokautwma kai thn ex alfitwn prosforan× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

30

Kai eqese ton nipthra metaxu thV skhnhV tou marturiou kai tou qusiasthriou kai ebalen en autw, udwr, dia na niptwntai×

31

kai enipton ex autou o MwushV kai o Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn kai touV podaV autwn.

32

Ote eishrconto eiV thn skhnhn tou marturiou kai ote proshrconto eiV to qusiasthrion, eniptonto kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

33

Kai esthse thn aulhn kuklw thV skhnhV kai tou qusiasthriou kai ekremase ton taphta thV pulhV thV aulhV. Kai sunetelesen o MwushV to ergon.

34

[] Tote ekaluyen h nefelh thn skhnhn tou marturiou kai doxa Kuriou eneplhse thn skhnhn.

35

Kai den hdunhqh o MwushV na eiselqh eiV thn skhnhn tou marturiou× dioti h nefelh ekaqhto ep' authn, kai doxa Kuriou eneplhse thn skhnhn.

36

Kai ote h nefelh anebainen epanwqen thV skhnhV, oi uioi Israhl eshkononto kaq' olaV autwn taV odoiporiaV×

37

an omwV h nefelh den anebaine, tote den eshkononto mecri thV hmeraV thV anabasewV authV.

38

dioti h nefelh tou Kuriou hto epi thV skhnhV thn hmeran, kai pur hto ep' authV thn nukta, enwpion pantoV tou oikou Israhl× kaq' olaV autwn taV odoiporiaV.

Leviticus 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: