Modern Greek Bible

Exodus 38

Exodus

Return to Index

Chapter 39

1

[] Kai ek tou kuanou kai porfurou kai kokkinou ekamon stolaV leitourgikaV dia na leitourgwsin en tw agiw, kai ekamon taV agiaV stolaV dia ton Aarwn, kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

2

Kai ekame to efod ek crusiou, ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV.

3

Kai esfurhlathsan to crusion eiV leptaV plakaV kai ekoyan auto eiV surmata, dia na ergasqwsin auto eiV to kuanoun kai eiV to porfuroun kai eiV to kokkinon kai eiV thn busson me entecnon ergasian.

4

Ekamon epwmidaV sunaptaV di' auto× sunaptomenaV epi twn duo akrwn autou.

5

Kai h kenthth zwnh tou efod ep' auto hto ek tou autou kata thn ergasian autou× ek crusiou, ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV, kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

6

Kai eirgasqhsan touV onucitaV liqouV enhrmosmenouV en oikiskoiV crusoiV, egkecaragmenouV, kaqwV egcarattontai ai sfragideV, me ta onomata twn uiwn Israhl.

7

Kai eqesen autouV epi twn epwmidwn tou efod, liqouV mnhmosunou eiV touV uiouV Israhl, kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

8

Kai ekame to peristhqion entecnou ergasiaV, kata thn ergasian tou efod, ek crusiou, ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV.

9

Tetragwnon hto× diploun ekamon to peristhqion× miaV spiqamhV to mhkoV autou kai miaV spiqamhV to platoV autou, diplou.

10

Kai enhrmosan eiV auto tessaraV seiraV liqwn× seira sardiou, topaziou kai smaragdou hto h seira h prwth.

11

Kai h deutera seira, anqrax, sapfeiroV kai adamaV.

12

Kai h trith seira, ligurion, acathV kai amequstoV.

13

Kai h tetarth seira, bhrullion, onux kai iaspiV× outoi hsan enhrmosmenoi en oikiskoiV crusoiV eiV ta perikleismata autwn.

14

Kai oi liqoi hsan kata ta onomata twn uiwn Israhl, dwdeka, kata ta onomata autwn, kata thn glufhn thV sfragidoV, ekastoV me to onoma autou kata taV dwdeka fulaV.

15

Kai ekamon epi to peristhqion aluseiV kata ta akra, plekthV ergasiaV ek crusiou kaqarou.

16

Kai ekamon duo oikiskouV crusouV kai duo krikouV crusouV kai eperasan touV duo krikouV eiV ta duo akra tou peristhqiou.

17

Kai eperasan taV duo plektaV crusaV aluseiV eiV touV duo krikouV touV eiV ta akra tou peristhqiou.

18

Kai ta duo akra twn duo plektwn alusewn sunhyan me touV duo oikiskouV kai ebalon autouV epi twn epwmidwn tou efod, eiV to emprosqen meroV autou.

19

Kai ekamon duo krikouV crusouV kai ebalon autouV epi twn duo akrwn tou peristhqiou, eiV to ceiloV autou, to opoion hto kata to meroV tou efod eswqen.

20

Kai ekamon duo allouV krikouV crusouV kai ebalon autouV eiV ta duo plagia tou efod katwqen, proV to emprosqinon meroV autou antikru thV allhV enwsewV autou anwqen thV kenththV zwnhV tou efod.

21

Kai edesan to peristhqion dia twn krikwn autou eiV touV krikouV tou efod me tainian ek kuanou, dia na hnai anwqen thV kenththV zwnhV tou efod, kai dia na mh hnai to peristhqion kecwrismenon apo tou efod× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

22

Kai ekame ton podhrh tou efod ergasiaV ufanthV, olon ek kuanou.

23

Kai hto anoigma en tw mesw tou podhrouV, wV anoigma qwrakoV, me tainian kuklw tou anoigmatoV, dia na mh scizhtai.

24

Kai ekamon epi twn kraspedwn tou podhrouV rodia ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV.

25

Kai ekamon kwdwnaV ek crusiou kaqarou kai ebalon touV kwdwnaV metaxu twn rodiwn epi tou kraspedou tou podhrouV kuklw metaxu twn rodiwn×

26

kwdwna kai rodion, kwdwna kai rodion, epi twn kraspedwn tou podhrouV tou leitourgikou kuklw kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

27

Kai ekamon touV citwnaV ek bussou ufanthV ergasiaV, dia ton Aarwn kai dia touV uiouV autou,

28

kai thn mitran ek bussou kai ta mitridia kekosmhmena ek bussou kai ta lina periskelh ek bussou keklwsmenhV,

29

kai thn zwnhn ek bussou keklwsmenhV kai kuanou kai porfurou kai kokkinou, kenththV ergasiaV× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

30

Kai ekamon to petalon tou ierou stemmatoV ek crusiou kaqarou kai enecaraxan ep' auto grammata wV caragma sfragidoV, AGIASMOS EIS TON KURION.

31

Kai edesan eiV auto tainian kuanhn, dia na sunaywsin auto anwqen epi thV mitraV× kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

32

[] OutwV eteleiwqh apan to ergon thV skhnhV tou marturiou× kai ekamon oi uioi Israhl kata panta osa prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn× outwV ekamon.

33

Kai eferan thn skhnhn proV ton Mwushn× thn skhnhn, kai panta ta skeuh authV, taV peronaV authV, taV sanidaV authV, touV moclouV authV kai touV stulouV authV, kai ta upobasia authV,

34

kai to epikalumma to ek dermatwn kriwn kokkinobafwn kai to epikalumma to ek dermatwn qwwn kai to kalupthrion katapetasma,

35

thn kibwton tou marturiou kai touV moclouV authV kai to ilasthrion,

36

thn trapezan, panta ta skeuh authV kai touV artouV thV proqesewV,

37

thn kaqaran lucnian, touV lucnouV authV, touV lucnouV kata thn diataxin autwn kai panta ta skeuh authV kai to elaion tou fwtoV,

38

kai to crusoun qusiasthrion kai to cristhrion elaion kai to euwdeV qumiama kai ton taphta dia thn quran thV skhnhV,

39

to calkinon qusiasthrion kai thn calkinhn escaran autou, touV moclouV autou kai panta ta skeuh autou, ton nipthra kai thn basin autou,

40

ta parapetasmata thV aulhV, touV stulouV authV kai ta upobasia authV kai to katapetasma dia thn pulhn thV aulhV, ta scoinia authV kai touV passalouV authV kai panta ta skeuh thV uphresiaV thV skhnhV dia thn skhnhn tou marturiou,

41

taV leitourgikaV stolaV, dia na leitourgwsin en tw agiw, kai taV agiaV stolaV dia ton Aarwn ton ierea kai taV stolaV twn uiwn autou, dia na ierateuwsi.

42

Kata panta osa prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn, outwV ekamon oi uioi Israhl apan to ergon.

43

Kai eiden o MwushV apan to ergon kai idou, eicon kamei auto kaqwV prosetaxen o KurioV× outwV ekamon× kai euloghsen autouV o MwushV.

Exodus 40

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: