Modern Greek Bible

Exodus 37

Exodus

Return to Index

Chapter 38

1

[] Kai ekame to qusiasthrion tou olokautwmatoV ek xulou sittim× pente phcwn to mhkoV autou kai pente phcwn to platoV autou, tetragwnon× kai to uyoV autou triwn phcwn×

2

kai ekame ta kerata autou epi twn tessarwn gwniwn autou× ta kerata autou hsan ek tou autou× kai periekaluyen auto calkon.

3

Kai ekame panta ta skeuh tou qusiasthriou, touV lebhtaV kai ta ptuaria kai taV lekanaV, taV kreagraV kai ta purodoca× panta ta skeuh autou ekame calkina.

4

Kai ekame dia to qusiasthrion calkinhn escaran diktuwthV ergasiaV upo thn periochn autou katwqen ewV tou mesou autou.

5

Kai ecuse tessaraV krikouV dia ta tessara akra thV calkinhV escaraV, dia na hnai qhkai twn moclwn.

6

Kai ekame touV moclouV ek xulou sittim, kai periekaluyen autouV me calkon.

7

Kai eishxe touV moclouV eiV touV krikouV kata ta plagia tou qusiasthriou, dia na bastazwsin auto di' autwn× koilon sanidwton ekamen auto.

8

Kai ekame ton nipthra calkinon kai thn basin autou calkinhn ek twn katoptrwn twn sunaqroizomenwn gunaikwn, aitineV sunhqroizonto para thn quran thV skhnhV tou marturiou.

9

[] Kai ekame thn aulhn× kata to pleuron to proV meshmbrian ta parapetasmata thV aulhV hsan ek bussou keklwsmenhV, ekaton phcwn.

10

Oi stuloi autwn hsan eikosi kai ta calkina autwn upobasia eikosi ta agkistra twn stulwn kai ai zwnai autwn argura.

11

Kai kata to boreion pleuron ta parapetasmata hsan ekaton phcwn× oi stuloi autwn eikosi kai ta calkina upobasia autwn eikosi ta agkistra twn stulwn kai ai zwnai autwn argura.

12

Kai kata to dutikon pleuron hsan parapetasmata penthkonta phcwn× oi stuloi autwn deka kai ta upobasia autwn deka× ta agkistra twn stulwn kai ai zwnai autwn argura.

13

Kai kata to anatolikon pleuron to proV anatolaV, penthkonta phcwn.

14

Ta parapetasmata tou enoV merouV thV pulhV hsan dekapente phcwn× oi stuloi autwn treiV kai ta upobasia autwn tria.

15

Kai eiV to allo meroV thV pulhV thV aulhV ekaterwqen hsan parapetasmata dekapente phcwn× oi stuloi autwn treiV kai ta upobasia autwn tria.

16

Panta ta parapetasmata thV aulhV kuklw hsan ek bussou keklwsmenhV.

17

Kai ta upobasia dia touV stulouV hsan calkina× ta agkistra twn stulwn kai ai zwnai autwn argura× kai ta kionokrana autwn hsan perikekalummena me argurion× kai panteV oi stuloi thV aulhV hsan ezwsmenoi me argurion.

18

Kai to katapetasma dia thn pulhn thV aulhV hto ergasiaV kenthtou ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV× kai hto eikosi phcwn to mhkoV kai to uyoV eiV to platoV pente phcwn, kaqwV eiV ta parapetasmata thV aulhV.

19

Kai oi stuloi autwn tessareV kai ta calkina upobasia autwn tessara× ta agkistra autwn argura, kai ta kionokrana autwn perikekalummena me argurion kai ai zwnai autwn argurai.

20

Kai panteV oi passaloi thV skhnhV kai thV aulhV kuklw calkinoi.

21

[] Auth einai h apariqmhsiV twn pragmatwn thV skhnhV, thV skhnhV tou marturiou, kaqwV hriqmhqhsan kata thn prostaghn tou MwusewV, dia thn uphresian twn Leuitwn dia ceiroV tou Iqamar, uiou tou Aarwn tou ierewV.

22

Kai o Beselehl o uioV tou Ouri, uiou tou Wr, ek fulhV Iouda, ekame panta osa prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn.

23

Kai hto met' autou Eliab, o uioV tou Acisamac, ek fulhV Dan, egcarakthV kai eumhcanoV tecnithV kai kenththV eiV kuanoun kai eiV porfuroun kai eiV kokkinon kai eiV busson.

24

Pan to crusion to dapanhqen dia thn ergasian eiV olon to ergon tou agiasthriou, to crusion thV prosforaV, hto eikosiennea talanta kai eptakosioi triakonta sikloi, kata ton siklon tou agiasthriou.

25

Kai to argurion twn apariqmhqentwn ek thV sunagwghV ekaton talanta, kai cilioi eptakosioi kai ebdomhkonta pente sikloi, kata ton siklon tou agiasthriou×

26

en bekac kata kefalhn, to hmisu tou siklou, kata ton siklon tou agiasthriou, dia panta pernwnta eiV thn apariqmhsin, apo eikosi etwn hlikiaV kai epanw, dia exakosiaV kai treiV ciliadaV kai pentakosiouV kai penthkonta anqrwpouV.

27

Kai ek tou arguriou twn ekaton talantwn ecuqhsan ta upobasia tou agiasthriou kai ta upobasia tou katapetasmatoV× ekaton upobasia apo ekaton talantwn, en talanton di' en upobasion.

28

Kai apo twn ciliwn eptakosiwn ebdomhkonta pente siklwn ekamen agkistra dia touV stulouV kai periekaluye ta kionokrana autwn kai ezwsen autouV.

29

Kai o calkoV thV prosforaV hto ebdomhkonta talanta kai duo ciliadeV kai tetrakosioi sikloi.

30

Kai ek toutou ekame ta upobasia eiV thn quran thV skhnhV tou marturiou kai to calkinon qusiasthrion kai thn calkinhn escaran di' auto, kai panta ta skeuh tou qusiasthriou,

31

kai ta upobasia thV aulhV kuklw kai ta upobasia thV pulhV thV aulhV kai pantaV touV passalouV thV skhnhV kai pantaV touV passalouV thV aulhV kuklw.

Exodus 39

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: