Modern Greek Bible

Exodus 36

Exodus

Return to Index

Chapter 37

1

[] Kai ekamen o Beselehl thn kibwton ek xulou sittim× duo phcwn kai hmiseiaV to mhkoV authV kai miaV phchV kai hmiseiaV to platoV authV kai miaV phchV kai hmiseiaV to uyoV authV×

2

kai periekaluyen authn me kaqaron crusion eswqen kai exwqen kai ekamen eiV authn stefanhn crushn kuklw.

3

Kai ecuse di' authn tessaraV krikouV crusouV dia taV tessaraV gwniaV authV× duo men krikouV eiV to en plagion authV duo de krikouV eiV to allo plagion authV.

4

Kai ekame moclouV ek xulou sittim kai periekaluyen autouV me crusion×

5

kai eishgage touV moclouV eiV touV krikouV kata ta plagia thV kibwtou, dia na bastazwsi thn kibwton.

6

Kai ekame to ilasthrion ek crusiou kaqarou× duo phcwn kai hmiseiaV to mhkoV autou kai miaV phchV kai hmiseiaV to platoV autou.

7

Kai ekame duo ceroubeim ek crusiou× sfurhlata ekamen auta, epi twn duo akrwn tou ilasthriou×

8

en ceroub epi tou enoV akrou, kai en ceroub epi tou allou akrou× epi tou ilasthriou ekame ta ceroubeim epi twn duo akrwn autou×

9

kai ta ceroubeim exeteinon taV pterugaV anwqen, epikaluptonta me taV pterugaV autwn to ilasthrion kai ta proswpa autwn eblepon to en proV to allo× proV to ilasthrion hsan ta proswpa twn ceroubeim.

10

[] Kai ekame thn trapezan ek xulou sittim× duo phcwn to mhkoV authV kai miaV phchV to platoV authV, to de uyoV authV miaV phchV kai hmiseiaV×

11

kai periekaluyen authn me crusion kaqaron, kai ekamen eiV authn stefanhn crushn kuklw.

12

Ekamen eti eiV authn ceiloV kuklw, miaV palamhV to platoV× kai epi to ceiloV authV kuklw ekame stefanhn crushn.

13

Kai ecuse di' authn tessaraV krikouV crusouV, kai ebale touV krikouV epi taV tessaraV gwniaV, taV epi twn tessarwn podwn authV.

14

upo to ceiloV hsan oi krikoi, qhkai twn moclwn, dia na bastazwsi thn trapezan.

15

kai ekame touV moclouV ek xulou sittim, kai periekaluyen autouV me crusion, dia na bastazwsi thn trapezan.

16

kai ekame ta skeuh ta epi thV trapezhV, touV diskouV authV kai touV qumiamatodocouV authV kai taV lekanaV authV kai ta spondeia, dia na ginwntai di' autwn ai spondai, ek crusiou kaqarou.

17

kai ekame thn lucnian ek crusiou kaqarou× sfurhlaton ekame thn lucnian× o kormoV authV kai oi kladoi authV, ai lekanai authV, oi komboi authV kai ta anqh authV hsan en swma met' authV.

18

kai ex kladoi exhrconto ek twn plagiwn authV× treiV kladoi thV lucniaV ek tou enoV plagiou authV kai treiV kladoi thV lucniaV ek tou allou plagiou authV×

19

treiV lekanai amugdaloeideiV eiV ton ena kladon, eiV komboV kai en anqoV× kai treiV lekanai amugdaloeideiV eiV ton allon kladon, eiV komboV kai en anqoV× outwV ekamen eiV touV ex kladouV touV exercomenouV ek thV lucniaV.

20

Kai eiV thn lucnian hsan tessareV lekanai amugdaloeideiV, oi komboi autwn kai ta anqh autwn.

21

Kai eiV komboV upo touV duo kladouV ex authV kai eiV komboV upo touV duo kladouV ex authV kai eiV komboV upo touV duo kladouV ex authV, eiV touV ex kladouV touV exercomenouV ex authV.

22

Oi komboi autwn kai oi kladoi autwn hsan en swma met' authV× to olon authV en sfurhlaton ek crusiou kaqarou.

23

Kai ekame touV epta lucnouV authV, kai ta lucnoyalida authV kai ta upoqemata authV ek crusiou kaqarou.

24

Ex enoV talantou crusiou kaqarou ekamen authn kai panta ta skeuh authV.

25

[] Kai ekame to qusiasthrion tou qumiamatoV ek xulou sittim× to mhkoV autou miaV phchV kai to platoV autou miaV phchV, tetragwnon× kai duo phcwn to uyoV autou× ta kerata autou hsan ek tou autou.

26

Kai periekaluyen auto me crusion kaqaron, thn korufhn autou kai ta plagia autou kuklw kai ta kerata autou× kai ekamen eiV auto stefanhn crushn kuklw.

27

Kai duo krikouV crusouV ekame di' auto upo thn stefanhn autou plhsion twn duo gwniwn autou epi ta duo plagia autou, dia na hnai qhkai twn moclwn, wste na bastazwsin auto di' autwn.

28

Kai ekame touV moclouV ek xulou sittim kai periekaluyen autouV me crusion.

29

Kai ekame to agion cristhrion elaion kai to kaqaron euwdeV qumiama kata thn tecnhn tou mureyou.

Exodus 38

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: