Modern Greek Bible

Exodus 35

Exodus

Return to Index

Chapter 36

1

[] Kai ekamen o Beselehl kai o Eliab kai paV sofoV thn kardian, eiV ton opoion o KurioV edwke sofian kai sunesin dia na exeurh na ergazhtai pan to ergon thV uphresiaV tou agiasthriou, kata panta osa prosetaxen o KurioV.

2

Kai ekalesen o MwushV ton Beselehl kai ton Eliab kai panta sofon thn kardian, eiV tou opoiou thn kardian o KurioV edwke sofian, panta anqrwpon tou opoiou h kardia dihgeiren auton eiV to na elqh proV to ergon dia na kamh auto.

3

Kai elabon ap' emprosqen tou MwusewV pasaV taV prosforaV, taV opoiaV eferan oi uioi Israhl dia to ergon thV uphresiaV tou agiasthriou, dia na kamwsin auto. Kai eferon eti proV auton autoproairetouV prosforaV kaq' ekasthn prwian.

4

Kai hlqon panteV oi sofoi oi ergazomenoi pan to ergon tou agiasthriou, ekastoV apo tou ergou autou, to opoion ekamnon×

5

kai eipon proV ton Mwushn, legonteV, O laoV ferei pleioteron para to ikanon dia thn uphresian tou ergon, to opoion o KurioV prosetaxe na geinh.

6

Kai prosetaxen o MwushV kai ekhruxan en tw stratopedw, legonteV, MhdeiV anhr mhte gunh, aV mh kamnh pleon ergasian dia thn prosforan tou agiasthriou. Kai o laoV epausen apo tou na ferh×

7

dioti h ulh, thn opoian eicon, hto ikanh di' olon to ergon, wste na kamwsin auto, kai eperisseuen.

8

[] Kai paV sofoV thn kardian ek twn ergazomenwn to ergon thV skhnhV ekamon deka parapetasmata ek bussou keklwsmenhV kai kuanou kai porfurou kai kokkinou× me ceroubeim entecnou ergasiaV ekamon auta×

9

to mhkoV tou enoV parapetasmatoV eikosioktw phcwn kai to platoV tou enoV parapetasmatoV tessarwn phcwn× panta ta parapetasmata tou autou metrou×

10

kai sunhye ta pente parapetasmata to en meta tou allou× kai ta alla pente parapetasmata sunhye to en meta tou allou.

11

Kai ekame quleiaV kuana epi thV akraV tou enoV parapetasmatoV kata to plagion opou egeinen h enwsiV× omoiwV ekamen epi thV teleutaiaV akraV tou deuterou parapetasmatoV, opou egeinen h enwsiV tou deuterou×

12

penthkonta quleiaV ekamen eiV to en parapetasma kai penthkonta quleiaV ekamen epi thV akraV tou parapetasmatoV, opou egeinen h enwsiV tou deuterou, dia na antikruzwsi ai quleiai proV allhla.

13

Kai ekame penthkonta peronaV crusaV kai sunhye ta parapetasmata proV allhla me taV peronaV. kai egeinen h skhnh mia.

14

[] Kai ekame parapetasmata ek tricwn aigwn dia na hnai kalumma epi thV skhnhV× endeka parapetasmata ekamen auta×

15

to mhkoV tou enoV parapetasmatoV triakonta phcwn kai to platoV tou enoV parapetasmatoV tessarwn phcwn× ta endeka parapetasmata tou autou metrou×

16

kai sunhye ta pente parapetasmata cwrista, kai ta ex parapetasmata cwrista.

17

Kai ekame penthkonta quleiaV epi thV teleutaiaV akraV tou parapetasmatoV kata thn enwsin, kai penthkonta quleiaV ekamen epi thV akraV tou parapetasmatoV, kata thn enwsin tou deuterou.

18

Ekamen eti penthkonta peronaV calkinaV, dia na sunayh thn skhnhn, wste na hnai mia.

19

Kai ekame epikalumma dia thn skhnhn ek dermatwn kriwn kokkinobafwn, kai epikalumma uperanwqen ek dermatwn qwwn.

20

Kai ekame taV sanidaV dia thn skhnhn ek xulou sittim, orqiaV×

21

to mhkoV thV miaV sanidoV deka phcwn, kai to platoV thV miaV sanidoV miaV phchV kai hmiseiaV×

22

mia saniV eice duo agkwniskouV antikruzontaV proV allhlouV× outwV ekame di' olaV taV sanidaV thV skhnhV.

23

Kai ekame taV sanidaV dia thn skhnhn, eikosi sanidaV apo tou notiou merouV proV ta dexia.

24

Kai tessarakonta upobasia argura ekamen upokatw twn eikosi sanidwn× duo upobasia upokatw thV miaV sanidoV dia touV duo agkwniskouV authV kai duo upobasia upokatw thV allhV sanidoV dia touV duo agkwniskouV authV.

25

Kai dia to deuteron meroV thV skhnhV, to proV borran, ekamen eikosi sanidaV,

26

kai ta tessarakonta autwn upobasia argura× duo upobasia upokatw thV miaV sanidoV kai duo upobasia upokatw thV allhV sanidoV.

27

Kai dia ta merh thV skhnhV ta proV dusmaV ekamen ex sanidaV.

28

Kai duo sanidaV ekame dia taV gwniaV thV skhnhV eiV ta duo plagia×

29

kai hnwqhsan katwqen kai hnwqhsan omou anwqen dia tou enoV krikou× outwV ekame di' autaV amfoteraV dia taV duo gwniaV.

30

Kai hsan oktw sanideV× kai ta upobasia autwn dekaex upobasia argura, ana duo upobasia upokatw ekasthV sanidoV.

31

Kai ekame touV moclouV ek xulou sittim× pente dia taV sanidaV tou enoV merouV thV skhnhV,

32

kai pente moclouV dia taV sanidaV tou allou merouV thV skhnhV kai pente moclouV dia taV sanidaV thV skhnhV, dia ta opisqen merh ta proV dusmaV×

33

kai ekame ton meson moclon dia na diapera dia twn sanidwn ap' akrou ewV akrou.

34

Kai periekaluye taV sanidaV me crusion kai ekame touV krikouV autwn crusouV dia na hnai qhkai twn moclwn, kai periekaluye touV moclouV me crusion.

35

[] Kai ekame to katapetasma ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV× entecnou ergasiaV ekamen auto me ceroubeim.

36

Kai ekamen eiV auto touV tessaraV stulouV ek xulou sittim kai periekaluyen autouV me crusion× ta agkistra autwn crusa× kai ecuse di' autouV tessara upobasia argura.

37

Kai ekame ton taphta dia thn quran thV skhnhV ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV, ergasiaV kenthtou×

38

kai touV pente stulouV authV kai ta agkistra autwn× kai periekaluye ta kionokrana autwn kai taV tainiaV autwn me crusion× ta pente omwV upobasia autwn hsan calkina.

Exodus 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: