Modern Greek Bible

Exodus 34

Exodus

Return to Index

Chapter 35

1

[] Kai sunhqroisen o MwushV pasan thn sunagwghn twn uiwn Israhl, kai eipe proV autouV, Outoi einai oi logoi, touV opoiouV prosetaxen o KurioV, dia na kamnhte autouV.

2

Ex hmeraV qelei ginesqai ergasia× h de ebdomh hmera qelei eisqai eiV esaV agia, sabbaton anapausewV eiV ton Kurion× paV ostiV kamh en auth ergasian qelei qanatwqh×

3

den qelete anaptei pur en pasaiV taiV katoikiaiV umwn thn hmeran tou sabbatou.

4

Kai elalhsen o MwushV proV pasan thn sunagwghn twn uiwn Israhl, legwn, touto einai to pragma to opoion o KurioV prosetaxe, legwn,

5

Labete apo o, ti ecete prosforan eiV ton Kurion× ostiV proaireitai en th kardia autou, aV ferh thn prosforan tou Kuriou× crusion kai argurion kai calkon,

6

kai kuanoun kai porfuroun kai kokkinon kai busson kai tricaV aigwn,

7

kai dermata kriwn kokkinobafh kai dermata qwwn kai xulon sittim,

8

kai elaion dia to fwV kai arwmata dia to cristhrion elaion kai dia to euwdeV qumiama,

9

kai liqouV onucitaV kai liqouV dia na enteqwsin eiV to efod kai eiV to peristhqion.

10

Kai paV sunetoV thn kardian metaxu saV qelei elqei kai kamei panta osa prosetaxen o KurioV×

11

thn skhnhn, to perikalumma authV kai thn skephn authV, taV peronaV authV kai taV sanidaV authV, touV moclouV authV, touV stulouV authV kai ta upobasia authV,

12

thn kibwton kai touV moclouV authV, to ilasthrion kai to kalupthrion katapetasma,

13

thn trapezan kai touV moclouV authV kai panta ta skeuh authV kai ton arton thV proqesewV,

14

kai thn lucnian dia to fwV kai ta skeuh authV kai touV lucnouV authV kai to elaion tou fwtoV,

15

kai to qusiasthrion tou qumiamatoV, kai touV moclouV autou kai to cristhrion elaion kai to euwdeV qumiama kai ton taphta thV quraV thV eisodou thV skhnhV,

16

to qusiasthrion tou olokautwmatoV kai thn calkinhn escaran autou touV moclouV autou kai panta ta skeuh autou, ton nipthra kai thn basin autou,

17

ta parapetasmata thV aulhV, touV stulouV authV kai ta upobasia autwn kai to parapetasma thV quraV thV aulhV,

18

touV passalouV thV skhnhV kai touV passalouV thV aulhV kai ta scoinia autwn,

19

taV leitourgikaV stolaV dia na leitourgwsin en tw agiw, taV agiaV stolaV dia ton Aarwn ton ierea kai taV stolaV twn uiwn autou, dia na ierateuwsi.

20

[] Kai exhlqe pasa h sunagwgh twn uiwn Israhl ap' emprosqen tou MwusewV.

21

Kai hlqon, paV anqrwpoV tou opoiou h kardia dihgeiren auton× kai paV tiV ton opoion to pneuma autou ekame proqumon, eferan thn prosforan tou Kuriou dia to ergon thV skhnhV tou marturiou kai dia pasan thn uphresian authV kai dia taV agiaV stolaV.

22

Kai hlqon, andreV te kai gunaikeV, osoi hsan proqumou kardiaV, feronteV braciolia kai enwtia kai daktulidia kai perideraia, pan skeuoV crusoun× kai panteV osoi proseferan prosforan crusion eiV ton Kurion.

23

Kai paV anqrwpoV eiV ton opoion eurisketo kuanoun kai porfuroun kai kokkinon kai bussoV kai triceV aigwn kai dermata kriwn kokkinobafh kai dermata qwwn, eferan auta.

24

PaV ostiV hdunato na kamh prosforan arguriou kai calkou, eferan thn prosforan tou Kuriou× kai paV anqrwpoV, eiV ton opoion eurisketo xulon sittim dia pan ergon thV uphresiaV, eferan auto.

25

Kai pasa gunh suneth thn kardian eklwqon me taV ceiraV autwn kai eferon keklwsmena, to kuanoun kai to porfuroun, to kokkinon kai thn busson.

26

Kai pasai ai gunaikeV, twn opoiwn h kardia dihgeiren autaV eiV eumhcanian, eklwsan taV tricaV twn aigwn.

27

Kai oi arconteV eferan touV liqouV touV onucitaV kai touV liqouV thV enqesewV dia to efod kai dia to peristhqion×

28

kai ta arwmata, kai to elaion dia to fwV kai dia to cristhrion elaion kai dia to euwdeV qumiama.

29

Oi uioi Israhl eferan proairetikhn prosforan eiV ton Kurion, paV anhr kai gunh, twn opoiwn h kardia ekamen autouV proqumouV eiV to na ferwsi dia pasan thn ergasian, thn opoian prosetaxen o KurioV na geinh dia ceiroV tou MwusewV.

30

[] Kai eipen o MwushV proV touV uiouV Israhl, Idete, o KurioV ekalesen ex onomatoV Beselehl ton uion tou Ouri, uiou tou Wr, ek fulhV Iouda×

31

kai eneplhsen auton pneumatoV qeiou, sofiaV sunesewV kai episthmhV kai pashV kallitecniaV×

32

kai dia na epinoh entecna erga, wste na ergazhtai eiV crusion kai eiV argurion kai eiV calkon×

33

kai na glufh liqouV enqesewV kai na skalizh xula di' ergasian, dia pan entecnon ergon.

34

Kai edwken eiV thn kardian autou to na didaskh, autoV kai Eliab o uioV tou Acisamac, ek fulhV Dan.

35

ToutouV eneplhse sunesewV kardiaV, dia na ergazwntai pan ergon egcaraktou kai kallitecnou kai kenthtou eiV kuanoun kai eiV porfuroun, eiV kokkinon kai eiV busson, kai ufantou, twn ergazomenwn pan ergon kai epinoountwn entecna erga.

Exodus 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: