Modern Greek Bible

Exodus 33

Exodus

Return to Index

Chapter 34

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Koyon eiV seauton duo plakaV liqinaV kaqwV taV prwtaV× kai qelw grayei epi twn plakwn touV logouV, oitineV hsan epi twn prwtwn plakwn, taV opoiaV sunetriyaV×

2

kai ginou etoimoV to prwi, kai anabhqi to prwi epi to oroV Sina, kai parasthqi ekei enwpion mou epi thV korufhV tou orouV×

3

kai oudeiV qelei anabh meta sou oude qelei fanh tiV kaq' olon to oroV× kai ta poimnia kai ai agelai den qelousi boskhqh emprosqen tou orouV ekeinou.

4

Kai ekoye duo plakaV liqinaV kaqwV taV prwtaV× kai shkwqeiV o MwushV enwriV to prwi, anebh epi to oroV Sina, kaqwV prosetaxen eiV auton o KurioV, kai elaben eiV taV ceiraV autou taV duo plakaV taV liqinaV.

5

[] Kai katebh o KurioV en nefelh kai estaqh met' autou ekei kai ekhruxe to onoma tou Kuriou.

6

Kai parhlqe KurioV emprosqen autou kai ekhruxe, KurioV, KurioV o QeoV, oiktirmwn kai elehmwn, makroqumoV kai polueleoV, kai alhqinoV,

7

fulattwn eleoV eiV ciliadaV, sugcwrwn anomian kai parabasin kai amartian kai oudolwV aqwonwn ton enocon× antapodidwn thn anomian twn paterwn epi ta tekna kai epi ta tekna twn teknwn, ewV trithV kai tetarthV geneaV.

8

Kai espeusen o MwushV kai kuyaV eiV thn ghn, prosekunhse×

9

kai eipen, Ean twra eurhka carin enwpion sou, Kurie, aV elqh, deomai, o KurioV mou en tw mesw hmwn× dioti o laoV outoV einai sklhrotrachloV× kai sugcwrhson thn anomian hmwn kai thn amartian hmwn kai labe hmaV eiV klhronomian sou.

10

[] Kai eipen, Idou, egw kamnw diaqhkhn× emprosqen pantoV tou laou sou qelw kamei qaumasia, opoia den egeinan kaq' olhn thn ghn kai eiV ouden eqnoV× kai paV o laoV, en mesw tou opoiou eisai, qelei idei to ergon tou Kuriou× dioti foberon einai ekeino, to opoion egw qelw kamei meta sou.

11

Fulaxon ekeino, to opoion egw se prostazw shmeron× idou, egw ekballw ap' emprosqen sou ton Amorraion kai ton Cananaion kai ton Cettaion kai ton Ferezaion kai ton Euaion kai ton Iebousaion.

12

Prosece eiV seauton, mh kamhV sunqhkhn meta twn katoikwn thV ghV eiV thn opoian upageiV, mhpote geinh pagiV en tw mesw sou×

13

alla touV bwmouV autwn qeleiV katastreyei kai ta eidwla autwn qeleiV suntriyei kai ta alsh autwn qeleiV katakoyei.

14

Dioti den qeleiV proskunhsei allon qeon× epeidh o KurioV, tou opoiou to onoma einai ZhlotupoV, einai QeoV zhlotupoV×

15

mhpote kamhV sunqhkhn meta twn katoikwn thV ghV, kai otan porneuswsi katopin twn qewn autwn kai qusiaswsi proV touV qeouV autwn, se proskalesh tiV kai faghV apo thV qusiaV autou×

16

kai mhpote labhV ek twn qugaterwn autou eiV touV uiouV sou, kai otan ai qugatereV autou porneuswsi katopin twn qewn autwn, kamwsi touV uiouV sou na porneuswsi katopin twn qewn autwn.

17

QeouV cwneutouV den qeleiV kamei eiV seauton.

18

[] Thn eorthn twn azumwn qeleiV fulattei. Epta hmeraV qeleiV trwgei azuma, kaqwV prosetaxa eiV se, kata ton kairon tou mhnoV Abib× dioti kata ton mhna Abib exhlqeV ex Aiguptou.

19

Pan to dianoigon mhtran einai idikon mou× kai pan prwtotokon arsenikon metaxu twn kthnwn sou, eite bouV eite probaton.

20

To de prwtotokon thV onou qeleiV exagorazei me arnion× kai ean den exagorashV auto, tote qeleiV laimotomhsei auto. PantaV touV prwtotokouV twn uiwn sou qeleiV exagorazei. Kai oudeiV qelei fanh enwpion mou kenoV.

21

Ex hmeraV qeleiV ergazesqai thn de ebdomhn hmeran qeleiV anapauesqai kata ton sporhton kai kata ton qerismon qeleiV anapauesqai.

22

Kai qeleiV fulattei thn eorthn twn ebdomadwn, twn aparcwn tou qerismou tou sitou, kai thn eorthn thV sugkomidhV eiV thn epistrofhn tou eniautou.

23

TriV tou eniautou qelei emfanizesqai pan arsenikon sou enwpion Kuriou, Kuriou tou Qeou tou Israhl.

24

Dioti afou ekdiwxw ta eqnh ap' emprosqen sou kai platunw ta oria sou, den qelei epiqumhsei oudeiV thn ghn sou, otan anabainhV dia na emfanisqhV emprosqen Kuriou tou Qeou sou triV tou eniautou.

25

Den qeleiV prosferei to aima thV qusiaV mou me enzuma× kai h qusia thV eorthV tou pasca den qelei meinei ewV to prwi.

26

Ta prwtogennhmata thV ghV sou qeleiV ferei eiV ton oikon Kuriou tou Qeou sou. Den qeleiV yhsei erifion en tw galakti thV mhtroV autou.

27

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Grayon eiV seauton touV logouV toutouV× dioti kata touV logouV toutouV ekama diaqhkhn proV se kai proV ton Israhl,

28

[] Kai hto ekei meta tou Kuriou tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV× arton den efage kai udwr den epie. Kai egrayen epi twn plakwn touV logouV thV diaqhkhV, taV deka entolaV.

29

Kai ote katebainen o MwushV apo tou orouV Sina, kai ai duo plakeV tou marturiou hsan eiV thn ceira tou MwusewV, ote katebainen apo tou orouV, o MwushV den hxeuren oti to derma tou proswpou autou egeine lampron enw elalei met' autou.

30

Kai eiden o Aarwn kai panteV oi uioi Israhl ton Mwushn, kai idou, to derma tou proswpou autou elampe× kai efobhqhsan na plhsiaswsin eiV auton.

31

Kai ekalesen autouV o MwushV× kai epestrafhsan proV auton o Aarwn kai panteV oi arconteV thV sunagwghV, kai elalhse proV autouV o MwushV.

32

Kai meta tauta panteV oi uioi Israhl proshlqon× kai prosetaxen eiV autouV panta osa elalhsen o KurioV proV auton epi tou orouV Sina.

33

Kai eteleiwsen o MwushV lalwn proV autouV× eice de kalumma epi to proswpon autou.

34

Kai ote eishrceto o MwushV enwpion tou Kuriou dia na lalhsh met' autou, eshkone to kalumma, ewsou exelqh. Kai exhrceto kai elalei proV touV uiouV Israhl o, ti hto prostetagmenoV.

35

Kai eidon oi uioi Israhl to proswpon tou MwusewV, oti to derma tou proswpou tou MwusewV elampe× kai eballe palin o MwushV to kalumma epi to proswpon autou, ewsou eiselqh dia na lalhsh met' autou.

Exodus 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: