Modern Greek Bible

Exodus 32

Exodus

Return to Index

Chapter 33

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Upage, anabhqi enteuqen su kai o laoV ton opoion exhgageV ek ghV Aiguptou, eiV thn ghn thn opoian wmosa proV ton Abraam, proV ton Isaak kai proV ton Iakwb, legwn, EiV to sperma sou qelw dwsei authn×

2

kai qelw aposteilei aggelon emprosqen sou kai qelw ekdiwxei ton Cananaion, ton Amorraion kai ton Cettaion kai ton Ferezaion ton Euaion kai ton Iebousaion×

3

eiV ghn reousan gala kai meli dioti egw den qelw anabh en tw mesw sou, epeidh eisai laoV sklhrotrachloV, dia na mh se exoloqreusw kaq' odon.

4

Kai ote hkousen o laoV ton kakon touton logon, katepenqhsan kai oudeiV ebale ton stolismon autou ef' eauton.

5

Dioti o KurioV eipe proV ton Mwushn, Eipe proV touV uiouV Israhl, SeiV eisqe laoV sklhrotrachloV× mian stigmhn ean anabw eiV to meson sou, qelw se exoloqreusei× oqen twra ekduqhti touV stolismouV sou apo sou, dia na gnwrisw ti qelw kamei eiV se.

6

Kai exeduqhsan oi uioi tou Israhl touV stolismouV autwn plhsion tou orouV Cwrhb.

7

[] Kai labwn o MwushV thn skhnhn, esthsen authn exw tou stratopedou, makran tou stratopedou, kai wnomasen authn Skhnhn tou marturiou× kai paV o zhtwn ton Kurion exhrceto proV thn skhnhn tou marturiou thn exw tou stratopedou.

8

Kai ote exhrceto o MwushV proV thn skhnhn, paV o laoV eshkoneto kai istato ekastoV para thn quran thV skhnhV autou kai eblepon katopin tou MwusewV, ewsou eishrceto eiV thn skhnhn.

9

Kai kaqwV eishrceto o MwushV eiV thn skhnhn, katebainen o stuloV thV nefelhV kai istato epi twn qurwn thV skhnhV× kai elalei o KurioV meta tou MwusewV.

10

Kai eblepe paV o laoV ton stulon thV nefelhV istamenon epi twn qurwn thV skhnhV× kai paV o laoV anistamenoV prosekunei, ekastoV apo thV quraV thV skhnhV autou.

11

Kai elalei o KurioV proV ton Mwushn proswpon proV proswpon, kaqwV lalei anqrwpoV proV ton filon autou. Kai epestrefen eiV to stratopedon× o de qerapwn autou neoV, IhsouV o uioV tou Nauh, den anecwrei apo thV skhnhV.

12

[] Kai eipen o MwushV proV ton Kurion, Ide, su moi legeiV, Anagage ton laon touton× kai su den me efanerwsaV poion qeleiV aposteilei met' emou× kai su eipaV, se gnwrizw kat' onoma, kai malista eurhkaV carin emprosqen mou×

13

twra loipon, ean eurhka carin emprosqen sou, deixon moi, deomai, thn odon sou, dia na se gnwrisw, dia na eurw carin enwpion sou× kai ide oti touto to eqnoV einai o laoV sou.

14

kai eipen, H parousia mou qelei elqei meta sou kai qelw soi dwsei anapausin.

15

O de eipe proV auton, Ean h parousia sou den elqh met' emou, mh anagaghV hmaV enteuqen×

16

dioti pwV qelei gnwrisqh twra, oti eurhka carin enwpion sou egw kai o laoV sou; ouci dia thV eleusewV sou meq' hmwn; outw qelomen diakriqh, egw kai o laoV sou, apo pantoV laou, tou epi proswpou thV ghV.

17

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Kai touto to pragma to opoion eipaV, qelw kamei dioti eurhkaV carin enwpion mou kai se gnwrizw kat' onoma.

18

Kai eipe, Deixon moi, deomai, thn doxan sou.

19

O de eipen, Egw qelw kamei na perash emprosqen sou olh h agaqothV mou kai qelw khruxei to onoma tou Kuriou emprosqen sou kai qelw elehsei ontina elew kai qelw oikteirhsei ontina oikteirw.

20

Kai eipe, den dunasai na idhV to proswpon mou× dioti anqrwpoV den qelei me idei kai zhsei.

21

Kai eipen o KurioV, Idou, topoV plhsion mou, kai qeleiV staqh epi thV petraV×

22

kai otan h doxa mou diabainh, qelw se balei eiV to scisma thV petraV kai qelw se skepasei me thn ceira mou, ewsou parelqw×

23

kai qelw shkwsei thn ceira mou kai qeleiV idei ta opisw mou× to de proswpon mou den qeleiV idei.

Exodus 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: