Modern Greek Bible

Exodus 30

Exodus

Return to Index

Chapter 31

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Ide, egw ekalesa ex onomatoV Beselehl ton uion tou Ouri, uiou tou Wr, ek thV fulhV tou Iouda×

3

kai eneplhsa auton pneumatoV qeiou, sofiaV kai sunesewV kai episthmhV kai pashV kallitecniaV,

4

dia na epinoh entecna erga, wste na ergazhtai eiV cruson kai eiV arguron kai eiV calkon,

5

kai na glufh liqouV enqesewV, kai na skalizh xula di' ergasian eiV pasan kallitecnian.

6

Kai egw, idou, edwka eiV auton Eliab ton uion tou Acisamac, ek thV fulhV tou Dan× kai eiV panta suneton thn kardian edwka sofian, dia na kamwsi panta osa prosetaxa eiV se×

7

thn skhnhn tou marturiou, kai thn kibwton tou marturiou kai to ilasthrion to epanwqen authV kai panta ta skeuh thV skhnhV,

8

kai thn trapezan kai ta skeuh authV kai thn kaqaran lucnian meta pantwn twn skeuwn authV kai to qusiasthrion tou qumiamatoV,

9

kai to qusiasthrion tou olokautwmatoV meta twn skeuwn autou kai ton nipthra kai thn basin autou,

10

kai taV stolaV taV leitourgikaV, kai taV agiaV stolaV tou Aarwn tou ierewV, kai taV stolaV twn uiwn autou, dia na ierateuwsi,

11

kai to cristhrion elaion, kai to euwdeV qumiama dia to agion× kata panta osa prosetaxa eiV se qelousi kamei.

12

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

13

Kai su lalhson proV touV uiouV Israhl, legwn, Prosecete na fulatthte ta sabbata mou× dioti touto einai shmeion metaxu emou kai umwn eiV taV geneaV umwn, dia na gnwrizhte oti egw eimai KurioV, o agiazwn umaV×

14

kai qelete fulattei to sabbaton, dioti einai agion eiV esaV× ostiV bebhlwsh auto, qelei exapantoV qanatwqh× dioti paV ostiV kamh ergasian en autw, h yuch ekeinh qelei exoloqreuqh ek mesou tou laou authV.

15

Ex hmeraV qelei ginesqai ergasia× en de th ebdomh hmera sabbaton qelei eisqai, anapausiV agia eiV ton Kurion× kai ostiV kamh ergasian en th hmera tou sabbatou qelei exapantoV qanatwqh.

16

Kai qelousi fulattei oi uioi Israhl to sabbaton, dia na eortazwsin auto eiV taV geneaV autwn eiV diaqhkhn aiwnion.

17

Touto einai shmeion metaxu emou kai twn uiwn Israhl diapantoV× dioti eiV ex hmeraV epoihsen o KurioV ton ouranon kai thn ghn, en de th ebdomh hmera katepause kai anepauqh.

18

Kai edwken eiV ton Mwushn, afou eteleiwse lalwn proV auton epi tou orouV Sina, duo plakaV tou marturiou, plakaV liqinaV gegrammenaV me ton daktulon tou Qeou.

Exodus 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: