Modern Greek Bible

Exodus 29

Exodus

Return to Index

Chapter 30

1

[] Kai qeleiV kamei qusiasthrion dia na qumiazhV qumiama× ek xulou sittim qeleiV kamei auto.

2

miaV phchV to mhkoV autou kai miaV phchV to platoV autou tetragwnon qelei eisqai kai duo phcwn to uyoV autou ta kerata autou ek tou autou.

3

Kai qeleiV perikaluyei auto me crusion kaqaron, thn korufhn autou kai ta plagia autou kuklw kai ta kerata autou kai qeleiV kamei eiV auto stefanhn crushn kuklw.

4

Kai duo crusouV krikouV qeleiV kamei eiV auto upo thn stefanhn autou× plhsion twn duo gwniwn autou epi ta duo plagia autou qeleiV kamei autouV, kai qelousin eisqai qhkai twn moclwn, wste na bastazwsin auto di' autwn.

5

Kai qeleiV kamei touV moclouV ek xulou sittim, kai qeleiV perikaluyei autouV me crusion.

6

Kai qeleiV balei auto apenanti tou katapetasmatoV tou enwpion thV kibwtou tou marturiou, antikru tou ilasthriou tou epi tou marturiou, opou qelw emfanizesqai eiV se.

7

Kai qelei qumiazei o Aarwn ep' autou qumiama euwdeV kaq' ekasthn prwian× otan etoimazh touV lucnouV, qelei qumiazei ep' autou.

8

Kai otan anapth o Aarwn touV lucnouV to esperaV, qelei qumiazei ep' autou, qumiama pantoteinon enwpion tou Kuriou eiV taV geneaV saV.

9

den qelete prosferei ep' autou xenon qumiama oude olokautwma oude prosforan ex alfitwn oude qelete cusei ep' autou spondhn.

10

Kai qelei kamnei o Aarwn exilewsin epi twn keratwn autou apax tou eniautou me to aima thV peri amartiaV prosforaV thV exilewsewV× apax tou eniautou qelei kamnei exilewsin ep' autou eiV taV geneaV saV× touto einai agiwtaton proV ton Kurion.

11

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

12

Otan lambanhV to kefalaion twn uiwn Israhl kata thn apariqmhsin autwn, tote qelousi dwsei paV anqrwpoV lutron dia thn yuchn autou proV ton Kurion, otan apariqmhV autouV, dia na mh epelqh plhgh ep' autouV, otan apariqmhV autouV×

13

touto qelousi didei paV ostiV perna eiV thn apariqmhsin, hmisu tou siklou kata ton siklon tou agiou× o sikloV einai eikosi gera× hmisu tou siklou qelei eisqai h prosfora tou Kuriou.

14

paV ostiV perna eiV thn apariqmhsin, apo eikosi etwn hlikiaV kai epanw, qelei dwsei prosforan eiV ton Kurion.

15

O plousioV den qelei dwsei pleioteron, kai o ptwcoV den qelei dwsei oligwteron hmiseoV siklou, otan didwsi thn prosforan eiV ton Kurion dia na kamwsin exilewsin uper twn yucwn umwn.

16

Kai qeleiV labei to argurion thV exilewsewV para twn uiwn Israhl, kai qeleiV metaceirisqh auto eiV thn uphresian thV skhnhV tou marturiou, kai qelei eisqai eiV touV uiouV Israhl eiV mnhmosunon enwpion tou Kuriou, dia na geinh exilewsiV uper twn yucwn umwn.

17

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

18

Kai qeleiV kamei nipthra calkinon kai thn basin autou calkinhn, dia na niptwntai kai qeleiV qesei auton metaxu thV skhnhV tou marturiou kai tou qusiasthriou kai qeleiV balei udwr eiV auton×

19

kai qelousi niptei o Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn kai touV podaV autwn ex autou×

20

Otan eisercwntai eiV thn skhnhn tou marturiou, qelousi niptesqai me udwr, dia na mh apoqanwsin× h otan plhsiazwsin eiV to qusiasthrion dia na leitourghswsi, dia na kauswsi qusian ginomenhn dia puroV eiV ton Kurion×

21

tote qelousi niptei taV ceiraV autwn kai touV podaV autwn, dia na mh apoqanwsi kai touto qelei eisqai nomoV pantoteinoV eiV autouV, eiV auton kai eiV to sperma autou eiV taV geneaV autwn.

22

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

23

Kai su labe eiV seauton eklekta arwmata, kaqaraV smurnhV pentakosiouV siklouV kai euwdouV kinnamwmou hmisu authV, diakosiouV penthkonta, kai euwdouV kalamou diakosiouV penthkonta,

24

kai kassiaV pentakosiouV, kata ton siklon tou agiou, kai elaiou elaiaV en in×

25

kai qeleiV kamei auto elaion agiou crismatoV, crisma mureyikon kata thn tecnhn tou mureyou× agion cristhrion elaion qelei eisqai.

26

Kai qeleiV crisei me auto thn skhnhn tou marturiou kai thn kibwton tou marturiou,

27

kai thn trapezan kai panta ta skeuh authV kai thn lucnian kai ta skeuh authV kai to qusiasthrion tou qumiamatoV,

28

kai to qusiasthrion tou olokautwmatoV meta pantwn twn skeuwn autou kai ton nipthra kai thn basin autou.

29

Kai qeleiV agiasei auta, dia na hnai agiwtata× pan to eggizon auta qelei eisqai agion.

30

Kai ton Aarwn kai touV uiouV autou qeleiV crisei kai qeleiV agiasei autouV, dia na ierateuwsin eiV eme.

31

Kai qeleiV lalhsei proV touV uiouV Israhl, legwn, touto qelei eisqai eiV eme agion cristhrion elaion eiV taV geneaV saV×

32

epi sarka anqrwpou den qelei cuqh oude qelete kamei omoion autou kata thn sunqesin autou× touto einai agion kai agion qelei eisqai eiV esaV×

33

ostiV sunqesh omoion autou h ostiV balh ex autou epi allogenh, qelei exoloqreuqh ek tou laou autou.

34

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Labe eiV seauton euwdh arwmata, stakthn kai onuca kai calbanhn, tauta ta euwdh arwmata meta kaqarou libaniou× isou barouV qelei eisqai ekaston.

35

Kai qeleiV kamei touto qumiama, sunqesin kata thn tecnhn tou mureyou memigmenon, kaqaron, agion×

36

kai qeleiV kopanisei meroV ek toutou polla lepton, kai qeleiV balei ex autou emprosqen tou marturiou en th skhnh tou marturiou, opou qelw emfanizesqai eiV se× touto qelei eisqai eiV esaV agiwtaton.

37

Kata de thn sunqesin tou qumiamatoV toutou, to opoion qeleiV kamei, seiV den qelete kamei eiV eautouV× agion qelei eisqai eiV se dia ton Kurion×

38

ostiV kamh omoion autou dia na murizhtai auto, qelei exoloqreuqh ek tou laou autou.

Exodus 31

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: