Modern Greek Bible

Exodus 27

Exodus

Return to Index

Chapter 28

1

[] Kai su prosagage proV seauton Aarwn ton adelfon sou kai touV uiouV autou met' autou, ek mesou twn uiwn Israhl, dia na ierateuwsin eiV eme, Aarwn, Nadab kai Abioud, Eleazar kai Iqamar, touV uiouV tou Aarwn.

2

Kai qeleiV kamei stolhn agian eiV ton Aarwn ton adelfon sou proV doxan kai timhn.

3

Kai su lalhson proV pantaV touV sofouV thn kardian, touV opoiouV egw eneplhsa apo pneumatoV sofiaV, na kamwsi thn stolhn tou Aarwn, dia na kaqierwshV auton, wste na ierateuh eiV eme.

4

Kai auth einai h stolh thn opoian qelousi kamei× peristhqion kai efod kai podhrhV kai citwn kenthtoV, mitra kai zwnh× kai qelousi kamei stolaV agiaV eiV ton Aarwn ton adelfon sou, kai eiV touV uiouV autou, dia na ierateuwsin eiV eme.

5

Kai autoi qelousi labei to crusion kai to kuanoun kai to porfuroun kai to kokkinon kai thn busson.

6

[] Kai qelousi kamei to efod ek crusiou, ek kuanou kai porfurou, ek kokkinou kai bussou keklwsmenhV, entecnou ergasiaV×

7

qelei ecei taV duo epwmidaV autou sunaptaV kata ta duo akra autou, wste na sunaptwntai.

8

Kai h kenthth zwnh tou efod, h ep' auto, qelei eisqai ek tou autou, kata thn ergasian autou× ek crusiou, ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV.

9

Kai qeleiV labei duo onucitaV liqouV, kai qeleiV egcaraxei ep' autouV ta onomata twn uiwn Israhl×

10

ex ek twn onomatwn autwn epi tou enoV liqou kai ta loipa ex onomata epi tou allou liqou, kata taV geneseiV autwn×

11

me ergasian liqoglufou kata thn glufhn thV sfragidoV, qeleiV egcaraxei touV duo liqouV me ta onomata twn uiwn Israhl× qeleiV enarmosei autouV eiV crusouV oikiskouV.

12

Kai qeleiV qesei touV duo liqouV epi twn epwmidwn tou efod, liqouV mnhmosunhV eiV touV uiouV Israhl× kai o Aarwn qelei bastazei ta onomata autwn enwpion tou Kuriou epi twn duo wmwn autou eiV mnhmosunon.

13

Kai qeleiV kamei oikiskouV crusouV×

14

kai duo aluseiV ek kaqarou crusiou epi twn akrwn× ergasian plekthn qeleiV kamei autaV, kai qeleiV sunayei taV plektaV aluseiV me touV oikiskouV.

15

[] Kai qeleiV kamei to peristhqion thV krisewV entecnou ergasiaV× kata thn ergasian tou efod qeleiV kamei auto× ek crusiou, kuanou, kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV qeleiV kamei auto×

16

tetragwnon qelei eisqai diploun× miaV spiqamhV to mhkoV autou kai miaV spiqamhV to platoV autou.

17

Kai qeleiV enarmosei eiV auto liqouV, tessaraV seiraV liqwn× seira sardiou, topaziou kai smaragdou qelei eisqai prwth seira×

18

kai h deutera seira, anqrax, sapfeiroV kai adamaV×

19

kai h trith seira, ligurion, acathV kai amequstoV×

20

kai h tetarth seira, bhrullion kai onux kai iaspiV× enhrmosmenoi qelousin eisqai eiV touV crusouV oikiskouV autwn×

21

kai oi liqoi qelousin eisqai me ta onomata twn uiwn Israhl, dwdeka, kata ta onomata autwn, kata thn glufhn thV sfragidoV× ekastoV me to onoma autou qelousin eisqai kata taV dwdeka fulaV

22

Kai qeleiV kamei epi to peristhqion aluseiV kata ta akra, plekthV ergasiaV ek crusiou kaqarou.

23

Kai qeleiV kamei epi to peristhqion duo krikouV crusouV, kai qeleiV perasei touV duo krikouV eiV ta duo akra tou peristhqiou.

24

Kai qeleiV perasei taV duo plektaV aluseiV crusaV eiV touV duo krikouV, touV eiV ta akra tou peristhqiou.

25

Kai ta alla duo akra twn duo plektwn alusewn qeleiV sunayei me touV duo oikiskouV kai qeleiV balei autouV eiV taV epwmidaV tou efod emprosqen autou.

26

Kai qeleiV kamei duo krikouV crusouV kai qeleiV balei autouV epi twn duo akrwn tou peristhqiou eiV to ceiloV autou, to opoion einai kata to meroV tou efod eswqen×

27

kai qeleiV kamei duo allouV krikouV crusouV, kai qeleiV balei autouV eiV ta duo plagia tou efod katwqen, proV to emprosqinon meroV autou, antikru thV allhV enwsewV autou, anwqen thV kenththV zwnhV tou efod.

28

Kai qelousi denei to peristhqion dia twn krikwn autou eiV touV krikouV tou efod me tainian ek kuanou, dia na hnai anwqen thV kenththV zwnhV tou efod kai dia na mh hnai to peristhqion kecwrismenon apo tou efod.

29

Kai o Aarwn qelei bastazei ta onomata twn uiwn Israhl en tw peristhqiw thV krisewV epi thV kardiaV autou, otan eiserchtai eiV to agion, eiV mnhmosunon enwpion tou Kuriou diapantoV.

30

Kai qeleiV balei eiV to peristhqion thV krisewV to Ourim kai to Qoummim, kai qelousin eisqai epi thV kardiaV tou Aarwn, otan eiserchtai enwpion tou Kuriou× kai o Aarwn qelei bastazei thn krisin twn uiwn Israhl epi thV kardiaV autou enwpion tou Kuriou diapantoV.

31

[] Kai qeleiV kamei ton podhrh tou efod olon ek kuanou.

32

Kai qelei eisqai eiV thn korufhn autou anoigma kata to meson autou× qelei ecei tainian ufanthn kuklw tou anoigmatoV autou, kaqwV einai to anoigma tou qwrakoV, dia na mh scizhtai.

33

Kai qeleiV kamei epi twn kraspedwn autou rodia ek kuanou kai porfurou kai kokkinou epi twn kraspedwn autou kuklw× kai kwdwnaV crusouV metaxu autwn kuklw×

34

crusoun kwdwna kai rodion, crusoun kwdwna kai rodion, epi twn kraspedwn tou podhrouV kuklw.

35

Kai qelei eisqai epi tou Aarwn dia na leitourgh× kai o hcoV autou qelei eisqai akoustoV, otan eiserchtai eiV to agion enwpion tou Kuriou kai otan exerchtai, dia na mh apoqanh.

36

Kai qeleiV kamei petalon ek crusiou kaqarou kai qeleiV egcaraxei ep' auto, wV caragma sfragidoV, AGIASMOS EIS TON KURION.

37

Kai qeleiV balei auto epi kuanhV tainiaV, dia na hnai epi thV mitraV× eiV to emprosqen meroV thV mitraV qelei eisqai.

38

Kai qelei eisqai epi tou metwpou tou Aarwn, dia na shkonh o Aarwn thn anomian twn agiwn pragmatwn, ta opoia oi uioi tou Israhl qelousin agiazei eiV pasaV autwn taV agiaV prosforaV× kai qelei eisqai diapantoV epi tou metwpou autou, dia na hnai dektai enwpion tou Kuriou.

39

Kai qeleiV ufanei ton citwna ek bussou kai qeleiV kamei mitran ek bussou kai qeleiV kamei zwnhn ergasiaV kenthtou.

40

[] Kai dia touV uiouV tou Aarwn qeleiV kamei citwnaV kai qeleiV kamei di' autouV zwnaV kai mitridia qeleiV kamei di' autouV proV doxan kai timhn.

41

Kai qeleiV endusei auta ton Aarwn ton adelfon sou kai touV uiouV autou met' autou, kai qeleiV crisei autouV kai qeleiV kaqierwsei autouV kai agiasei autouV, dia na ierateuwsin eiV eme.

42

Kai qeleiV kamei eiV autouV lina periskelh, dia na skepazwsi thn gumnwsin thV sarkoV autwn× apo thV osfuoV mecri twn mhrwn qelousi fqanei×

43

kai qelousin eisqai epi tou Aarwn kai epi twn uiwn autou, otan eisercwntai eiV thn skhnhn tou marturiou h otan plhsiazwsin eiV to qusiasthrion dia na leitourghswsin en tw agiw, dia na mh ferwsin ef' eautouV anomian kai apoqanwsi touto qelei eisqai nomoV pantoteinoV eiV auton kai eiV to sperma autou met' auton.

Exodus 29

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: