Modern Greek Bible

Exodus 26

Exodus

Return to Index

Chapter 27

1

[] Kai qeleiV kamei qusiasthrion ek xulou sittim, pente phcwn to mhkoV kai pente phcwn to platoV× tetragwnon qelei eisqai to qusiasthrion× kai to uyoV autou triwn phcwn×

2

kai qeleiV kamei ta kerata autou epi twn tessarwn gwniwn autou× ta kerata autou qelousin eisqai ek tou autou kai qeleiV perikaluyei auto me calkon.

3

Kai qeleiV kamei touV staktodocouV lebhtaV autou kai ta ptuaria autou kai taV lekanaV autou kai taV kreagraV autou kai ta purodoca autou× calkina qeleiV kamei panta ta skeuh autou.

4

Kai qeleiV kamei di' auto calkinhn escaran diktuwthV ergasiaV× kai epi tou diktuou qeleiV kamei tessaraV krikouV calkinouV epi twn tessarwn gwniwn autou.

5

Kai qeleiV qesei authn upo thn periochn tou qusiasthriou katwqen, wste to diktuon na hnai mecri tou mesou tou qusiasthriou.

6

Kai qeleiV kamei moclouV dia to qusiasthrion, moclouV ek xulou sittim, kai qeleiV perikaluyei autouV me calkon×

7

kai oi mocloi qelousi teqh entoV twn krikwn kai qelousin eisqai oi mocloi epi twn duo pleurwn tou qusiasthriou, dia na bastazwsin auto.

8

Koilon sanidwton qeleiV kamei auto, kaqwV edeicqh eiV se epi tou orouV× outw qelousi kamei.

9

[] Kai qeleiV kamei thn aulhn thV skhnhV× apo to notion meroV proV meshmbrian qelousin eisqai parapetasmata dia thn aulhn ek bussou keklwsmenhV, to mhkoV ekaton phcwn dia to en pleuron.

10

Kai oi eikosi stuloi authV kai ta eikosi upobasia toutwn qelousin eisqai calkina× ta agkistra twn stulwn kai ai zwnai autwn argura.

11

Kai omoiwV kata to boreion pleuron kata mhkoV qelousin eisqai parapetasmata, mhkoV ekaton phcwn, kai oi eikosi stuloi autwn kai ta eikosi autwn calkina upobasia× ta de agkistra twn stulwn kai ai zwnai autwn argura.

12

Kai dia to platoV thV aulhV kata to dutikon pleuron qelousin eisqai parapetasmata penthkonta phcwn× stuloi autwn deka kai upobasia autwn deka.

13

Kai to platoV thV aulhV kata to anatolikon pleuron to proV anatolaV qelei eisqai penthkonta phcwn.

14

Kai ta parapetasmata tou enoV merouV thV pulhV qelousin eisqai dekapente phcwn× stuloi autwn treiV kai upobasia autwn tria.

15

Kai eiV to allo meroV qelousin eisqai parapetasmata dekapente phcwn× stuloi autwn treiV kai upobasia autwn tria.

16

Dia de thn pulhn thV aulhV qelei eisqai katapetasma eikosi phcwn, ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV, kateskeuasmenon me ergasian kenthtou× stuloi autwn tessareV kai upobasia toutwn tessara.

17

PanteV oi stuloi kuklw thV aulhV qelousin eisqai ezwsmenoi me arguron, ta agkistra autwn argura kai ta upobasia autwn calkina.

18

To mhkoV thV aulhV qelei eisqai ekaton phcwn kai to platoV ekaterwqen penthkonta kai to uyoV pente phcwn, ek bussou keklwsmenhV, kai ta upobasia autwn calkina.

19

Panta ta skeuh thV skhnhV dia pasan thn uphresian authV kai panteV oi passaloi authV kai panteV oi passaloi thV aulhV qelousin eisqai calkinoi.

20

[] Kai su prostaxon touV uiouV Israhl na ferwsi proV se kaqaron elaion apo elaiaV kopanismenaV dia to fwV, dia na kaih pantote o lucnoV.

21

En th skhnh tou marturiou exwqen tou katapetasmatoV, to opoion einai emprosqen tou marturiou, o Aarwn kai oi uioi autou qelousi diaqesei auton af' esperaV ewV prwi emprosqen tou Kuriou× touto qelei eisqai nomoV pantoteinoV eiV touV uiouV Israhl kata taV geneaV autwn.

Exodus 28

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: