Modern Greek Bible

Exodus 25

Exodus

Return to Index

Chapter 26

1

[] Kai qeleiV kamei thn skhnhn, deka parapetasmata ek bussou keklwsmenhV kai kuanou kai porfurou kai kokkinou× me ceroubeim entecnwV eneirgasmena qeleiV kamei auta.

2

To mhkoV tou enoV parapetasmatoV eikosioktw phcwn, kai to platoV tou enoV parapetasmatoV tessarwn phcwn× panta ta parapetasmata tou autou metrou.

3

Ta pente parapetasmata qelousi sunaptesqai to en meta tou allou× kai ta alla pente parapetasmata qelousi sunaptesqai to en meta tou allou.

4

Kai qeleiV kamei qhlukwthria kuana epi thV akraV tou prwtou parapetasmatoV, kata to plagion opou ginetai h enwsiV× omoiwV qeleiV kamei kai epi thV teleutaiaV akraV tou deuterou parapetasmatoV, opou ginetai h enwsiV tou deuterou×

5

penthkonta qhlukwthria qeleiV kamei eiV to en parapetasma, kai penthkonta qhlukwthria qeleiV kamei eiV thn akran tou parapetasmatoV thn kata thn enwsin tou deuterou, dia na antikruzwsi ta qhlukwthria proV allhla.

6

Kai qeleiV kamei penthkonta peronaV crusaV, kai me taV peronaV qeleiV sunayei ta parapetasmata proV allhla× outwV h skhnh qelei eisqai mia.

7

[] Kai qeleiV kamei parapetasmata ek tricwn aigwn, dia na hnai kalumma epi thV skhnhV× endeka qeleiV kamei ta parapetasmata tauta×

8

to mhkoV tou enoV parapetasmatoV triakonta phcwn, kai to platoV tou enoV parapetasmatoV tessarwn phcwn× tou autou metrou qelousin eisqai ta endeka parapetasmata.

9

Kai qeleiV sunayei ta pente parapetasmata cwrista, kai ta ex parapetasmata cwrista× to ekton omwV parapetasma qeleiV epidiplwsei kata to proswpon thV skhnhV.

10

Kai qeleiV kamei penthkonta qhlukwthria epi thV akraV tou enoV parapetasmatoV tou teleutaiou kata thn enwsin, kai penthkonta qhlukwthria epi thV akraV tou parapetasmatoV, to opoion enonetai me to deuteron.

11

QeleiV kamei kai penthkonta peronaV calkinaV, kai qeleiV embalei taV peronaV eiV ta qhlukwthria, kai qeleiV sunayei thn skhnhn, wste na hnai mia.

12

To de upoloipon, to perisseuon ek twn parapetasmatwn thV skhnhV, to hmisu tou parapetasmatoV tou enapoleipomenou, qelei kremasqai epi ta opisqen thV skhnhV.

13

Kai mia phch ek tou enoV plagiou kai mia phch ek tou allou plagiou ek tou enapoleipomenou eiV to mhkoV twn parapetasmatwn thV skhnhV qelei kremasqai epanwqen epi ta plagia thV skhnhV enteuqen kai enteuqen, dia na kalupth authn.

14

Kai qeleiV kamei katakalumma dia thn skhnhn ek dermatwn kriwn kokkinobafwn kai epikalumma uperanwqen ek dermatwn qwwn.

15

[] Kai qeleiV kamei dia thn skhnhn sanidaV ek xulou sittim orqiaV×

16

deka phcwn to mhkoV thV miaV sanidoV, kai miaV phchV kai hmiseiaV to platoV thV miaV sanidoV.

17

Duo agkwniskoi qelousin eisqai eiV thn mian sanida antikruzonteV proV allhlouV× outw qeleiV kamei eiV pasaV taV sanidaV thV skhnhV.

18

Kai qeleiV kamei taV sanidaV dia thn skhnhn, eikosi sanidaV apo to notion meroV proV meshmbrian.

19

kai upokatw twn eikosi sanidwn qeleiV kamei tessarakonta upobasia argura× duo upobasia upokatw thV miaV sanidoV dia touV duo agkwniskouV authV, kai duo upobasia upokatw thV allhV sanidoV dia touV duo agkwniskouV authV.

20

Kai dia to deuteron meroV thV skhnhV to proV borran, qeleiV kamei eikosi sanidaV.

21

kai ta tessarakonta autwn upobasia argura, duo upobasia upokatw thV miaV sanidoV, kai duo upobasia upokatw thV allhV sanidoV.

22

Kai dia ta opisqen merh thV skhnhV ta proV dusmaV qeleiV kamei ex sanidaV.

23

QeleiV kamei kai duo sanidaV dia taV gwniaV thV skhnhV eiV ta opisqen merh×

24

kai qelousin enwqh katwqen kai qelousin enwqh omou anwqen di' enoV krikou× outw qelei eisqai di' autaV amfoteraV× dia taV duo gwniaV qelousin eisqai.

25

kai qelousin eisqai oktw sanideV kai ta argura upobasia autwn, dekaex upobasia× duo upobasia upokatw thV miaV sanidoV kai duo upobasia upokatw thV allhV sanidoV.

26

Kai qeleiV kamei moclouV ek xulou sittim× pente dia taV sanidaV tou enoV merouV thV skhnhV,

27

kai pente moclouV dia taV sanidaV tou allou merouV thV skhnhV, kai pente moclouV dia taV sanidaV tou merouV thV skhnhV dia to plagion to proV dusmaV.

28

kai o mesoV mocloV, o en tw mesw twn sanidwn, qelei diapera ap' akrou ewV akrou.

29

Kai taV sanidaV qeleiV perikaluyei me crusion kai touV krikouV autwn qeleiV kamei crusouV, dia na hnai qhkai twn moclwn. kai qeleiV perikaluyei touV moclouV me crusion.

30

Kai qeleiV anegeirei thn skhnhn kata to scedion authV to deicqen eiV se epi tou orouV.

31

[] Kai qeleiV kamei katapetasma ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV, entecnou ergasiaV× me ceroubeim qelei eisqai kateskeuasmenon.

32

Kai qeleiV kremasei auto epi tessarwn stulwn ek sittim perikekalummenwn me crusion× ta agkistra autwn qelousin eisqai crusa, epi twn tessarwn argurwn upobasiwn.

33

Kai qeleiV kremasei to katapetasma upo taV peronaV, dia na ferhV ekei, eswqen tou katapetasmatoV, thn kibwton tou marturiou× kai to katapetasma qelei kamnei eiV esaV cwrisma metaxu tou agiou kai tou agiou twn agiwn.

34

Kai qeleiV epiqesei to ilasthrion epi thV kibwtou tou marturiou en tw agiw twn agiwn.

35

Kai qeleiV qesei thn trapezan exwqen tou katapetasmatoV kai thn lucnian antikru thV trapezhV proV to notion meroV thV skhnhV× thn de trapezan qeleiV qesei proV to boreion meroV.

36

Kai qeleiV kamei dia thn quran thV skhnhV taphta ek kuanou kai porfurou kai kokkinou kai bussou keklwsmenhV, kateskeuasmenon me ergasian kenthtou.

37

Kai qeleiV kamei dia ton taphta pente stulouV ek sittim, kai qeleiV perikaluyei autouV me crusion× ta agkistra autwn qelousin eisqai crusa× kai qeleiV cusei di' autouV pente upobasia calkina.

Exodus 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: