Modern Greek Bible

Exodus 24

Exodus

Return to Index

Chapter 25

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Eipe proV touV uiouV Israhl na ferwsi proV eme prosforan× para pantoV anqrwpou proairoumenou en th kardia autou qelete labei thn prosforan mou.

3

Kai auth einai h prosfora, thn opoian qelete labei par' autwn× crusion kai argurion kai calkoV,

4

kai kuanoun kai porfuroun kai kokkinon kai bussoV kai triceV aigwn,

5

kai dermata kriwn kokkinobafh kai dermata qwwn kai xulon sittim,

6

elaion dia to fwV, arwmata dia to elaion tou crismatoV kai dia to euwdeV qumiama,

7

liqoi onucitai kai liqoi dia na enteqwsin eiV to efod kai eiV to peristhqion.

8

Kai aV kamwsin eiV eme agiasthrion, dia na katoikw metaxu autwn.

9

Kata panta osa egw deiknuw proV se, kata to paradeigma thV skhnhV, kai kata to paradeigma pantwn twn skeuwn authV, outw qelete kamei.

10

[] Kai qelousi kataskeuasei kibwton ek xulou sittim× duo phcwn kai hmiseiaV to mhkoV authV, kai miaV phchV kai hmiseiaV to platoV authV, kai miaV phchV kai hmiseiaV to uyoV authV×

11

kai qeleiV perikaluyei authn me kaqaron crusion, eswqen kai exwqen qeleiV perikaluyei authn, kai ep' authV qeleiV kamei crushn stefanhn kuklw.

12

Kai qeleiV cusei di' authn tessaraV krikouV crusouV kai qeleiV balei autouV eiV taV tessaraV gwniaV authV× duo men krikouV eiV thn mian pleuran authV, duo de krikouV eiV thn allhn pleuran authV.

13

Kai qeleiV kamei moclouV ek xulou sittim, kai qeleiV perikaluyei autouV me crusion×

14

kai qeleiV eisaxei touV moclouV eiV touV krikouV twn pleurwn thV kibwtou, dia na bastazhtai h kibwtoV di' autwn×

15

en toiV krikoiV thV kibwtou qelousi menei oi mocloi× den qelousi metakineisqai ap' authV.

16

kai qeleiV qesei en th kibwtw ta marturia ta opoia qelw dwsei eiV se.

17

Kai qeleiV kamei ilasthrion ek crusiou kaqarou× duo phcwn kai hmiseiaV to mhkoV autou, kai miaV phchV kai hmiseiaV to platoV autou.

18

Kai qeleiV kamei duo ceroubeim ek crusiou× sfurhlata qeleiV kamei auta, epi twn duo akrwn tou ilasthriou×

19

kai kame en ceroub epi tou enoV akrou, kai en ceroub epi tou allou akrou× ek tou ilasthriou qeleiV kamei ta ceroubeim epi twn duo akrwn autou×

20

kai qelousin ekteinei ta ceroubeim epanwqen taV pterugaV, epikaluptonta me taV pterugaV autwn to ilasthrion× kai ta proswpa autwn qelousi blepei to en proV to allo× proV to ilasthrion qelousin eisqai ta proswpa twn ceroubeim.

21

Kai qeleiV epiqesei to ilasthrion epi thV kibwtou anwqen× kai qeleiV qesei en th kibwtw ta marturia, ta opoia qelw dwsei eiV se×

22

kai ekei qelw gnwrisqh proV se× kai epanwqen tou ilasthriou, ek tou mesou twn duo ceroubeim, twn epi thV kibwtou tou marturiou, qelw lalhsei proV se peri pantwn osa qelw prostaxei eiV se na eiphV proV touV uiouV Israhl.

23

[] Kai qeleiV kamei trapezan ek xulou sittim× duo phcwn to mhkoV authV, kai miaV phchV to platoV authV, to de uyoV authV miaV phchV kai hmiseiaV×

24

kai qeleiV perikaluyei authn me crusion kaqaron, kai qeleiV kamei eiV authn crushn stefanhn kuklw.

25

Kai qeleiV kamei eiV authn ceiloV kuklw miaV palamhV to platoV kai qeleiV kamei epi to ceiloV authV stefanhn crushn kuklw.

26

Kai qeleiV kamei eiV authn tessaraV krikouV crusouV kai qeleiV balei touV krikouV epi taV tessaraV gwniaV, taV epi twn tessarwn podwn authV×

27

oi krikoi qelousin eisqai upo to ceiloV qhkai twn moclwn, dia na bastazhtai h trapeza.

28

Kai qeleiV kamei touV moclouV ek xulou sittim, kai qeleiV perikaluyei autouV me crusion, dia na bastazhtai h trapeza di' autwn.

29

Kai qeleiV kamei touV diskouV authV kai touV qumiamatodocouV authV kai ta spondeia authV kai taV lekanaV authV, dia na ginwntai di' autwn ai spondai× ek crusiou kaqarou qeleiV kamei auta.

30

Kai qeleiV qesei epi thV trapezhV artouV proqesewV enwpion mou diapantoV.

31

[] Kai qeleiV kamei lucnian ek crusiou kaqarou× sfurhlaton qeleiV kamei thn lucnian× o kormoV authV kai oi kladoi authV, ai lekanai authV, oi komboi authV kai ta anqh authV, qelousin eisqai en swma met' authV.

32

Kai qelousin exercesqai ex kladoi ek twn plagiwn authV× treiV kladoi thV lucniaV ek tou enoV plagiou, kai treiV kladoi thV lucniaV ek tou allou plagiou×

33

eiV ton ena kladon qelousin eisqai treiV lekanai amugdaloeideiV, eiV komboV kai en anqoV× kai eiV ton allon kladon treiV lekanai amugdaloeideiV, eiV komboV kai en anqoV× outw qelei geinei eiV touV ex kladouV, touV exercomenouV ek thV lucniaV.

34

Kai eiV thn lucnian qelousin eisqai tessareV lekanai amugdaloeideiV, oi komboi autwn kai ta anqh autwn.

35

Kai qelei eisqai eiV komboV upo touV duo kladouV ex authV, kai eiV komboV upo touV duo kladouV ex authV, kai eiV komboV upo touV duo kladouV ex authV, eiV touV ex kladouV touV exercomenouV ek thV lucniaV.

36

Oi komboi autwn kai oi kladoi autwn qelousin eisqai en swma met' authV× to olon authV en sfurhlaton ek crusiou kaqarou.

37

Kai qeleiV kamei touV lucnouV authV epta× kai qelousin anaptei touV lucnouV authV, dia na feggwsin emprosqen authV,

38

Kai ta lucnoyalida authV kai ta upoqemata authV qelousin eisqai ek crusiou kaqarou.

39

Ex enoV talantou crusiou kaqarou qelei kataskeuasqh auth kai panta tauta ta skeuh.

40

Kai prosece na kamhV kata ton tupon autwn ton deicqenta eiV se epi tou orouV.

Exodus 26

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: