Modern Greek Bible

Exodus 23

Exodus

Return to Index

Chapter 24

1

[] Meta tauta eipe proV ton Mwushn, Anaba proV ton Kurion, su kai Aarwn, Nadab kai Abioud, kai ebdomhkonta ek twn presbuterwn tou Israhl, kai proskunhsate makroqen×

2

kai o MwushV monoV qelei plhsiasei proV ton Kurion, autoi omwV den qelousi plhsiasei oude o laoV qelei anabh met' autou.

3

Kai hlqen o MwushV kai dihghqh proV ton laon pantaV touV logouV tou Kuriou kai panta ta dikaiwmata autou× apekriqh de paV o laoV omofwnwV kai eipe, PantaV touV logouV, touV opoiouV elalhsen o KurioV, qelomen kamei.

4

Kai egrayen o MwushV pantaV touV logouV tou Kuriou× kai shkwqeiV enwriV to prwi, wkodomhse qusiasthrion upo to oroV, kai esthse dwdeka sthlaV kata taV dwdeka fulaV tou Israhl.

5

Kai apesteile touV neaniskouV twn uiwn Israhl, kai proseferan olokautwmata kai equsiasan qusiaV eirhnikaV eiV ton Kurion, moscaria.

6

Labwn de o MwushV to hmisu tou aimatoV, ebalen eiV lekanaV× kai to hmisu tou aimatoV errantisen epi to qusiasthrion.

7

Epeita labwn to biblion thV diaqhkhV, anegnwsen eiV ta wta tou laou× oi de eipon, Panta osa elalhsen o KurioV, qelomen kamnei kai qelomen upakouei.

8

Kai labwn o MwushV to aima, errantisen epi ton laon, kai eipen, Idou, to aima thV diaqhkhV, thn opoian o KurioV ekame proV esaV kata pantaV toutouV touV logouV.

9

[] Tote anebh MwushV kai Aarwn, Nadab kai Abioud kai ebdomhkonta ek twn presbuterwn tou Israhl×

10

kai eidon ton Qeon tou Israhl× kai upo touV podaV autou wV edafoV estrwmenon ek liqou sapfeirou kai wV to sterewma tou ouranou kata thn kaqarothta×

11

kai epi touV eklektouV twn uiwn Israhl den ebale thn ceira autou× kai eidon ton Qeon, kai efagon kai epion.

12

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Anaba proV eme eiV to oroV kai eso ekei× kai qelw soi dwsei taV plakaV taV liqinaV, kai ton nomon, kai taV entolaV taV opoiaV egraya, dia na didaskhV autouV.

13

Kai eshkwqh o MwushV meta Ihsou tou qerapontoV autou, kai anebh o MwushV epi to oroV tou Qeou.

14

ProV de touV presbuterouV eipe, Perimenete hmaV edw, ewsou epistreywmen proV esaV× kai idou, Aarwn kai Wr einai meq' umwn× ean tiV ech upoqesin, aV erchtai proV autouV.

15

O MwushV loipon anebh epi to oroV, kai h nefelh eskepase to oroV.

16

Kai ekaqhsen h doxa tou Kuriou epi tou orouV Sina, kai h nefelh eskepasen auto ex hmeraV× kai thn ebdomhn hmeran ekalesen o KurioV ton Mwushn ek mesou thV nefelhV.

17

Kai h qea thV doxhV tou Kuriou hto, eiV touV ofqalmouV twn uiwn Israhl, wV pur katatrwgon epi thV korufhV tou orouV.

18

Kai eishlqen o MwushV eiV to meson thV nefelhV kai anebh epi to oroV× kai estaqh o MwushV epi tou orouV tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV.

Exodus 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: