Modern Greek Bible

Exodus 22

Exodus

Return to Index

Chapter 23

1

[] Den qeleiV diadwsei yeudh fhmhn× den qeleiV sumfwnhsei meta tou adikou dia na geinhV yeudomartuV.

2

Den qeleiV akolouqhsei touV pollouV epi kakw× oude qeleiV omilhsei en krisologia, wste na klinhV katopin pollwn dia na diastreyhV krisin×

3

oude qeleiV apobleyei eiV proswpon ptwcou en th krisei autou.

4

Ean apanthshV ton boun tou ecqrou sou h ton onon autou planwmenon, qeleiV exapantoV epistreyei auton proV auton.

5

Ean idhV ton onon tou misountoV se peptwkota upo to fortion autou kai hqeleV apofugei na bohqhshV auton, exapantoV qeleiV sumbohqhsei auton.

6

Den qeleiV diastreyei to dikaion tou penhtoV sou en th krisei autou.

7

Apece apo adikou upoqesewV× kai mh geinhV aitia na qanatwqh o aqwoV kai o dikaioV× dioti egw den qelw dikaiwsei ton asebh.

8

Kai dwra den qeleiV labei× dioti ta dwra tuflonousi kai touV sofouV, kai diastrefousi touV logouV twn dikaiwn.

9

Kai xenon den qeleiV katadunasteusei dioti seiV gnwrizete thn yuchn tou xenou, epeidh xenoi estaqhte en th gh thV Aiguptou.

10

[] Kai ex eth qeleiV speirei thn ghn sou kai qeleiV sunagei ta gennhmata authV×

11

to de ebdomon qeleiV afhsei authn na anapauqh kai na menh argh, dia na trwgwsin oi ptwcoi tou laou sou× kai to enapoleifqen autwn aV trwgwsi ta zwa tou agrou. Outw qeleiV kamei dia ton ampelwna sou kai dia ton elaiwna sou.

12

Ex hmeraV qeleiV kamnei taV ergasiaV sou× thn de ebdomhn hmeran qeleiV anapauesqai, dia na anapauqh o bouV sou kai o oinoV sou kai na labh anayuchn o uioV thV doulhV sou kai o xenoV.

13

Kai eiV panta osa elalhsa proV esaV, qelete prosexei× kai onoma allwn qewn den qelete anaferei, oude qelei akousqh ek tou stomatoV sou.

14

TriV tou eniautou qeleiV kamnei eorthn eiV eme.

15

QeleiV fulattei thn eorthn twn azumwn× epta hmeraV qeleiV trwgei azuma, kaqwV prosetaxa eiV se, kata ton diwrismenon kairon tou mhnoV Abib× dioti en toutw exhlqeV ex Aiguptou× kai oudeiV qelei fanh enwpion mou kenoV×

16

kai thn eorthn tou qerismou, twn prwtogennhmatwn twn kopwn sou, ta opoia espeiraV eiV ton agron× kai thn eorthn thV sugkomidhV twn karpwn, eiV to teloV tou eniautou, afou sunaxhV touV karpouV sou ek tou agrou.

17

TriV tou eniautou qelei emfanizesqai pan arsenikon sou enwpion Kuriou tou Qeou.

18

Den qeleiV prosferei to aima thV qusiaV mou me arton enzumon× oude qelei menei to pacoV thV eorthV mou ewV prwi.

19

TaV aparcaV twn prwtogennhmatwn thV ghV sou qeleiV ferei eiV ton oikon Kuriou tou Qeou sou. Den qeleiV yhsei erifion en tw galakti thV mhtroV autou.

20

[] Idou, egw apostellw aggelon emprosqen sou dia na se fulatth en th odw, kai na se ferh eiV ton topon ton opoion prohtoimasa×

21

fobou auton, kai upakoue eiV thn fwnhn autou× mh parorgishV auton× dioti den qelei sugcwrhsei taV parabaseiV saV× epeidh to onoma mou einai en autw.

22

Ean omwV prosechV na upakouhV eiV thn fwnhn autou kai pratthV panta osa legw, tote egw qelw eisqai ecqroV twn ecqrwn sou kai enantioV twn enantiwn sou.

23

Dioti o aggeloV mou qelei proporeusqai emprosqen sou, kai qelei se eisagagei eiV touV AmorraiouV kai CettaiouV kai FerezaiouV kai CananaiouV, EuaiouV kai IebousaiouV× kai qelw exoloqreusei autouV.

24

Den qeleiV proskunhsei touV qeouV autwn, oude qeleiV latreusei autouV, oude qeleiV praxei kata ta erga ekeinwn× alla qeleiV exoloqreusei autouV, kai qeleiV katasuntriyei ta eidwla autwn.

25

Kai qelete latreuei Kurion ton Qeon saV, kai autoV qelei eulogei ton arton sou, kai to udwr sou× kai qelw apomakrunei pasan noson ek mesou sou×

26

kai den qelei eisqai agonoV kai steira epi thV ghV sou× ton ariqmon twn hmerwn sou qelw kamei plhrh.

27

ton fobon mou qelei steilei emprosqen sou kai qelw katastreyei panta laon epi ton opoion ercesai kai qelw kamei pantaV touV ecqrouV sou na streywsi ta nwta eiV se×

28

kai qelw steilei emprosqen sou sfhkaV, kai qelousin ekdiwxei touV EuaiouV, touV CananaiouV kai touV CettaiouV ap' emprosqen sou.

29

Den qelw ekdiwxei autouV ap' emprosqen sou eiV en etoV, dia na mh geinh erhmoV h gh kai plhqunqwsi ta qhria tou agrou enantion sou×

30

oligon kat' oligon qelw ekdiwxei autouV ap' emprosqen sou, ewsou auxhqhV kai kurieushV thn ghn.

31

Kai qelw qesei ta oria sou apo thV EruqraV qalasshV mecri thV qalasshV twn Filistaiwn, kai apo thV erhmou mecri tou potamou× dioti eiV taV ceiraV umwn qelw paradwsei touV katoikouV tou topou, kai qeleiV ekdiwxei autouV ap' emprosqen sou.

32

Den qeleiV kamei met' autwn, oude meta twn qewn autwn, sunqhkhn×

33

den qelousi katoikei en th gh sou, dia na mh se kamwsi na amarthshV eiV eme× dioti an latreushV touV qeouV autwn, touto qelei exapantoV eisqai pagiV eiV se.

Exodus 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: