Modern Greek Bible

Exodus 21

Exodus

Return to Index

Chapter 22

1

[] Ean tiV kleyh boun h probaton kai sfaxh auto h pwlhsh auto, qelei plhrwsei pente boaV anti tou booV kai tessara probata anti tou probatou.

2

Ean o klepthV eureqh kamnwn rhxin kai ktuphqh kai apoqanh, den qelei cuqh aima di' auton.

3

Ean omwV o hlioV anateilh epanw autou, qelei cuqh aima di' auton× prepei na kamh antapodosin× kai an den ech, qelei pwlhqh dia thn klophn autou.

4

Ean to klopimaion eureqh eiV taV ceiraV autou zwn, eite bouV eite onoV eite probaton, qelei apodwsei to diploun.

5

Ean tiV kataboskhsh agron h ampelwna kai afhsh to kthnoV autou na boskhqh en agrw xenou anqrwpou, qelei kamei antapodosin ek tou kalhterou tou agrou autou kai ek tou kalhterou tou ampelwnoV autou.

6

Ean exelqh pur kai eurh akanqaV, kai kawsi qhmwniai sitou h astacua istamena h agroV, o anayaV to pur qelei exapantoV kamei antapodosin.

7

[] Ean tiV paradwsh eiV ton plhsion autou argurion h skeuh dia na fulatth auta, kai klapwsin ek thV oikiaV tou anqrwpou, an eureqh o klepthV, qelei apodwsei to diploun×

8

an o klepthV den eureqh, tote o kurioV thV oikiaV qelei ferqh emprosqen twn kritwn, dia na exetasqh an den ebale thn ceira autou epi ta kthmata tou plhsion autou.

9

Peri pantoV eidouV adikhmatoV, peri booV, peri onou, peri probatou, peri endumatoV, peri pantoV pragmatoV camenou, to opoion alloV hqele diafiloneikei oti einai autou, h krisiV amfoterwn qelei elqei emprosqen twn kritwn× kai ontina katadikaswsin oi kritai, ekeinoV qelei apodwsei to diploun eiV ton plhsion autou.

10

Ean tiV paradwsh eiV ton plhsion autou onon h boun h probaton h opoiondhpote kthnoV, dia na fulatth auto, kai apoqanh h suntrifqh h arpacqh cwriV na idh tiV,

11

orkoV Qeou qelei geinei ana meson amfoterwn autwn, oti den ebale thn ceira autou epi to kthma tou plhsion autou× kai o kurioV autou qelei labei auto, o de alloV den qelei kamei antapodosin.

12

Ean omwV eklefqh par' autou, qelei kamei antapodosin eiV ton kurion autou.

13

Ean egeine qhrialwton, qelei ferei auto dia marturian kai den qelei plhrwsei to qhrialwton.

14

Kai ean tiV daneisqh zwon para tou plhsion autou, kai suntrifqh h apoqanh, o de kurioV autou den hnai met' autou, qelei exapantoV plhrwsei auto.

15

Ean omwV o kurioV autou hnai met' autou, den qelei plhrwsei× an hto memisqwmenon, hlqe dia ton misqon autou.

16

[] Kai ean tiV apathsh parqenon mh hrrabwnismenhn, kai koimhqh met' authV, qelei exapantoV proikisei authn me proika dia gunaika eiV eauton.

17

Ean omwV o pathr authV den stergh na dwsh authn eiV auton, argurion qelei plhrwsei kata thn proika twn parqenwn.

18

Magissan den qeleiV afhsei na zh.

19

OstiV suneureqh me kthnoV, qelei exapantoV qanatwqh.

20

O qusiazwn eiV qeouV, ektoV eiV monon ton Kurion, qelei exoloqreuqh.

21

Kai xenon den qeleiV kakopoihsei oude qeleiV katadunasteusei auton× dioti xenoi estaqhte en th gh thV Aiguptou.

22

Oudemian chran h orfanon den qelete kataqliyei.

23

Ean kataqliyhte autouV opwsdhpote kai bohswsi proV eme, qelw exapantoV eisakousei thV fwnhV autwn,

24

kai o qumoV mou qelei exafqh kai qelw saV qanatwsei en macaira× kai ai gunaikeV saV qelousin eisqai chrai kai ta tekna saV orfana.

25

[] Ean daneishV argurion eiV ton ptwcon geitona sou metaxu tou laou mou, den qeleiV ferqh proV auton wV tokisthV, den qeleiV epibalei ep' auton tokon.

26

Ean labhV enecuron to enduma tou plhsion sou, qeleiV epistreyei auto proV auton prin dush o hlioV×

27

dioti touto monon einai to skepasma autou, touto to enduma tou dermatoV autou× me ti qelei koimhqh; kai otan bohsh proV eme, qelw eisakousei× dioti egw eimai elehmwn.

28

Den qeleiV kakologhsei kritaV, oude qeleiV katarasqh arconta tou laou sou.

29

TaV aparcaV tou alwniou sou kai tou lhnou sou den qeleiV kaqusterhsei× ton prwtotokon sou ek twn uiwn sou qeleiV dwsei eiV eme×

30

omoiwV qeleiV kamei dia ton boun sou kai dia to probaton sou× epta hmeraV qelei eisqai meta thV mhtroV autou, thn ogdohn hmeran qeleiV dwsei auto eiV eme.

31

Kai andreV agioi qelete eisqai eiV eme× kai kreaV qhrialwton en tw agrw den qelete fagei× eiV ton skulon qelete riyei auto.

Exodus 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: