Modern Greek Bible

Exodus 20

Exodus

Return to Index

Chapter 21

1

[] Autai de einai ai kriseiV, taV opoiaV qeleiV ekqesei emprosqen autwn.

2

Ean agorashV doulon Ebraion, ex eth qelei douleusei× en de tw ebdomw qelei exelqei eleuqeroV, dwrean.

3

Ean eishlqe monoV, monoV qelei exelqei× ean eice gunaika, tote h gunh autou qelei exelqei met' autou.

4

Ean o kurioV autou edwken eiV auton gunaika, kai egennhsen eiV auton uiouV h qugateraV, h gunh kai ta tekna authV qelousin eisqai tou kuriou authV, autoV de qelei exelqei monoV.

5

All' ean o douloV eiph fanera, Agapw ton kurion mou, thn gunaika mou kai ta tekna mou, den qelw exelqei eleuqeroV×

6

tote o kurioV autou qelei ferei auton proV touV kritaV× kai qelei ferei auton eiV thn quran h eiV ton parastathn thV quraV, kai o kurioV autou qelei truphsei to wtion autou me truphthrion× kai qelei douleuei auton diapantoV.

7

Kai ean tiV pwlhsh thn qugatera autou dia doulhn, den qelei exelqei kaqwV exercontai oi douloi.

8

Ean den aresh eiV ton kurion authV, ostiV hrrabwnisqh authn eiV eauton, tote qelei apolutrwsei authn× eiV xenon eqnoV den qelei ecei exousian na pwlhsh authn, epeidh eferqh proV authn apistwV.

9

An omwV hrrabwnisen authn me ton uion autou, qelei kamei proV authn kata to dikaiwma twn qugaterwn.

10

Ean labh eiV eauton allhn, den qelei sterhsei thn trofhn authV, ta endumata authV, kai to proV authn creoV tou gamou.

11

Ean omwV den kamnh eiV authn ta tria tauta, tote qelei exelqei dwrean aneu arguriou.

12

[] OstiV pataxh anqrwpon, kai apoqanh, qelei exapantoV qanatwqh×

13

ean omwV den paremoneusen, all' o QeoV paredwken auton eiV thn ceira autou, tote egw qelw soi diorisei topon, opou qelei katafugei×

14

ean de tiV egerqh kata tou plhsion autou dia na dolofonhsh auton, apo tou qusiasthriou mou qeleiV apospasei auton dia na qanatwqh.

15

Kai ostiV pataxh ton patera autou h thn mhtera autou, qelei exapantoV qanatwqh.

16

Kai ostiV kleyh anqrwpon kai pwlhsh auton, h ean eureqh eiV taV ceiraV autou, qelei exapantoV qanatwqh.

17

Kai ostiV kakologh ton patera autou h thn mhtera autou, qelei exapantoV qanatwqh.

18

Kai ean anqrwpoi logomacwsi met' allhlwn kai o eiV pataxh ton allon me liqon h me gronqon, kai den apoqanh alla geinh klinhrhV,

19

ean shkwqh kai peripathsh exw me thn bakthrian autou, tote qelei eisqai eleuqeroV o pataxaV× monon qelei apozhmiwsei auton dia thn argian autou kai qelei epimelhqh thn teleian qerapeian autou.

20

Kai ean tiV pataxh ton doulon autou h thn doulhn autou me rabdon, kai apoqanh upo taV ceiraV autou, qelei exapantoV timwrhqh.

21

An omwV zhsh mian hmeran h duo, den qelei timwrhqh× dioti einai argurion autou.

22

[] Ean macwntai andreV kai pataxwsi gunaika egkuon kai exelqh to paidion authV, den sumbh omwV sumfora× qelei exapantoV kamei apozhmiwsin o pataxaV, opoian o anhr thV gunaikoV epibalh eiV auton× kai qelei plhrwsei kata thn apofasin twn kritwn.

23

An omwV sumbh sumfora, tote qeleiV dwsei zwhn anti zwhV,

24

ofqalmon anti ofqalmou, odonta anti odontoV, ceira anti ceiroV, poda anti podoV,

25

kausimon anti kausimatoV, plhghn anti plhghV, ktuphma anti ktuphmatoV.

26

Ean tiV pataxh ton ofqalmon tou doulou autou h ton ofqalmon thV doulhV autou kai tuflwsh auton, qelei afhsei auton eleuqeron ex aitiaV tou ofqalmou autou.

27

Kai ean ekbalh ton odonta tou doulon autou h ton odonta thV doulhV autou, qelei afhsei auton eleuqeron ex aitiaV tou odontoV autou.

28

Ean bouV keratish andra h gunaika, kai apoqanh, tote o bouV qelei liqobolhqh me liqouV kai den qelei trwgesqai to kreaV autou× o kurioV de tou booV qelei eisqai aqwoV.

29

Ean omwV o bouV hto keratisthV apo proteron, kai egeine diamarturia eiV ton kurion autou kai den efulaxen auton, ean qanatwsh andra h gunaika, o bouV qelei liqobolhqh kai akomh o kurioV autou qelei qanatwqh.

30

Ean epiblhqh eiV auton timh exagorasewV, qelei dwsei dia thn exagorasin thV zwhV autou osa hqelon epiblhqh eiV auton.

31

Eite uion keratish, eite qugatera keratish, kata thn krisin tauthn qelei geinei eiV auton.

32

Ean o bouV keratish doulon h doulhn, qelei dwsei eiV ton kurion autwn triakonta siklouV arguriou× o de bouV qelei liqobolhqh.

33

Kai ean tiV anoixh lakkon h ean tiV skayh lakkon kai den skepash auton, kai pesh eiV auton bouV h onoV,

34

o kurioV tou lakkou qelei kamei apozhmiwsin, argurion qelei apodwsei eiV ton kurion autwn× to de qanatwqen qelei eisqai autou.

35

Kai ean o bouV tinoV keratish ton boun tou plhsion autou kai qanatwqh, tote qelousi pwlhsei ton zwnta boun, kai qelousi moirasqh to argurion autou kai ton qanatwqenta omoiwV qelousi moirasqh.

36

Ean omwV hnai gnwston oti o bouV hto keratisthV apo proteron, kai o kurioV autou den efulaxen auton, qelei exapantoV plhrwsei boun anti booV× o de qanatwqeiV qelei eisqai autou.

Exodus 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: