Modern Greek Bible

Exodus 19

Exodus

Return to Index

Chapter 20

1

[] Kai elalhsen o QeoV pantaV touV logouV toutouV, legwn,

2

Egw eimai KurioV o QeoV sou, o exagagwn se ek ghV Aiguptou, ex oikou douleiaV.

3

Mh echV allouV qeouV plhn emou.

4

Mh kamhV eiV seauton eidwlon, mhde omoiwma tinoV, osa einai en tw ouranw anw, h osa en th gh katw, osa en toiV udasin upokatw thV ghV×

5

mh proskunhshV auta mhde latreushV auta× dioti egw KurioV o QeoV sou eimai QeoV zhlotupoV, antapodidwn taV amartiaV twn paterwn epi ta tekna, ewV trithV kai tetarthV geneaV twn misountwn me×

6

kai kamnwn eleoV eiV ciliadaV genewn twn agapwntwn me kai fulattontwn ta prostagmata mou.

7

Mh labhV to onoma Kuriou tou Qeou sou epi mataiw× dioti den qelei aqwwsei o KurioV ton lambanonta epi mataiw to onoma autou.

8

Enqumou thn hmeran tou sabbatou, dia na agiazhV authn×

9

ex hmeraV ergazou kai kamne panta ta erga sou×

10

h hmera omwV h ebdomh einai sabbaton Kuriou tou Qeou sou× mh kamhV en tauth ouden ergon, mhte su, mhte o uioV sou, mhte h qugathr sou, mhte o douloV sou, mhte h doulh sou, mhte to kthnoV sou, mhte o xenoV sou, o entoV twn pulwn sou×

11

dioti eiV ex hmeraV epoihsen o KurioV ton ouranon kai thn ghn, thn qalassan kai panta ta en autoiV× en de th hmera th ebdomh katepause× dia touto euloghse KurioV thn hmeran tou sabbatou kai hgiasen authn.

12

[] Tima ton patera sou kai thn mhtera sou, dia na geinhV makrocronioV epi thV ghV, thn opoian soi didei KurioV o QeoV sou.

13

Mh foneushV.

14

Mh moiceushV.

15

Mh kleyhV.

16

Mh yeudomarturhshV kata tou plhsion sou marturian yeudh.

17

Mh epiqumhshV thn oikian tou plhsion sou× mh epiqumhshV thn gunaika tou plhsion sou× mhde ton doulon autou× mhde thn doulhn autou, mhde ton boun autou, mhde ton onon autou, mhde pan o, ti einai tou plhsion sou.

18

[] Kai paV o laoV eblepe taV brontaV kai taV astrapaV kai thn fwnhn thV salpiggoV kai to oroV kapnizon× kai ote o laoV eide tauta, apesurqhsan kai estaqhsan makroqen.

19

Kai eipon proV ton Mwushn, su lalhson proV hmaV kai qelomen akousei kai aV mh lalhsh proV hmaV o QeoV, dia na mh apoqanwmen.

20

Kai eipen o MwushV proV ton laon, Mh fobeisqe× dioti o QeoV hlqe dia na saV dokimash, kai dia na hnai o foboV autou emprosqen saV dia na mh amartanhte.

21

Kai estaqh o laoV makroqen× o de MwushV eplhsiasen eiV thn omiclhn opou hto o QeoV.

22

[] Eipe de KurioV proV ton Mwushn, OutwV eipe proV touV uiouV Israhl× SeiV eidete oti ek tou ouranou elalhsa me saV×

23

mh kamhte qeouV met' emou argurouV× mhde kamhte eiV eautouV qeouV crusouV×

24

qusiasthrion ek ghV kame eiV eme× kai qusiaze ep' autou ta olokautwmata sou kai taV eirhnikaV prosforaV sou, ta probata sou kai touV boaV sou× en panti topw opou anamnhsw to onoma mou, qelw ercesqai proV se kai qelw se eulogei×

25

ean de ek liqwn kamhV qusiasthrion eiV eme, den qeleiV oikodomhsei auto ek petraV pelekhthV× dioti ean perashV epanw autou to ergaleion sou, qeleiV molunei auto×

26

kai mh anabhV di' anabaqmidwn epi to qusiasthrion mou, dia na mh apokalufqh ep' autou h gumnwsiV sou.

Exodus 21

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: