Modern Greek Bible

Exodus 18

Exodus

Return to Index

Chapter 19

1

[] EiV ton triton mhna thV exodou twn uiwn Israhl ek thV Aiguptou, thn hmeran tauthn hlqon eiV thn erhmon Sina.

2

Eshkwqhsan de apo Rafidein kai hlqon eiV thn erhmon Sina kai estratopedeusan en th erhmw× kai ekei kateskhnwsen o Israhl apenanti tou orouV.

3

O de MwushV anebh proV ton Qeon× kai ekalesen auton o KurioV ek tou orouV, legwn, Outw qeleiV eipei proV ton oikon Iakwb, kai anaggeilei proV touV uiouV Israhl.

4

SeiV eidete osa ekama eiV touV AiguptiouV, kai saV eshkwsa wV epi pterugwn aetou kai saV efera proV emauton×

5

twra loipon ean twonti upakoushte eiV thn fwnhn mou, kai fulaxhte thn diaqhkhn mou, qelete eisqai eiV eme o eklektoV apo pantwn twn lawn× dioti idikh mou einai pasa h gh×

6

kai seiV qelete eisqai eiV eme basileion ierateuma kai eqnoV agion. Outoi einai oi logoi, touV opoiouV qeleiV eipei proV touV uiouV Israhl.

7

Kai hlqen o MwushV kai ekalese touV presbuterouV tou laou kai eqesen emprosqen autwn pantaV ekeinouV touV logouV, touV opoiouV prosetaxen eiV auton o KurioV.

8

Kai apekriqh omofwnwV paV o laoV, legwn, Panta osa eipen o KurioV qelomen praxei. Kai aneferen o MwushV proV ton Kurion touV logouV tou laou.

9

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Idou, egw ercomai proV se en nefelh puknh, dia na akoush o laoV otan lalhsw proV se, kai eti na pisteuh eiV se pantote. Anhggeile de o MwushV proV ton Kurion touV logouV tou laou.

10

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Upage proV ton laon kai agiason autouV shmeron kai aurion, kai aV plunwsi ta imatia autwn×

11

kai aV hnai etoimoi eiV thn hmeran thn trithn× dioti en th hmera th trith qelei katabh o KurioV epi to oroV Sina enwpion pantoV tou laou×

12

kai qeleiV balei eiV ton laon oria kukloqen, legwn, Prosecete eiV eautouV mh anabhte eiV to oroV h eggishte eiV ta akra autou× ostiV eggish to oroV, qelei exapantoV qanatwqh×

13

den qelei eggisei eiV auton ceir, dioti me liqouV qelei liqobolhqh h me belh qelei katatoxeuqh× eite zwon einai eite anqrwpoV, den qelei zhsei. Otan h salpigx hchsh, tote qelousin anabh epi to oroV.

14

Kai katebh o MwushV apo tou orouV proV ton laon kai hgiase ton laon× kai eplunan ta imatia autwn.

15

Kai eipe proV ton laon, Ginesqe etoimoi dia thn hmeran thn trithn× mh plhsiashte eiV gunaika.

16

[] Kai en th hmera th trith to prwi egeinan brontai kai astrapai, kai nefelh puknh hto epi tou orouV, kai fwnh salpiggoV dunath sfodra× kai etreme paV o laoV o en tw stratopedw.

17

Tote exhgagen o MwushV ton laon ek tou stratopedou eiV thn sunanthsin tou Qeou× kai estaqhsan upo to oroV.

18

To de oroV Sina hto olon kapnoV, dioti katebh o KurioV en puri ep' auto× anebaine de o kapnoV autou wV kapnoV kaminou kai olon to oroV eseieto sfodra.

19

Kai ote h fwnh thV salpiggoV proebainen auxanomenh sfodra, o MwushV elalei kai o QeoV apekrineto proV auton meta fwnhV.

20

Kai katebh o KurioV epi to oroV Sina, epi thn korufhn tou orouV× kai ekalese KurioV ton Mwushn epi thn korufhn tou orouV, kai anebh o MwushV.

21

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, KatabaV, diamarturhqhti proV ton laon, mhpote uperbwsi ta oria kai anabwsi proV ton Kurion dia na periergasqwsi kai peswsi polloi ex autwn×

22

kai oi iereiV de oi plhsiazonteV proV ton Kurion aV agiasqwsi, dia na mh exormhsh o KurioV ep' autouV.

23

Kai eipen o MwushV proV ton Kurion, O laoV den dunatai na anabh eiV to oroV Sina× dioti su prosetaxaV eiV hmaV, legwn, Bale oria kukloqen tou orouV kai agiason auto.

24

Kai eipe KurioV proV auton, Upage, kataba× epeita qeleiV anabh, su kai o Aarwn meta sou× oi iereiV omwV kai o laoV aV mh uperbwsi ta oria dia na anabwsi proV ton Kurion, dia na mh exormhsh ep' autouV.

25

Kai katebh o MwushV proV ton laon kai wmilhse proV autouV.

Exodus 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: