Modern Greek Bible

Exodus 17

Exodus

Return to Index

Chapter 18

1

[] Hkouse de o Ioqor, o iereuV thV Madiam, o penqeroV tou MwusewV, panta osa ekamen o QeoV eiV ton Mwushn kai eiV ton Israhl ton laon autou, oti exhgagen o KurioV ton Israhl ex Aiguptou.

2

Kai elaben o Ioqor, o penqeroV tou MwusewV, Sepfwran thn gunaika tou MwusewV, thn opoian eice pemyei opisw,

3

kai touV duo authV uiouV, ek twn opoiwn tou enoV to onoma hto Ghrswm, Dioti paroikoV, eipen, estaqhn en xenh gh×

4

tou de allou to onoma Eliezer, Dioti o QeoV, eipe, tou patroV mou estaqh bohqoV mou kai me eswsen ek thV macairaV tou Faraw×

5

kai hlqen o Ioqor o penqeroV tou MwusewV proV ton Mwushn meta twn uiwn autou kai meta thV gunaikoV autou eiV thn erhmon, opou hto estratopedeumenoV eiV to oroV tou Qeou×

6

kai anhggeile proV ton Mwushn, Egw Ioqor o penqeroV sou ercomai proV se kai h gunh sou kai oi duo uioi authV met' authV.

7

[] Kai exhlqen o MwushV eiV sunanthsin tou penqerou autou kai prosekunhsen auton kai efilhsen auton× kai hrwthsan o eiV ton allon peri thV ugeiaV autwn, kai eishlqon eiV thn skhnhn.

8

Kai dihghqh o MwushV proV ton penqeron autou panta osa o KurioV ekamen eiV ton Faraw kai eiV touV AiguptiouV uper tou Israhl, pantaV touV mocqouV oitineV sunebhsan eiV autouV kaq' odon, kai hleuqerwsen autouV o KurioV.

9

Uperecarh de o Ioqor dia panta ta agaqa osa o KurioV ekamen eiV ton Israhl, ton opoion hleuqerwsen ek ceiroV twn Aiguptiwn.

10

Kai eipen o Ioqor, EuloghtoV KurioV, ostiV saV hleuqerwsen ek ceiroV twn Aiguptiwn kai ek ceiroV tou Faraw× ostiV hleuqerwse ton laon upokatwqen thV ceiroV twn Aiguptiwn×

11

twra gnwrizw oti o KurioV einai megaV uper pantaV touV qeouV× dioti eiV to pragma, eiV to opoion uperhfaneuqhsan, estaqh anwteroV autwn.

12

Elaben epeita o Ioqor, o penqeroV tou MwusewV, olokautwmata kai qusiaV dia na prosferh eiV ton Qeon× kai hlqen o Aarwn, kai panteV oi presbuteroi tou Israhl, na fagwsin arton meta tou penqerou tou MwusewV, emprosqen tou Qeou.

13

[] Kai thn epaurion ekaqisen o MwushV dia na krinh ton laon. kai paristato o laoV emprosqen tou MwusewV apo prwiaV ewV esperaV.

14

Kai idwn o penqeroV tou MwusewV panta osa ekamnen eiV ton laon, eipe, Ti einai touto to pragma, to opoion kamneiV eiV ton laon; dia ti su kaqhsai monoV, apaV de o laoV paristatai emprosqen sou apo prwiaV ewV esperaV;

15

Kai eipen o MwushV proV ton penqeron autou, dioti o laoV ercetai proV eme dia na erwthsh ton Qeon×

16

otan ecwsin upoqesin tina, ercontai proV eme kai egw krinw metaxu tou enoV kai tou allou× kai deiknuw eiV autouV ta prostagmata tou Qeou kai touV nomouV autou.

17

Kai eipen o penqeroV tou MwusewV proV auton, Den einai kalon to pragma, to opoion kamneiV×

18

bebaiwV kai su qeleiV apokamei kai o laoV outoV o meta sou× dioti to pragma einai polu baru dia se× den dunasai monoV na kamnhV touto.

19

Akouson loipon thn fwnhn mou× qelw se sumbouleusei kai o QeoV qelei eisqai meta sou× su men eso enwpion tou Qeou uper tou laou, dia na anaferhV taV upoqeseiV proV ton Qeon×

20

kai didaske autouV ta prostagmata kai touV nomouV kai deiknue proV autouV thn odon eiV thn opoian prepei na peripatwsi, kai ta erga ta opoia prepei na prattwsi×

21

plhn eklexon ek pantoV tou laou andraV axiouV, foboumenouV ton Qeon, andraV filalhqeiV, misountaV thn filargurian× kai katasthson autouV ep' autwn ciliarcouV, ekatontarcouV, penthkontarcouV kai dekarcouV×

22

kai aV krinwsi ton laon pantote× kai pasan men megalhn upoqesin aV anaferwsi proV se× pasan de mikran upoqesin aV krinwsin autoi× outw qeleiV anakoufisqh, kai qelousi bastazei to baroV meta sou.

23

ean kamhV touto to pragma kai o QeoV se prostazh outw, tote qeleiV dunhqh na anqexhV, kai proseti paV o laoV outoV qelei fqasei eiV ton topon autou en eirhnh.

24

Kai hkousen o MwushV thn fwnhn tou penqerou autou kai ekame panta osa eipe.

25

Kai eklexen o MwushV ek pantoV tou Israhl andraV axiouV kai katesthsen autouV archgouV epi tou laou, ciliarcouV, ekatontarcouV, penthkontarcouV kai dekarcouV×

26

kai ekrinon ton laon en panti kairw× taV men upoqeseiV taV duskolouV aneferon proV ton Mwushn, pasan de mikran upoqesin ekrinon autoi.

27

Epeita proepemyen o MwushV ton penqeron autou kai aphlqen eiV thn ghn autou.

Exodus 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: