Modern Greek Bible

Exodus 14

Exodus

Return to Index

Chapter 15

1

[] Tote eyalen o MwushV kai oi uioi Israhl thn wdhn tauthn proV ton Kurion, kai eipon legonteV, AV yallw proV ton Kurion× dioti edoxasqh endoxwV× ton ippon kai ton anabathn autou erriyen eiV thn qalassan.

2

O KurioV einai h dunamiV mou kai to asma mou, kai estaqh h swthria mou× autoV einai QeoV mou kai qelw doxasei auton× QeoV tou patroV mou, kai qelw uywsei auton.

3

O KurioV einai dunatoV polemisthV× KurioV to onoma autou.

4

Tou Faraw taV amaxaV kai to strateuma autou erriyen eiV thn qalassan× kai eklektoi polemarcoi autou katepontisqhsan en th Eruqra qalassh.

5

Ai abussoi eskepasan autouV× wV petra katebuqisqhsan eiV ta baqh.

6

H dexia sou, Kurie, edoxasqh eiV dunamin× h dexia sou, Kurie, sunetriye ton ecqron.

7

Kai me to megeqoV thV uperochV sou exwloqreusaV touV upenantiouV sou× exapesteilaV thn orghn sou kai katefagen autouV wV kalamhn.

8

Kai me thn pnohn tou qumou sou ta udata epeswreuqhsan omou× ta kumata estaqhsan wV swroV, ai abussoi ephxan en tw mesw thV qalasshV.

9

O ecqroV eipe, Qelw katadiwxei, qelw katafqasei, qelw diamoirasqh ta lafura× h yuch mou qelei cortasqh ep' autouV× qelw surei thn macairan mou, h ceir mou qelei afanisei autouV.

10

EfushsaV me ton anemon sou kai h qalassa eskepasen autouV× katebuqisqhsan wV molubdoV eiV ta fobera udata.

11

TiV omoioV sou Kurie, metaxu twn qewn; TiV omoioV sou, endoxoV eiV agiothta, qaumastoV eiV umnouV, energwn terastia;

12

ExeteinaV thn dexian sou, kai h gh katepien autouV.

13

Me to eleoV sou wdhghsaV ton laon touton, ton opoion elutrwsaV× wdhghsaV auton me thn dunamin sou proV thn katoikian thV agiothtoV sou.

14

Oi laoi qelousin akousei kai frixei× ponoi qelousi katakurieusei touV katoikouV thV PalaistinhV.

15

Tote qelousin ekplagh oi hgemoneV Edwm× tromoV qelei katalabei touV arcontaV tou Mwab× panteV oi katoikoi thV Canaan qelousin analuqh.

16

FoboV kai tromoV qelei epipesei ep' autouV× apo tou megeqouV tou bracionoV sou qelousin apoliqwqh, ewsou perash o laoV sou, Kurie, ewsou perash o laoV outoV, ton opoion apekthsaV.

17

QeleiV eisagagei autouV kai futeusei autouV eiV to oroV thV klhronomiaV sou, ton topon, Kurie, ton opoion htoimasaV dia katoikian sou, to agiasthrion, Kurie, to opoion ai ceireV sou esthsan.

18

O KurioV qelei basileuei eiV touV aiwnaV twn aiwnwn.

19

Dioti eishlqon oi ippoi tou Faraw eiV thn qalassan meta twn amaxwn autou kai meta twn ippewn autou, kai o KurioV estreyen ep' autouV ta udata thV qalasshV× oi de uioi Israhl eperasan dia xhraV en tw mesw thV qalasshV.

20

Mariam de h profhtiV, h adelfh tou Aarwn elabe to tumpanon en th ceiri authV kai pasai ai gunaikeV exhlqon katopin authV meta tumpanwn kai corwn.

21

Kai h Mariam antapekrineto proV autouV, legousa, Yallete eiV ton Kurion× dioti edoxasqh endoxwV× ton ippon kai ton anabathn autou erriyen eiV qalassan.

22

[] Tote eshkwsen o MwushV touV IsrahlitaV apo thV EruqraV qalasshV, kai exhlqon eiV thn erhmon Sour× kai periepatoun treiV hmeraV en th erhmw kai den euriskon udwr.

23

Kai ekeiqen hlqon eiV Merran× den hdunanto omwV na piwsin ek twn udatwn thV MerraV, dioti hsan pikra× dia touto kai epwnomasqh Merra.

24

Kai egogguzen o laoV kata tou MwusewV, legwn, Ti qelomen piei;

25

O de MwushV ebohse proV ton Kurion× kai edeixen eiV auton o KurioV xulon, to opoion ote erriyen eiV ta udata, ta udata eglukanqhsan. Ekei edwken eiV autouV paraggelian kai diatagma, kai ekei edokimasen autouV×

26

kai eipen, Ean akoushV epimelwV thn fwnhn Kuriou tou Qeou sou kai pratthV to areston eiV touV ofqalmouV autou kai dwshV akroasin eiV taV entolaV autou kai fulaxhV panta ta prostagmata autou, den qelw ferei epi se oudemian ek twn noswn, taV opoiaV efera kata twn Aiguptiwn× dioti egw eimai o KurioV o qerapeuwn se.

27

Epeita hlqon eiV Aileim, opou hsan dwdeka phgai udatwn kai ebdomhkonta dendra foinikwn× kai ekei estratopedeusan plhsion twn udatwn.

Exodus 16

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: