Modern Greek Bible

Exodus 13

Exodus

Return to Index

Chapter 14

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Eipe proV touV uiouV Israhl na streywsi kai na stratopedeuswsin apenanti Pi-airwq metaxu Migdwl kai thV qalasshV, katantikru Beel-sefwn× katantikru toutou qelete stratopedeusei plhsion thV qalasshV×

3

dioti o Faraw qelei eipei peri twn uiwn Israhl, Autoi planwntai en th gh× sunekleisen autouV h erhmoV×

4

kai egw qelw sklhrunei thn kardian tou Faraw, wste na katadiwxh opisw autwn× kai qelw doxasqh epi ton Faraw kai epi pan to strateuma autou× kai oi Aiguptioi qelousi gnwrisei oti egw eimai o KurioV. Kai ekamon outw.

5

Anhggelqh de proV ton basilea thV Aiguptou oti efugen o laoV× kai h kardia tou Faraw kai twn qerapontwn autou meteblhqh kata tou laou kai eipon, Dia ti ekamomen touto, wste na exaposteilwmen ton Israhl kai na mh maV douleuh pleon;

6

Ezeuxe loipon thn amaxan autou kai parelabe ton laon autou meq' eautou×

7

elabe de exakosiaV amaxaV eklektaV, kai pasaV taV amaxaV thV Aiguptou, kai archgouV epi pantwn.

8

Kai esklhrune KurioV thn kardian Faraw tou basilewV thV Aiguptou, kai katediwxen opisw twn uiwn Israhl× oi de uioi Israhl exhrconto dia ceiroV uyhlhV.

9

Kai katediwxan oi Aiguptioi opisw autwn, panteV oi ippoi, ai amaxai tou Faraw, kai oi ippeiV autou, kai to strateuma autou× kai efqasan autouV estratopedeumenouV plhsion thV qalasshV apenanti Pi-airwq, katantikru Beel-sefwn.

10

[] Kai ote eplhsiasen o Faraw, oi uioi Israhl uywsan touV ofqalmouV autwn, kai idou, oi Aiguptioi hrconto opisw autwn× kai efobhqhsan sfodra× kai anebohsan oi uioi Israhl proV ton Kurion.

11

Kai eipon proV ton Mwushn, Dioti den hsan mnhmata en Aiguptw, exhgageV hmaV dia na apoqanwmen en th erhmw; Dia ti ekameV eiV hmaV touto kai exhgageV hmaV ex Aiguptou;

12

den einai outoV o logoV ton opoion soi eipomen en Aiguptw, legonteV, AfeV hmaV kai aV douleuwmen touV AiguptiouV; dioti kalhteron hto eiV hmaV na douleuwmen touV AiguptiouV, para na apoqanwmen en th erhmw.

13

Kai eipen o MwushV proV ton laon, Mh fobeisqe× staqhte kai blepete thn swthrian tou Kuriou, thn opoian qelei kamei eiV esaV shmeron× dioti touV AiguptiouV, touV opoiouV eidete shmeron, den qelete idei autouV pleon eiV ton aiwna×

14

o KurioV qelei polemhsei dia saV× seiV de qelete menei hsucoi.

15

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Ti boaV proV eme; eipe proV touV uiouV Israhl na kinhswsi×

16

su de uywson thn rabdon sou kai ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai scison authn, kai aV dielqwsin oi uioi Israhl dia xhraV en mesw thV qalasshV×

17

kai egw, idou, qelw sklhrunei thn kardian twn Aiguptiwn, kai qelousin embh katopin autwn× kai qelw doxasqh epi ton Faraw kai epi pan to strateuma autou, epi taV amaxaV autou kai epi touV ippeiV autou×

18

kai qelousi gnwrisei oi Aiguptioi oti egw eimai o KurioV, otan doxasqw epi ton Faraw, epi taV amaxaV autou kai epi touV ippeiV autou.

19

Tote o aggeloV tou Qeou, o proporeuomenoV tou strateumatoV tou Israhl, eshkwqh kai hlqen opisw autwn× kai o stuloV thV nefelhV eshkwqh ap' emprosqen autwn, kai estaqh opisqen autwn×

20

kai hlqe metaxu tou strateumatoV twn Aiguptiwn kai tou strateumatoV tou Israhl× kai eiV ekeinouV men hto nefoV skotizon, eiV toutouV de fwtizon thn nukta× wste to en den eplhsiase to allo kaq' olhn thn nukta.

21

[] O de MwushV exeteine thn ceira autou epi thn qalassan× kai ekamen o KurioV thn qalassan na surqh olhn ekeinhn thn nukta upo sfodrou anatolikou anemou kai katesthse thn qalassan xhran, kai ta udata diecwrisqhsan.

22

Kai eishlqon oi uioi tou Israhl eiV to meson thV qalasshV kata to xhron, kai ta udata hsan eiV autouV toicoV ek dexiwn kai ex aristerwn autwn.

23

Katediwxan de oi Aiguptioi kai eishlqon katopin autwn, panteV oi ippoi tou Faraw, ai amaxai autou kai oi ippeiV autou, en tw mesw thV qalasshV.

24

Kai en th fulakh th prwinh epebleyen o KurioV ek tou stulou tou puroV kai thV nefelhV epi to strateuma twn Aiguptiwn kai sunetaraxe to strateuma twn Aiguptiwn×

25

kai exebale touV trocouV twn amaxwn autwn, wste esuronto duskolwV× kai eipon oi Aiguptioi, AV fugwmen ap' emprosqen tou Israhl, dioti o KurioV polemei touV AiguptiouV uper autwn.

26

O de KurioV eipe proV ton Mwushn, Ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan, kai aV epanastreywsi ta udata epi touV AiguptiouV, epi taV amaxaV autwn kai epi touV ippeiV autwn.

27

Kai exeteinen o MwushV thn ceira autou epi thn qalassan× kai qalassa epanelabe thn ormhn authV peri thn aughn× oi de Aiguptioi feugonteV aphnthsan authn× kai katestreye KurioV touV AiguptiouV en tw mesw thV qalasshV×

28

dioti ta udata epanastreyanta eskepasan taV amaxaV kai touV ippeiV, pan to strateuma tou Faraw, to opoion eicen embh katopin autwn eiV thn qalassan× den emeinen ex autwn oude eiV.

29

Oi de uioi Israhl eperasan dia xhraV en mesw thV qalasshV× kai ta udata hsan eiV autouV toicoV ek dexiwn autwn kai ex aristerwn autwn.

30

Kai eswse KurioV en th hmera ekeinh ton Israhl ek ceiroV twn Aiguptiwn× kai eiden o Israhl touV AiguptiouV nekrouV epi to ceiloV thV qalasshV.

31

Kai eiden o Israhl to mega ekeino ergon, to opoion ekamen o KurioV epi touV AiguptiouV× kai efobhqh o laoV ton Kurion, kai episteusen eiV ton Kurion, kai eiV ton Mwushn ton qeraponta autou.

Exodus 15

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: