Modern Greek Bible

Exodus 12

Exodus

Return to Index

Chapter 13

1

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

2

Kaqierwson eiV eme pan prwtotokon dianoigon pasan mhtran metaxu twn uiwn Israhl, apo anqrwpou ewV kthnouV× idikon mou einai touto.

3

Kai eipen o MwushV proV ton laon, Ecete eiV thn mnhmhn saV thn hmeran tauthn, kaq' hn exhlqete ex Aiguptou ex oikou douleiaV× dioti o KurioV dia ceiroV krataiaV exhgagen umaV ekeiqen× oudeiV qelei fagei enzuma.

4

Shmeron exercesqe kata ton mhna Abib.

5

Otan loipon o KurioV se ferh eiV thn ghn twn Cananaiwn kai twn Cettaiwn kai twn Amorraiwn kai twn Euaiwn kai twn Iebousaiwn, thn opoian wmose proV touV pateraV sou oti qelei soi dwsei, ghn reousan gala kai meli, tote qeleiV kamei thn latreian tauthn kata touton ton mhna.

6

Epta hmeraV qeleiV trwgei azuma× eiV de thn ebdomhn hmeran qelei eisqai eorth eiV ton Kurion.

7

Azuma qelousi trwgesqai taV epta hmeraV× kai den qelei fanh para soi enzumon oude qelei fanh para soi prozumion kaq' ola ta oria sou.

8

Kai kat' ekeinhn thn hmeran qeleiV anaggeilei proV ton uion sou, legwn, Touto ginetai di' ekeino, to opoion o KurioV ekamen eiV eme, ote exhlqon ex Aiguptou.

9

Kai touto qelei eisqai eiV se dia shmeion epi thV ceiroV sou kai dia enqumhsin metaxu twn ofqalmwn sou, dia na hnai o nomoV tou Kuriou en tw stomati sou× dioti dia ceiroV krataiaV se exhgagen o KurioV ex Aiguptou.

10

QeleiV fulattei loipon ton nomon touton en tw kairw autou kat' etoV.

11

[] Kai otan o KurioV se ferh eiV thn ghn twn Cananaiwn, kaqwV wmose proV se kai proV touV pateraV sou, kai dwsh authn eiV se,

12

tote qeleiV apocwrisei dia ton Kurion pan to anoigon mhtran kai pan prwtotokon twn zwwn sou osa eceiV× ta arsenika qelousin eisqai tou Kuriou.

13

Kai pan prwtotokon onou qeleiV exagorazei me arnion× kai an den exagorashV auto, tote qeleiV laimotomhsei auto× kai pan prwtotokon anqrwpou metaxu twn uiwn sou qeleiV exagorazei.

14

Kai otan eiV to mellon se erwthsh o uioV sou, legwn, Ti einai touto; qeleiV eipei proV auton, Dia krataiaV ceiroV exhgagen hmaV o KurioV ex Aiguptou, ex oikou douleiaV×

15

kai ote o Faraw epemeinen eiV to na mh maV exaposteilh, o KurioV eqanatwse pan prwtotokon en th gh thV Aiguptou, apo prwtotokou anqrwpou ewV prwtotokou kthnouV× dia touto qusiazw eiV ton Kurion pan arsenikon to opoion anoigei thn mhtran, kai pan prwtotokon twn uiwn mou exagorazw.

16

Kai touto qelei eisqai dia shmeion epi thV ceiroV sou kai dia prometwpidion metaxu twn ofqalmwn sou× epeidh dia krataiaV ceiroV exhgagen hmaV o KurioV ex Aiguptou.

17

[] Ote de o Faraw exapesteile ton laon, o QeoV den wdhghsen autouV dia thV odou thV ghV twn Filistaiwn, an kai hto h suntomwtera× dioti o QeoV eipe, Mhpote o laoV idwn polemon metamelhqh, kai epistreyh eiV Aigupton.

18

All' o QeoV periefere ton laon dia thV odou thV erhmou proV thn Eruqran qalassan× kai anebhsan oi uioi Israhl ek thV ghV Aiguptou paratetagmenoi.

19

Kai elabe meq' eautou o MwushV ta osta tou Iwshf× dioti eicen orkisei meq' orkou touV uiouV Israhl, legwn× O QeoV bebaiwV qelei saV episkefqh× kai qelete anabibasei ta osta mou enteuqen meq' umwn.

20

Kai anacwrhsanteV apo Sokcwq, estratopedeusan en Eqam kata ta akra thV erhmou.

21

O de KurioV proeporeueto autwn, thn hmeran en stulw nefelhV, dia na odhgh autouV en th odw, thn de nukta en stulw puroV, dia na feggh eiV autouV× wste na odoiporwsin hmeran kai nukta×

22

den apemakrunen apo thV oyewV tou laou ton stulon thV nefelhV thn hmeran, oute ton stulon tou puroV thn nukta.

Exodus 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: