Modern Greek Bible

Exodus 11

Exodus

Return to Index

Chapter 12

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn en th gh thV Aiguptou, legwn,

2

O mhn outoV qelei eisqai eiV esaV arch mhnwn× qelei eisqai eiV esaV prwtoV twn mhnwn tou eniautou.

3

Lalhsate proV pasan thn sunagwghn tou Israhl, legonteV, Thn dekathn toutou tou mhnoV aV labwsin eiV eautouV ekastoV en arnion kata touV oikouV twn patriwn autwn, en arnion di' ekaston oikon.

4

Ean omwV hnai oi en tw oikw oligostoi dia to arnion, autoV kai o geitwn autou o plhsiesteroV thV oikiaV autou aV labwsin auto kata ton ariqmon twn yucwn× ekastoV qelei sunariqmeisqai dia to arnion analogwV me to arketon eiV auton na fagh.

5

To de arnion saV qelei eisqai teleion, arsenikon eniausion× ek twn probatwn h ek twn aigwn qelete labei auto.

6

Kai qelete fulattei auto mecri thV dekathV tetarthV tou autou mhnoV× kai tote apan to plhqoV thV sunagwghV tou Israhl qelei sfaxei auto proV to esperaV.

7

Kai qelousi labei ek tou aimatoV kai balei epi touV duo parastataV kai epi to anwflion thV quraV twn oikiwn, opou qelousi fagei auto.

8

Kai qelousi fagei to kreaV thn nukta ekeinhn, opton en puri× me azuma, kai me corta pikra qelousi fagei auto×

9

mh faghte ap' autou wmon, mhde braston en udati, alla opton en puri× thn kefalhn autou meta twn podwn autou kai meta twn entosqiwn autou×

10

kai mh afhshte upoloipon ap' autou ewV to prwi× o, ti de perisseush ap' autou ewV to prwi, kausate en puri.

11

Kai outw qelete fagei auto× Ezwsmenoi taV osfuaV saV, econteV ta upodhmata saV eiV touV podaV saV kai thn rabdon saV eiV thn ceira saV× kai qelete fagei auto meta spoudhV× einai pasca tou Kuriou.

12

Dioti thn nukta tauthn qelw perasei dia mesou thV ghV thV Aiguptou kai qelw pataxei pan prwtotokon en th gh thV Aiguptou, apo anqrwpou ewV kthnouV× kai qelw kamei kriseiV enantion pantwn twn qewn thV Aiguptou. Egw o KurioV.

13

Kai to aima qelei eisqai eiV esaV dia shmeion epi twn oikiwn, eiV taV opoiaV katoikeite× kai otan idw to aima, qelw saV paratrexei, kai h plhgh den qelei eisqai eiV esaV dia na saV exoloqreush, otan pataxw thn ghn thV Aiguptou.

14

Kai h hmera auth qelei eisqai eiV esaV eiV mnhmosunon× kai qelete eortazei authn eorthn eiV ton Kurion eiV taV geneaV saV× kata nomon pantoteinon qelete eortazei authn.

15

Epta hmeraV qelete trwgei azuma× apo thV prwthV hmeraV qelete shkwsei to prozumion ek twn oikiwn saV× dioti ostiV fagh enzuma apo thV prwthV ewV thV ebdomhV hmeraV, h yuch ekeinh qelei exoloqreuqh ek tou Israhl.

16

Kai en th prwth hmera qelei eisqai sunaxiV agia× kai en th ebdomh hmera sunaxiV agia qelei eisqai eiV esaV× oudemia ergasia qelei ginesqai en autaiV, ektoV o, ti creiazetai eiV ekaston anqrwpon dia na fagh× touto monon qelete kamei.

17

Qelete fulaxei loipon thn eorthn twn azumwn× dioti thn authn tauthn hmeran qelw exagagei ta tagmata saV ek thV ghV thV Aiguptou× oqen kata nomon pantoteinon qelete fulattei thn hmeran tauthn eiV taV geneaV saV×

18

arcomenoi apo thV dekathV tetarthV hmeraV tou mhnoV af' esperaV, qelete trwgei azuma ewV thV eikosthV prwthV hmeraV tou mhnoV thn esperan×

19

epta hmeraV den qelei euriskesqai prozumion en taiV oikiaiV umwn× dioti ostiV fagh enzuma, h yuch ekeinh qelei exoloqreuqh ek thV sunagwghV tou Israhl, eite xenoV einai eite autocqwn×

20

ouden enzumon qelete fagei× en pasaiV taiV katoikiaiV umwn azuma qelete trwgei.

21

[] Tote ekalesen o MwushV pantaV touV presbuterouV tou Israhl kai eipe proV autouV, Eklexate kai labete eiV eautouV en arnion, kata taV oikogeneiaV saV, kai qusate to pasca×

22

epeita qelete labei desmhn usswpou kai qelete embayei authn eiV to aima, to opoion qelei eisqai eiV lekanhn× kai apo tou aimatoV tou en th lekanh qelete ktuphsei to anwflion kai touV duo parastataV twn qurwn× kai oudeiV apo saV qelei exelqei ek thV quraV thV oikiaV autou ewV to prwi×

23

dioti o KurioV qelei perasei dia na pataxh touV AiguptiouV× kai otan idh to aima epi to anwflion kai epi touV duo parastataV, o KurioV qelei paratrexei thn quran, kai den qelei afhsei ton exoloqreuthn na eiselqh eiV taV oikiaV saV, dia na pataxh.

24

Kai qelete fulaxei to pragma touto wV nomon, eiV seauton kai eiV touV uiouV sou, ewV aiwnoV.

25

Kai otan eiselqhte eiV thn ghn, thn opoian o KurioV qelei saV dwsei kaqwV elalhse, qelete fulaxei thn latreian tauthn.

26

Kai otan saV legwsin oi uioi saV, Ti shmainei eiV esaV h latreia auth;

27

qelete apokrinesqai, Touto einai qusia tou pasca eiV ton Kurion, dioti paretrexe taV oikiaV twn uiwn Israhl en Aiguptw, ote epataxe touV AiguptiouV kai eswse taV oikiaV hmwn. Tote o laoV kuyaV prosekunhse.

28

Kai anacwrhsanteV oi uioi Israhl, ekamon kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn kai ton Aarwn× outwV ekamon.

29

[] Kata de to mesonuktion o KurioV epataxe pan prwtotokon en th gh thV Aiguptou× apo tou prwtotokou tou Faraw ostiV kaqhtai epi tou qronou autou, ewV tou prwtotokou tou aicmalwtou tou en tw desmwthriw× kai panta ta prwtotoka twn kthnwn.

30

Kai eshkwqh o Faraw thn nukta, autoV kai panteV oi qeraponteV autou kai panteV oi Aiguptioi× kai egeine boh megalh en th Aiguptw× dioti den hto oikia eiV thn opoian den uphrce nekroV.

31

Kai ekalese ton Mwushn kai ton Aarwn dia nuktoV kai eipe, Shkwqhte, exelqete ek mesou tou laou mou kai seiV kai oi uioi tou Israhl× kai upagete, latreusate ton Kurion, kaqwV eipete×

32

kai ta poimnia saV kai taV agelaV saV labete, kaqwV eipete, kai apelqete× euloghsate de kai eme.

33

Kai ebiazon oi Aiguptioi ton laon dia na ekbalwsin auton tacewV ek tou topou× dioti eipon, HmeiV panteV apoqnhskomen.

34

Kai eshkwsen o laoV thn zumhn autou prin anabh, ecwn ekastoV thn skafhn autou epi touV wmouV autou, entetuligmenhn eiV ta foremata autou.

35

Kai ekamon oi uioi tou Israhl kata ton logon tou MwusewV kai ezhthsan para twn Aiguptiwn skeuh argura kai skeuh crusa, kai endumata×

36

kai o KurioV edwken eiV ton laon carin enwpion twn Aiguptiwn, kai edaneisan eiV autouV osa ezhthsan× kai egumnwsan touV AiguptiouV.

37

[] Anecwrhsan de oi uioi Israhl apo Ramessh eiV Sokcwq, peripou exakosiai ciliadeV andreV pezoi cwriV twn paidiwn.

38

Met' autwn sunanebh kai mega plhqoV summikton anqrwpwn kai poimnia kai agelai, kthnh polla sfodra.

39

Kai ek thV zumhV, thn opoian eferan ex Aiguptou, eyhsan egkrufiaV azumouV× dioti den hto prozumion, epeidh ediwcqhsan ex Aiguptou kai den edunhqhsan na bradunwsin, oude efodion prohtoimasan eiV eautouV.

40

O kairoV de thV paroikiaV twn uiwn Israhl, thn opoian parwkhsan en Aiguptw, hto tetrakosia kai triakonta eth.

41

Kai meta ta tetrakosia kai triakonta eth, thn authn ekeinhn hmeran exhlqon panta ta tagmata tou Kuriou ek ghV Aiguptou.

42

Auth einai nux, htiV prepei na fulatthtai eiV ton Kurion, dioti exhgagen autouV ek ghV Aiguptou× auth einai h nux ekeinh tou Kuriou, htiV prepei na fulatthtai para pantwn twn uiwn Israhl eiV taV geneaV autwn.

43

[] Eipe de KurioV proV ton Mwushn kai Aarwn, OutoV einai o nomoV tou pasca× oudeiV allogenhV qelei fagei ap' autou×

44

kai ekastoV douloV argurwnhtoV afou peritmhqh, tote qelei fagei ap' autou×

45

o xenoV de kai o misqwtoV den qelousi fagei ap' autou.

46

En th auth oikia qelei fagwqh× apo tou kreatoV den qelete ferei exw thV oikiaV, kai ostoun den qelete suntriyei ap' autou.

47

Pasa h sunagwgh tou Israhl qelei kamei touto.

48

Kai ean tiV xenoV, paroikwn meta sou, qelh na kamh to pasca eiV ton Kurion, aV peritmhqwsi panta ta arsenika autou, kai tote aV plhsiash dia na kamh auto× kai qelei eisqai wV o autocqwn thV ghV× dioti oudeiV aperitmhtoV qelei fagei ap' autou.

49

O autoV nomoV qelei eisqai dia ton autocqona kai dia ton xenon ton paroikounta metaxu saV.

50

Kai ekamon panteV oi uioi tou Israhl kaqwV prosetaxen o KurioV eiV ton Mwushn kai ton Aarwn× outwV ekamon.

51

Kai thn authn ekeinhn hmeran exhgagen o KurioV touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou kata ta tagmata autwn.

Exodus 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: