Modern Greek Bible

Exodus 10

Exodus

Return to Index

Chapter 11

1

[] Eipe de KurioV proV ton Mwushn, Eti mian plhghn qelw ferei epi ton Faraw kai epi thn Aigupton× meta tauta qelei saV exaposteilei enteuqen× exapostellwn umaV qelei bebaiwV kai diwxei umaV oloklhrwV enteuqen×

2

lalhson twra eiV ta wta tou laou, kai aV zhthsh paV anhr para tou geitonoV autou, kai pasa gunh para thV geitonoV authV, skeuh argura, kai skeuh crusa.

3

Kai edwken o KurioV carin eiV ton laon enwpion twn Aiguptiwn× eti de o anqrwpoV o MwushV hto megaV sfodra en th gh thV Aiguptou emprosqen twn qerapontwn tou Faraw kai emprosqen tou laou.

4

[] Kai eipen o MwushV, Outw legei o KurioV× Peri to mesonuktion egw qelw exelqei eiV to meson thV Aiguptou×

5

kai pan prwtotokon en th gh thV Aiguptou qelei apoqanei, apo tou prwtotokou tou Faraw, ostiV kaqhtai epi tou qronou autou, ewV tou prwtotokou thV doulhV, htiV douleuei en tw mulw, kai pan prwtotokon twn kthnwn×

6

kai qelei eisqai kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou kraugh megalh, opoia pote den egeinen, oude meta tauta qelei geinei toiauth×

7

epi pantaV omwV touV uiouV Israhl den qelei kinhsei skuloV thn glwssan autou, apo anqrwpou ewV kthnouV× dia na gnwrishte oti o KurioV ekame diakrisin metaxu twn Aiguptiwn kai tou Israhl×

8

kai panteV outoi oi douloi sou qelousi katabh proV eme kai qelousi prospesei emprosqen mou legonteV, Exelqe su kai paV o laoV o akolouqwn se× kai meta tauta qelw exelqei. Kai exhlqen o MwushV apo tou Faraw meta qumou megalou.

9

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Den qelei saV eisakousei o Faraw, dia na plhqunqwsi ta qaumasia mou en th gh thV Aiguptou.

10

O MwushV de kai o Aarwn ekamon panta ta qaumasia tauta enwpion tou Faraw× o de KurioV esklhrune thn kardian tou Faraw, kai den exapesteile touV uiouV Israhl ek thV ghV autou.

Exodus 12

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: