Modern Greek Bible

Exodus 9

Exodus

Return to Index

Chapter 10

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Eiselqe proV ton Faraw× dioti egw esklhruna thn kardian autou kai thn kardian twn qerapontwn autou, dia na deixw ta shmeia mou tauta en mesw autwn×

2

kai dia na dihghsai eiV ta wta tou uiou sou kai eiV ton uion tou uiou sou, ta osa epraxa eiV touV AiguptiouV kai ta shmeia mou osa ekama en mesw autwn, kai na gnwrishte oti egw eimai o KurioV.

3

Eishlqon de o MwushV kai o Aarwn proV ton Faraw kai eipon proV auton, Outw legei KurioV o QeoV twn Ebraiwn× EwV pote arneisai na tapeinwqhV emprosqen mou; exaposteilon ton laon mou dia na me latreush×

4

dioti ean den qelhV na exaposteilhV ton laon mou, idou, aurion qelw ferei akrida epi ta oria sou×

5

kai qelei skepasei to proswpon thV ghV, wste na mh dunatai tiV na idh thn ghn× kai qelei katafagei to epiloipon to diaswqen, oson afhken eiV esaV h calaza, kai qelei katafagei panta ta dendra ta fuomena eiV esaV ek twn agrwn×

6

kai qelousi gemisqh ai oikiai sou kai ai oikiai pantwn twn qerapontwn sou kai ai oikiai pantwn twn Aiguptiwn× to opoion den eidon oi patereV sou oute oi patereV twn paterwn sou, af' hV hmeraV uphrxan epi thV ghV mecri thV shmeron. Epeita strafeiV exhlqen apo tou Faraw.

7

Kai eipon oi qeraponteV tou Faraw proV auton, EwV pote outoV qelei eisqai proskomma eiV hmaV; exaposteilon touV anqrwpouV, dia na latreuswsi Kurion ton Qeon autwn× akomh den exeureiV oti hfanisqh h AiguptoV;

8

Tote eferan palin ton Mwushn kai ton Aarwn proV ton Faraw× kai eipe proV autouV, Upagete, latreusate ton Kurion ton Qeon saV× alla poioi kai poioi qelousin upagei;

9

Kai eipen o MwushV× meta twn newn hmwn kai meta twn gerontwn hmwn qelomen upagei, meta twn uiwn hmwn kai meta twn qugaterwn hmwn, meta twn probatwn hmwn kai meta twn bown hmwn qelomen upagei dioti ecomen eorthn eiV ton Kurion.

10

O de eipe proV autouV, OutwV aV hnai o KurioV meq' umwn, kaqwV egw qelw saV exaposteilei meta twn teknwn saV× idete× dioti kakon prokeitai emprosqen saV×

11

ouci outwV, oi andreV upagete twra, kai latreusate ton Kurion, dioti touto zhteite. Kai exebalen autouV o Faraw ap' emprosqen autou.

12

[] Eipe de KurioV proV ton Mwushn, Ekteinon thn ceira sou epi thn ghn thV Aiguptou dia thn akrida, dia na anabh epi thn ghn thV Aiguptou kai na katafagh panta ton corton thV ghV, pan o, ti h calaza afhke.

13

Kai exeteinen o MwushV thn rabdon autou epi thn ghn thV Aigupton, kai o KurioV epeferen epi thn ghn olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta anatolikon anemon× kai to prwi o anemoV o anatolikoV efere thn akrida.

14

Kai anebh h akriV ef' olhn thn ghn thV Aiguptou kai ekaqisen epi panta ta oria thV Aiguptou, pollh sfodra× proteron authV den uphrxe toiauth akriV, oude qelei uparxei toiauth met' authn×

15

kai ekaluye to proswpon olhV thV ghV kai eskotisqh h gh× kai katefage panta ton corton thV ghV kai pantaV touV karpouV twn dendrwn, osouV h calaza afhke, kai den emeinen ouden clwron oute eiV ta dendra oute eiV ta corta tou agrou kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou.

16

Tote espeusen o Faraw na kalesh ton Mwushn kai ton Aarwn kai eipen, Hmarthsa eiV Kurion ton Qeon saV kai eiV esaV×

17

plhn twra sugcwrhsate moi, parakalw, to amarthma mou, monon tauthn thn foran, kai dehqhte Kuriou tou Qeou umwn dia na shkwsh ap' emou ton qanaton touton monon.

18

Kai exhlqen o MwushV apo tou Faraw kai edehqh tou Kuriou.

19

Kai meteferen o KurioV sfodrotaton dutikon anemon, ostiV eshkwse thn akrida kai erriyen authn eiV thn Eruqran qalassan× den emeinen oudemia akriV epi panta ta oria thV Aiguptou.

20

Plhn o KurioV esklhrune thn kardian tou Faraw, kai den exapesteile touV uiouV Israhl.

21

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Ekteinon thn ceira sou proV ton ouranon kai qelei geinei skotoV epi thn ghn thV Aiguptou kai skotoV yhlafhton.

22

Kai exeteinen o MwushV thn ceira autou proV ton ouranon, kai egeine skotoV puknon ef' olhn thn ghn thV Aiguptou treiV hmeraV.

23

Den eblepen o eiV ton allon× oude eshkwqh tiV apo tou topou autou treiV hmeraV× eiV pantaV de touV uiouV Israhl hto fwV en taiV katoikiaiV autwn.

24

Tote ekalesen o Faraw ton Mwushn kai eipen, Upagete, latreusate ton Kurion× monon ta probata saV kai oi boeV saV aV meinwsi kai ta tekna saV aV elqwsi meq' umwn.

25

Kai eipen o MwushV, Alla kai qusiaV kai olokautwmata prepei su na maV dwshV, dia na qusiaswmen eiV Kurion ton Qeon hmwn×

26

ta kthnh hmwn omoiwV qelousin upagei meq' hmwn× den qelei meinei opisw oude onucion× dioti ek toutwn prepei na labwmen, dia na latreuswmen Kurion ton Qeon hmwn× kai hmeiV den exeuromen me ti ecomen na latreuswmen ton Kurion, ewsou na fqaswmen ekei.

27

All' o KurioV esklhrune thn kardian tou Faraw, kai den hqelhse na exaposteilh autouV.

28

Kai eipen o Faraw proV auton, Fuge ap' emou× prosece eiV seauton, na mh idhV pleon to proswpon mou× dioti eiV opoian hmeran idhV to proswpon mou, qeleiV apoqanei.

29

Kai eipen o MwushV, KaqwV eipaV, den qelw idei pleon to proswpon sou.

Exodus 11

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: