Modern Greek Bible

Exodus 8

Exodus

Return to Index

Chapter 9

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Upage proV ton Faraw kai eipe proV auton, Outw legei KurioV o QeoV twn Ebraiwn. Exaposteilon ton laon mou, dia na me latreush×

2

dioti, ean den qelhV na exaposteilhV kai ean eti krathV autouV,

3

idou, h ceir tou Kuriou qelei eisqai epi ta kthnh sou ta en tw agrw, epi touV ippouV, epi touV onouV, epi taV kamhlouV, epi touV boaV, kai epi ta probata× qanatikon baru sfodra×

4

kai qelei kamei o KurioV diakrisin metaxu twn kthnwn tou Israhl kai twn kthnwn twn Aiguptiwn× kai ek pantwn twn anhkontwn eiV touV uiouV Israhl den qelei apoqanei oude en.

5

Kai diwrisen o KurioV kairon, legwn, Aurion qelei kamei o KurioV to pragma touto en th gh.

6

Kai ekamen o KurioV to pragma touto thn epaurion, kai apeqanon panta ta kthnh twn Aiguptiwn× ek de twn kthnwn twn uiwn Israhl den apeqanen oude en.

7

Kai apesteilen o Faraw na idwsi, kai idou, ek twn kthnwn tou Israhl den apeqanen oude en× kai esklhrunqh h kardia tou Faraw kai den exapesteile ton laon.

8

[] Tote eipen o KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn, Gemisate taV ceiraV saV apo stakthn kaminou kai aV skorpish authn o MwushV proV ton ouranon emprosqen tou Faraw×

9

kai qelei geinei leptoV koniortoV ef' olhn thn ghn thV Aiguptou× kai qelei geinei epi touV anqrwpouV kai epi ta kthnh kausiV anadidousa elkwdh exanqhmata kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou.

10

Elabon loipon thn stakthn thV kaminou kai estaqhsan enwpion tou Faraw× kai eskorpisen authn o MwushV proV ton ouranon, kai egeine kausiV anadidousa elkwdh exanqhmata epi touV anqrwpouV kai epi ta kthnh×

11

kai den hdunanto oi magoi na staqwsin emprosqen tou MwusewV ex aitiaV thV kausewV× dioti h kausiV hto epi touV magouV kai epi pantaV touV AiguptiouV.

12

Esklhrune de KurioV thn kardian tou Faraw, kai den eishkousen eiV autouV, kaqwV elalhse KurioV proV ton Mwushn.

13

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Shkwqhti enwriV to prwi kai parastaqhti emprosqen tou Faraw kai eipe proV auton, outw legei KurioV o QeoV twn Ebraiwn× Exaposteilon ton laon mou, dia na me latreush×

14

dioti tauthn thn foran egw exapostellw pasaV mou taV plhgaV epi thn kardian sou kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou× dia na gnwrishV oti den einai oudeiV omoioV mou en pash th gh×

15

epeidh twra qelw ekteinei thn ceira mou kai qelw pataxei se kai ton laon sou me qanatikon, kai qeleiV apolesqh apo thV ghV×

16

kai dia touto bebaiwV se diethrhsa, dia na deixw en soi thn dunamin mou kai na khrucqh to onoma mou en pash th gh×

17

oti epegeiresai kata tou laou mou, dia na mh exaposteilhV auton;

18

idou, aurion peri thn wran tauthn qelw brexei calazan bareian sfodra, opoia den egeine pote en th Aiguptw af' hV hmeraV eqemeliwqh mecri tou nun×

19

twra loipon aposteilon na sunaxhV ta kthnh sou kai panta osa eceiV en toiV agroiV× dioti paV anqrwpoV kai zwon, to opoion eureqh en toiV agroiV kai den ferqh eiV oikian, kai h calaza katabh ep' auta, qelousin apoqanei.

20

OstiV ek twn qerapontwn tou Faraw efobhqh ton logon tou Kuriou, sunhgage tacewV eiV taV oikiaV touV doulouV autou kai ta kthnh autou×

21

ostiV omwV den eprosexen eiV ton logon tou Kuriou, afhke touV doulouV autou kai ta kthnh autou en toiV agroiV.

22

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Ekteinon thn ceira sou proV ton ouranon, kai qelei geinei calaza ef' olhn thn ghn thV Aiguptou, epi anqrwpouV kai epi kthnh kai epi panta corton tou agrou en th gh thV Aiguptou.

23

Kai exeteinen o MwushV thn rabdon autou proV ton ouranon, kai o KurioV epemye brontaV kai calazan kai dietrece to pur epi thn ghn× kai o KurioV ebrexe calazan epi thn ghn thV Aiguptou×

24

wste hto calaza kai pur flogizon en th calazh, calaza bareia, opoia den egeine pote ef' olhn thn ghn thV Aiguptou, afou katestaqh eqnoV.

25

Kai epataxen h calaza en pash th gh thV iguptou pan to en toiV agroiV, apo anqrwpou ewV kthnouV× kai panta ton corton tou agrou epataxen h calaza kai panta ta dendra tou agrou sunetriye.

26

Monon en th gh Gesen, opou hsan oi uioi Israhl, den egeine calaza.

27

Tote o Faraw aposteilaV ekalese ton Mwushn kai ton Aarwn kai eipe proV autouV, Tauthn thn foran hmarthsa× o KurioV einai dikaioV× egw de kai o laoV mou eimeqa asebeiV×

28

dehqhte tou Kuriou, wste na pauswsi tou na ginwntai brontai Qeou kai calaza× kai egw qelw saV exaposteilei, kai den qelete meinei pleon.

29

Kai eipen o MwushV proV auton, kaqwV exelqw ek thV polewV, qelw ekteinei taV ceiraV mou proV ton Kurion× ai brontai qelousi pausei kai calaza den qelei eisqai pleon× dia na gnwrishV oti tou Kuriou einai h gh×

30

plhn su kai oi qeraponteV sou, exeurw oti akomh den qelete fobhqh apo proswpou Kuriou tou Qeou.

31

Ektuphqhsan de to linarion kai h kriqh× dioti h kriqh hto stacuwmenh kai to linarion kalamwmenon×

32

o sitoV omwV kai h zea den ektuphqhsan, dioti hsan oyima.

33

Kai exhlqen o MwushV exw thV polewV apo tou Faraw kai exeteine taV ceiraV autou proV ton Kurion× kai ai brontai kai h calaza epausan kai broch den estaxe pleon epi thV ghV.

34

Kai ote eiden o Faraw oti epausen h broch kai h calaza kai ai brontai, exhkolouqhse na amartanh kai esklhrune thn kardian autou, autoV kai oi qeraponteV autou.

35

Kai esklhrunqh h kardia tou Faraw kai den exapesteile touV uiouV Israhl, kaqwV elalhse KurioV dia tou MwusewV.

Exodus 10

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: