Modern Greek Bible

Exodus 7

Exodus

Return to Index

Chapter 8

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Upage proV ton Faraw, kai eipe proV auton, outw legei KurioV, Exaposteilon ton laon mou dia na me latreush×

2

kai an den qelhV na exaposteilhV auton, idou, egw qelw ktuphsei panta ta oria sou me batracouV×

3

kai o potamoV qelei exemesei batracouV, oitineV anabainonteV qelousin eiselqei eiV ton oikon sou kai eiV ton koitwna sou kai epi thV klinhV sou kai eiV taV oikiaV twn qerapontwn sou kai epi ton laon sou kai eiV touV klibanouV sou kai eiV taV skafaV sou×

4

kai epi se kai epi ton laon sou kai epi pantaV touV qerapontaV sou qelousin anabh oi batracoi.

5

Eipe de KurioV proV ton Mwushn, Eipe proV ton Aarwn, Ekteinon thn ceira sou me thn rabdon sou epi touV ruakaV, epi touV potamouV kai epi taV limnaV kai anagage touV batracouV epi thn ghn thV Aiguptou.

6

Kai exeteinen o Aarwn thn ceira autou epi ta udata thV Aiguptou× kai anebhsan oi batracoi kai ekaluyan thn ghn thV Aiguptou.

7

Kai ekamon omoiwV oi magoi me taV epwdaV autwn kai anhgagon touV batracouV epi thn ghn thV Aiguptou.

8

Tote ekalesen o Faraw ton Mwushn kai ton Aarwn kai eipe, Dehqhte tou Kuriou na shkwsh touV batracouV ap' emou kai apo tou laou mou× kai qelw exaposteilei ton laon dia na qusiaswsin eiV ton Kurion.

9

Kai eipen o MwushV proV ton Faraw, Diorison eiV eme, pote na dehqw uper sou kai uper twn qerapontwn sou kai uper tou laou sou× dia na exaleiyh touV batracouV apo sou, kai apo twn oikiwn sou, kai monon en tw potamw na meinwsin.

10

O de eipen, Aurion. Kai eipe, Qelei geinei kata ton logon sou× dia na gnwrishV oti den einai oudeiV wV o KurioV o QeoV hmwn×

11

kai qelousi shkwqh oi batracoi apo sou kai apo twn oikiwn sou kai apo twn qerapontwn sou kai apo tou laou sou× monon en tw potamw qelousi meinei.

12

Tote exhlqon o MwushV kai o Aarwn apo tou Faraw× kai ebohsen o MwushV proV ton Kurion peri twn batracwn, touV opoiouV eferen epi ton Faraw.

13

Kai ekamen o KurioV kata ton logon tou MwusewV× kai eteleuthsan oi batracoi ek twn oikiwn, ek twn epaulewn kai ek twn agrwn.

14

Kai sunhgagon autouV swrouV, kai ebrwmhsen h gh.

15

Idwn de o Faraw oti egeinen anayuch, esklhrune thn kardian autou, kai den eishkousen eiV autouV, kaqwV elalhsen o KurioV.

16

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Eipe proV ton Aarwn, Ekteinon thn rabdon sou kai ktuphson to cwma thV ghV, dia na geinh sknipeV kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou.

17

Kai ekamon outw× dioti exeteinen o Aarwn thn ceira autou me thn rabdon autou, kai ektuphse to cwma thV ghV, kai egeine sknipeV eiV touV anqrwpouV kai eiV ta kthnh× olon to cwma thV ghV egeine sknipeV kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou.

18

Kai ekamon omoiwV oi magoi me taV epwdaV autwn dia na ekbalwsi sknipaV× plhn den hdunhqhsan× oi sknipeV loipon hsan epi touV anqrwpouV kai epi ta kthnh.

19

Tote eipon oi magoi proV ton Faraw, DaktuloV Qeou einai touto. H kardia omwV tou Faraw esklhrunqh kai den eishkousen eiV autouV, kaqwV elalhsen o KurioV.

20

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Shkwqhti enwriV to prwi kai staqhti enwpion tou Faraw× idou, exercetai eiV to udwr× kai eipe proV auton, Outw legei KurioV× Exaposteilon ton laon mou dia na me latreush×

21

dioti ean den exaposteilhV ton laon mou, idou, qelw steilei epi se kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou kai epi taV oikiaV sou kunomuian, kai ai oikiai twn Aiguptiwn kai h gh eti epi thV opoiaV katoikousi qelousi gemisei apo kunomuian×

22

qelw omwV exairesei en ekeinh th hmera thn ghn Gesen, en h katoikei o laoV mou, wste na mh hnai ekei pantelwV kunomuia× dia na gnwrishV oti egw eimai o KurioV en tw mesw thV ghV×

23

kai qelw balei diaforan metaxu tou laou mou kai tou laou sou× aurion qelei geinei to shmeion touto.

24

Kai ekame KurioV outw× kai hlqe kunomuia plhqoV eiV thn oikian tou Faraw kai eiV taV oikiaV twn qerapontwn autou kai eiV olhn thn ghn thV Aiguptou× h gh diefqarh ek tou plhqouV thV kunomuiaV.

25

Kai ekalesen o Faraw ton Mwushn kai ton Aarwn kai eipen, Upagete, kamete qusian eiV ton Qeon saV en tauth th gh.

26

Eipe de o MwushV, Den armozei na geinh outw× dioti hmeiV qusiazomen eiV Kurion ton Qeon hmwn qusiaV, taV opoiaV oi Aiguptioi bdeluttontai× idou, ean hmeiV qusiaswmen qusiaV, taV opoiaV oi Aiguptioi bdeluttontai, emprosqen twn ofqalmwn autwn, den qelousi maV liqobolhsei;

27

qelomen upagei odon triwn hmerwn eiV thn erhmon kai qelomen qusiasei eiV Kurion ton Qeon hmwn, kaqwV eipe proV hmaV.

28

Tote eipen o Faraw, Egw qelw saV exaposteilei, dia na qusiashte eiV Kurion ton Qeon saV en th erhmw× monon na mh upaghte polu makran× dehqhte uper emou.

29

Kai eipen o MwushV, Idou, egw exercomai apo sou kai qelw dehqh tou Kuriou, wste h kunomuia na shkwqh aurion apo tou Faraw, apo twn qerapontwn autou kai apo tou laou autou× plhn aV mh exakolouqh o Faraw na apata hmaV, mh exapostellwn ton laon, dia na qusiash eiV ton Kurion.

30

Tote exhlqen o MwushV apo tou Faraw kai edehqh tou Kuriou.

31

Kai ekame KurioV kata ton logon tou MwusewV× kai eshkwse thn kunomuian apo tou Faraw, apo twn qerapontwn autou kai apo tou laou autou× den emeinen oude mia.

32

Plhn o Faraw kai tauthn thn foran esklhrune thn kardian autou kai den exapesteile ton laon.

Exodus 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: