Modern Greek Bible

Exodus 5

Exodus

Return to Index

Chapter 6

1

[] Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Twra qeleiV idei ti qelw kamei eiV ton Faraw× dioti dia ceiroV krataiaV qelei exaposteilei autouV× kai dia ceiroV krataiaV qelei ekdiwxei autouV ek thV ghV autou.

2

O QeoV elalhsen eti proV ton Mwushn kai eipe proV auton, Egw eimai o KurioV×

3

kai efanhn eiV ton Abraam, eiV ton Isaak kai eiV ton Iakwb, me to onoma, QeoV Pantokratwr× den egnwrisqhn omwV eiV autouV me to onoma mou Ieoba×

4

kai eti esthsa proV autouV thn diaqhkhn mou, na dwsw eiV autouV thn ghn Canaan thn ghn thV paroikiaV autwn, en h parwkhsan×

5

egw proseti hkousa touV stenagmouV twn uiwn Israhl dia thn upo twn Aiguptiwn katadoulwsin autwn× kai enequmhqhn thn diaqhkhn mou×

6

dia touto eipe proV touV uiouV Israhl, Egw eimai o KurioV× kai qelw saV ekbalei upokatwqen twn fortiwn twn Aiguptiwn kai qelw saV eleuqerwsei apo thV douleiaV autwn kai qelw saV lutrwsei me braciona exhplwmenon kai me kriseiV megalaV×

7

kai qelw saV labei eiV emauton dia laon mou kai qelw eisqai QeoV umwn× kai qelete gnwrisei oti egw eimai KurioV o QeoV umwn, ostiV saV ekballw upokatwqen twn fortiwn twn Aiguptiwn×

8

kai qelw saV ferei eiV thn ghn, peri thV opoiaV uywsa thn ceira mou, oti qelw dwsei authn eiV ton Abraam, eiV ton Isaak kai eiV ton Iakwb× kai qelw saV dwsei authn eiV klhronomian. Egw o KurioV.

9

Kai elalhsen o MwushV outw proV touV uiouV Israhl× alla den eishkousan eiV ton Mwushn, dia thn stenocwrian thV yuchV autwn kai dia thn sklhran douleian.

10

[] Kai elalhse KurioV proV ton Mwushn, legwn,

11

Eiselqe, lalhson proV Faraw, ton basilea thV Aiguptou, dia na exaposteilh touV uiouV Israhl ek thV ghV autou.

12

Kai elalhsen o MwushV enwpion tou Kuriou, legwn, Idou, oi uioi Israhl den mou eishkousan× kai pwV qelei mou eisakousei o Faraw, kai egw eimai aperitmhtoV ta ceilh;

13

kai elalhse KurioV proV ton Mwushn kai proV ton Aarwn kai apesteilen autouV proV touV uiouV Israhl kai proV Faraw ton basilea thV Aiguptou, dia na exagagwsi touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou.

14

[] Outoi einai oi archgoi twn oikwn twn patriwn autwn× Oi uioi tou Roubhn, tou prwtotokou tou Israhl, Anwc kai Fallou, Esrwn kai Carmi× autai einai ai suggeneiai tou Roubhn.

15

Kai oi uioi tou Sumewn, Iemouhl kai Iamein kai Awd kai Iacein kai Swar kai Saoul uioV CananitidoV× autai einai ai suggeneiai tou Sumewn.

16

Ta de onomata twn uiwn tou Leui kata taV geneaV autwn einai tauta× Ghrswn kai Kaaq kai Merari× kai ta eth thV zwhV tou Leui egeinan ekaton triakonta epta eth.

17

Oi uioi tou Ghrswn, Libni kai Semei, kata taV suggeneiaV autwn.

18

Kai oi uioi tou Kaaq, Amram kai Isaar kai Cebrwn kai Ozihl× kai ta eth thV zwhV tou Kaaq egeinan ekaton triakonta tria eth.

19

Kai oi uioi tou Merari, Maali kai Mousi× autai einai ai suggeneiai tou Leui, kata taV geneaV autwn.

20

Elabe de o Amram eiV gunaika eautou thn Iwcabed, qugatera tou adelfou tou patroV autou. kai egennhsen eiV auton ton Aarwn kai ton Mwushn× ta de eth thV zwhV tou Amram egeinan ekaton triakonta epta eth.

21

Kai oi uioi tou Isaar, Kore kai Nefeg kai Ziqri.

22

Kai oi uioi tou Ozihl, Misahl kai Elisafan kai Siqri.

23

Elabe de o Aarwn eiV gunaika eautou thn Elisabet, qugatera tou Amminadab, adelfhn tou Naasswn× kai egennhsen eiV auton ton Nadab kai ton Abioud, ton Eleazar kai ton Iqamar.

24

Kai oi uioi tou Kore, Aseir kai Elkana kai Abiasaf× autai einai ai suggeneiai twn Koritwn.

25

O de Eleazar, o uioV tou Aarwn, elaben eiV gunaika eautou mian ek twn qugaterwn tou Foutihl× kai egennhsen eiV auton ton FineeV× outoi einai oi archgoi twn patriwn twn Leuitwn, kata taV suggeneiaV autwn.

26

Outoi einai o Aarwn kai o MwushV, proV touV opoiouV eipen o KurioV, Exagagete touV uiouV Israhl, ek ghV Aiguptou kata ta tagmata autwn.

27

Outoi einai oi lalhsanteV proV Faraw ton basilea thV Aiguptou, dia na exagagwsi touV uiouV Israhl ex Aiguptou× autoi, o MwushV kai o Aarwn.

28

Kaq' hn de hmeran elalhse KurioV proV ton Mwushn en th gh thV Aiguptou,

29

eipe KurioV proV ton Mwushn, legwn, Egw eimai o KurioV× lalhson proV Faraw, ton basilea thV Aiguptou, panta osa legw proV se.

30

Kai eipen o MwushV enwpion tou Kuriou, Idou, egw eimai aperitmhtoV ta ceilh× kai pwV qelei mou eisakousei o Faraw;

Exodus 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: