Modern Greek Bible

Exodus 4

Exodus

Return to Index

Chapter 5

1

[] Meta de tauta, eiselqonteV o MwushV kai o Aarwn, eipan proV ton Faraw, Outw legei KurioV o QeoV tou Israhl× Exaposteilon ton laon mou, dia na eortaswsin eiV eme en th erhmw.

2

O de Faraw eipe, TiV einai o KurioV, eiV tou opoiou thn fwnhn qelw upakousei, wste na exaposteilw ton Israhl; den gnwrizw ton Kurion kai oude ton Israhl qelw exaposteilei.

3

[] Oi de eipon, O QeoV twn Ebraiwn sunhnthsen hmaV× afeV loipon na upagwmen odon triwn hmerwn eiV thn erhmon, dia na prosferwmen qusian eiV Kurion ton Qeon hmwn, mhpote elqh kaq' hmwn me qanatikon h me macairan.

4

Kai eipe proV autouV o basileuV thV Aiguptou, Dia ti, Mwush kai Aarwn, apokoptete ton laon apo twn ergasiwn autou; upagete eiV ta erga saV.

5

Kai eipen o Faraw, Idou, o laoV tou topou einai twra poluplhqhV kai seiV kamnete autouV na pauwsin apo twn ergwn autwn.

6

Kai thn authn hmeran prosetaxen o Faraw touV ergodiwktaV ton laou kai touV epitropouV autwn, legwn,

7

Den qelete dwsei pleon eiV ton laon touton acuron kaqwV cqeV kai procqeV, dia na kamnwsi taV plinqouV× aV upagwsin autoi kai aV sunagwsin eiV eautouV acuron×

8

qelete omwV epibalei eiV autouV to poson twn plinqwn, to opoion ekamnon proteron× pantelwV den qelete elattwsei auto× dioti menousin argoi kai dia touto fwnazousi, legonteV, AfeV na upagwmen, dia na prosferwmen qusian eiV ton Qeon hmwn×

9

aV epibarunqwsin ai ergasiai twn anqrwpwn toutwn, dia na hnai enhscolhmenoi eiV autaV kai na mh prosecwsin eiV logia mataia.

10

[] Exhlqon loipon oi ergodiwktai tou laou kai oi epitropoi autou kai elalhsan proV ton laon, legonteV, OutwV eipen o Faraw× Den saV didw acuron×

11

seiV autoi upagete, sunagete acuron, opou dunasqe na eurhte× plhn den qelei elattwqh ek twn ergasiwn saV ouden.

12

Kai diesparh o laoV kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou, dia na sunagh kalamhn anti acurou.

13

Oi de ergodiwktai ebiazon autouV, legonteV, Teleionete taV ergasiaV saV, to diwrismenon kaq' hmeran, kaqwV ote edideto to acuron.

14

Kai emastigwqhsan oi epitropoi twn uiwn Israhl, oi diwrismenoi ep' autouV upo twn ergodiwktwn tou Faraw, legontwn, Dia ti den eteleiwsate cqeV kai shmeron to diwrismenon eiV esaV poson twn plinqwn, kaqwV proteron;

15

[] EiselqonteV de oi epitropoi twn uiwn Israhl, katebohsan proV ton Faraw, legonteV, Dia ti kamneiV outwV eiV touV doulouV sou;

16

acuron den didetai eiV touV doulouV sou kai legousin eiV hmaV, Kamnete plinqouV× kai idou, emastigwqhsan oi douloi sou× to de sfalma einai tou laou sou.

17

O de apekriqh, Oknhroi eisqe, oknhroi× dia touto legete, AfeV na upagwmen na prosferwmen qusian proV ton Kurion×

18

upagete loipon twra, douleuete× dioti acuron den qelei saV doqh× qelete omwV apodidei to poson twn plinqwn.

19

Kai eblepon eautouV oi epitropoi twn uiwn Israhl en kakh peristasei, afou erreqh proV autouV, Den qelei elattwqh ouden apo tou kaqhmerinou posou twn plinqwn.

20

Exercomenoi de apo tou Faraw, sunhnthsan ton Mwushn kai ton Aarwn, ercomenouV eiV sunanthsin autwn×

21

kai eipon proV autouV, O KurioV na saV idh kai na krinh× dioti seiV ekamete bdelukthn thn osmhn hmwn emprosqen tou Faraw kai emprosqen twn doulwn autou, wste na dwshte eiV taV ceiraV autwn macairan dia na qanatwswsin hmaV.

22

Kai epestreyen o MwushV proV ton Kurion kai eipe, Kurie, dia ti kateqliyaV ton laon touton; kai dia ti me apesteilaV;

23

dioti, afou hlqon proV ton Faraw na omilhsw en onomati sou, kateqliye ton laon touton× kai su poswV den hleuqerwsaV ton laon sou.

Exodus 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: