Modern Greek Bible

Exodus 3

Exodus

Return to Index

Chapter 4

1

[] Apekriqh de o MwushV kai eipe, All' idou, den qelousi pisteusei eiV eme oude qelousin eisakousei eiV thn fwnhn mou× dioti qelousin eipei, den efanh eiV se o KurioV.

2

Kai eipe proV auton o KurioV, Ti einai touto, to en th ceiri sou; O de eipe, RabdoV.

3

Kai eipe, Riyon authn kata ghV. Kai erriyen authn kata ghV kai egeinen ofiV× kai efugen o MwushV ap' emprosqen autou.

4

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Ekteinon thn ceira sou kai piason auton apo thV ouraV× kai ekteinaV thn ceira autou epiasen auton kai egeine rabdoV en th ceiri autou×

5

dia na pisteuswsin oti efanh eiV se KurioV o QeoV twn paterwn autwn, o QeoV tou Abraam, o QeoV tou Isaak kai o QeoV tou Iakwb.

6

Kai eipen eti proV auton o KurioV, Bale twra thn ceira sou eiV ton kolpon sou. Kai ebale thn ceira autou eiV ton kolpon autou× kai ote exhgagen authn, idou, h ceir autou lepra wV ciwn.

7

Kai eipe, Bale palin thn ceira sou eiV ton kolpon sou. Kai ebale thn ceira autou eiV ton kolpon autou× kai ote exhgagen authn ek tou kolpou autou, idou, apokatestaqh kaqwV h sarx autou.

8

Ean de, eipen o KurioV, den pisteuswsin eiV se mhde eisakouswsin eiV thn fwnhn tou shmeiou tou prwtou, qelousi pisteusei eiV thn fwnhn tou shmeiou tou deuterou×

9

ean de den pisteuswsi kai eiV ta duo tauta shmeia mhde eisakouswsin eiV thn fwnhn sou, qeleiV labei ek tou udatoV tou potamou kai qeleiV cusei auto epi thV xhraV× kai to udwr, to opoion hqeleV labei ek tou potamou, qelei geinei aima epi thV xhraV.

10

[] Kai eipen o MwushV proV ton Kurion, Deomai, Kurie× egw den eimai eulaloV oute apo cqeV oute apo procqeV oute af' hV wraV elalhsaV proV ton doulon sou× all' eimai bradustomoV kai braduglwssoV.

11

Kai eipe proV auton o KurioV, TiV edwke stoma eiV ton anqrwpon; h tiV ekame ton eulalon, h ton kwfon h ton bleponta ton tuflon; ouci egw o KurioV;

12

upage loipon twra kai egw qelw eisqai meta tou stomatoV sou kai qelw se didaxei o, ti melleiV na lalhshV.

13

O de eipe, Deomai, Kurie, aposteilon ontina eceiV na aposteilhV.

14

Kai exhfqh o qumoV tou Kuriou kata tou MwusewV× kai eipe, Den einai Aarwn o adelfoV sou o LeuithV; exeurw oti autoV dunatai na lalh kalwV× kai malista, idou, exercetai eiV sunanthsin sou kai otan se idh, qelei carh en th kardia autou×

15

su loipon qeleiV lalei proV auton kai qeleiV ballei touV logouV eiV to stoma autou× egw de qelw eisqai meta tou stomatoV sou kai meta tou stomatoV ekeinou kai qelw saV didaxei o, ti prepei na praxhte×

16

kai autoV qelei lalei anti sou proV ton laon× kai autoV qelei eisqai eiV se anti stomatoV, su de qeleiV eisqai eiV auton anti Qeou×

17

labe de eiV thn ceira sou thn rabdon tauthn, me thn opoian qeleiV kamnei ta shmeia.

18

[] Kai anecwrhsen o MwushV kai epestreye proV ton Ioqor ton penqeron autou kai eipe proV auton, AV upagw, parakalw, kai aV epistreyw proV touV adelfouV mou, touV en Aiguptw, kai aV idw an zwsin eti. Kai eipen o Ioqor proV ton Mwushn, Upage en eirhnh.

19

O de KurioV eipe proV ton Mwushn en Madiam, Upage, epistreyon eiV Aigupton× dioti apeqanon panteV oi anqrwpoi oi zhtounteV thn yuchn sou.

20

Tote paralabwn o MwushV thn gunaika autou kai ta tekna autou kai kaqisaV auta epi onouV epestreyen eiV thn ghn thV Aiguptou× elabe de o MwushV thn rabdon tou Qeou en th ceiri autou.

21

Kai eipe KurioV proV ton Mwushn, Otan upaghV kai epistreyhV eiV Aigupton, ide na kamhV emprosqen tou Faraw panta ta qaumasia, ta opoia edwka eiV thn ceira sou× plhn egw qelw sklhrunei thn kardian autou, kai den qelei exaposteilei ton laon×

22

kai qeleiV eipei proV ton Faraw, Outw legei KurioV× UioV mou einai, prwtotokoV mou, o Israhl×

23

kai proV se legw, Exaposteilon ton uion mou, dia na me latreush× kai ean den qelhV na exaposteilhV auton, idou, egw qelw qanatwsei ton uion sou, ton prwtotokon sou.

24

[] Enw de o MwushV hto en th odw, en tw katalumati, sunhnthsen auton o KurioV kai ezhtei na qanatwsh auton.

25

Kai labousa h Sepfwra liqarion kopteron, perieteme thn akrobustian tou uiou authV, kai erriyen eiV touV podaV autou, legousa, BebaiwV numfioV aimatwn eisai eiV eme.

26

Kai aphlqen ap' autou× h de eipe, NumfioV aimatwn eisai eneka thV peritomhV.

27

Eipe de KurioV proV ton Aarwn, Upage proV sunanthsin tou MwusewV eiV thn erhmon. Kai uphge kai sunhnthsen auton en tw orei tou Qeou kai hspasqh auton.

28

Kai aphggeilen o MwushV proV ton Aarwn pantaV touV logouV tou Kuriou, touV opoiouV parhggeilen eiV auton, kai panta ta shmeia, ta opoia prosetaxen eiV auton.

29

Uphgan loipon o MwushV kai o Aarwn kai sunhgagon pantaV touV presbuterouV twn uiwn Israhl×

30

kai elalhsen o Aarwn pantaV touV logouV, touV opoiouV o KurioV elalhse proV ton Mwushn, kai ekame ta shmeia enwpion tou laou.

31

Kai episteusen o laoV× kai ote hkousen oti o KurioV epeskefqh touV uiouV Israhl kai oti epebleyen epi thn talaipwrian autwn, kuyanteV prosekunhsan.

Exodus 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: