Modern Greek Bible

Exodus 2

Exodus

Return to Index

Chapter 3

1

[] O de MwushV eboske ta probata tou Ioqor, penqerou autou, ierewV thV Madiam× kai efere ta probata eiV to opisqen meroV thV erhmou kai hlqen eiV to oroV tou Qeou, to Cwrhb.

2

Efanh de eiV auton aggeloV Kuriou en flogi puroV ek mesou thV batou× kai eide kai idou, h batoV ekaieto upo tou puroV kai h batoV den katekaieto.

3

Kai eipen o MwushV, AV streyw kai aV parathrhsw to mega touto qeama, dia ti h batoV den katakaietai.

4

Kai wV eiden o KurioV ton Mwushn oti estreye na parathrhsh, efwnhse proV auton o QeoV ek mesou thV batou kai eipe, Mwush, Mwush. O de eipen, Idou, egw.

5

Kai eipe, Mh plhsiashV edw× luson ta upodhmata sou ek twn podwn sou× dioti o topoV epi tou opoiou istasai einai gh agia.

6

Kai eipe proV auton, Egw eimai o QeoV tou patroV sou, o QeoV tou Abraam, o QeoV tou Isaak kai o QeoV tou Iakwb. Ekruye de to proswpon autou o MwushV× dioti efobeito na embleyh eiV ton Qeon.

7

[] Kai eipen o KurioV, Eidon, eidon thn talaipwrian tou laou mou tou en Aiguptw kai hkousa thn kraughn autwn ex aitiaV twn ergodiwktwn autwn× dioti egnwrisa thn odunhn autwn×

8

kai katebhn dia na eleuqerwsw autouV ek thV ceiroV twn Aiguptiwn kai na anabibasw autouV ek thV ghV ekeinhV eiV ghn kalhn kai eurucwron, eiV ghn reousan gala kai meli, eiV ton topon twn Cananaiwn kai Cettaiwn kai Amorraiwn kai Ferezaiwn kai Euaiwn kai Iebousaiwn×

9

kai twra idou, h kraugh twn uiwn Israhl hlqen eiV eme× kai eidon eti thn kataqliyin, me thn opoian oi Aiguptioi kataqlibousin autouV×

10

elqe loipon twra kai qelw se aposteilei proV ton Faraw, kai qeleiV exagagei ton laon mou touV uiouV Israhl ex Aiguptou.

11

[] Kai apekriqh o MwushV proV ton Qeon, TiV eimai egw, dia na upagw proV ton Faraw kai na exagagw touV uiouV Israhl ex Aiguptou;

12

Kai eipen o QeoV, BebaiwV egw qelw eisqai meta sou× kai touto qelei eisqai eiV se to shmeion, oti egw se apesteila× Afou exagaghV ton laon mou ex Aiguptou, qelete latreusei ton Qeon epi tou orouV toutou.

13

Kai eipen o MwushV proV ton Qeon, Idou, otan egw upagw proV touV uiouV Israhl kai eipw proV autouV, O QeoV twn paterwn saV me apesteile proV esaV, kai ekeinoi m' erwthswsi, Ti einai to onoma autou; ti qelw eipei proV autouV;

14

Kai eipen o QeoV proV ton Mwushn, Egw eimai o Wn× kai eipen, Outw qeleiV eipei proV touV uiouV Israhl× O Wn me apesteile proV esaV.

15

Kai eipen eti o QeoV proV ton Mwushn, Outw qeleiV eipei proV touV uiouV Israhl× KurioV o QeoV twn paterwn saV, o QeoV tou Abraam, o QeoV tou Isaak kai o QeoV tou Iakwb, me apesteile proV esaV× touto qelei eisqai to onoma mou eiV ton aiwna kai touto to mnhmosunon mou eiV geneaV genewn×

16

[] upage kai sunaxon touV presbuterouV tou Israhl kai eipe proV autouV, KurioV o QeoV twn paterwn saV, o QeoV tou Abraam, tou Isaak kai tou Iakwb, efanh eiV eme, legwn, Epeskefqhn alhqwV esaV kai ta osa kamnousin eiV esaV en Aiguptw×

17

kai eipa, Qelw saV anabibasei ek thV talaipwriaV twn Aiguptiwn eiV thn ghn twn Cananaiwn kai Cettaiwn kai Amorraiwn kai Ferezaiwn kai Euaiwn kai Iebousaiwn, eiV ghn reousan gala kai meli×

18

kai qelousin upakousei eiV thn fwnhn sou× kai qeleiV upagei, su kai oi presbuteroi tou Israhl, proV ton basilea thV Aiguptou kai qelete eipei proV auton, KurioV o QeoV twn Ebraiwn sunhnthsen hmaV× twra loipon afeV na upagwmen odon triwn hmerwn eiV thn erhmon, dia na prosferwmen qusian eiV Kurion ton Qeon hmwn×

19

egw de exeurw, oti den qelei saV afhsei o basileuV thV Aiguptou na upaghte, eimh dia ceiroV krataiaV×

20

kai ekteinaV thn ceira mou, qelw pataxei thn Aigupton me panta ta qaumasia mou ta opoia qelw kamei en mesw authV× kai meta tauta qelei saV exaposteilei×

21

kai qelw dwsei carin eiV ton laon touton emprosqen twn Aiguptiwn× kai otan anacwrhte, den qelete anacwrhsei kenoi×

22

alla pasa gunh qelei zhthsei para thV geitonoV authV kai para thV sugkatoikou authV skeuh argura kai skeuh crusa kai endumata× kai qelete epiqesei auta epi touV uiouV saV kai epi taV qugateraV saV kai qelete gumnwsei touV AiguptiouV.

Exodus 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: