Modern Greek Bible

Exodus 1

Exodus

Return to Index

Chapter 2

1

[] Uphge de anqrwpoV tiV ek tou oikou Leui, kai elaben eiV gunaika mian ek twn qugaterwn Leui.

2

Kai sunelaben h gunh kai egennhsen uion× idousa de auton oti hto eumorfoV, ekruyen auton treiV mhnaV.

3

Mh dunamenh de na krupth auton pleon, elabe di' auton kibwtion spartinon kai katecrisen auto me asfalton kai pissan kai enebale to paidion eiV auto kai eqesen eiV to elwdeV meroV para to ceiloV tou potamou.

4

H de adelfh autou paremoneue makroqen, dia na idh to apobhsomenon eiV auto.

5

[] Kai katebh h qugathr tou Faraw dia na lousqh eiV ton potamon, ai de qerapainai authV periepatoun epi thn ocqhn tou potamou× kai ote eide to kibwtion eiV to elwdeV meroV, esteile thn paidiskhn authV kai elaben auto×

6

kai anoixasa blepei to paidion kai idou, to nhpion eklaie× kai eluphqh auto, legousa, Ek twn paidiwn twn Ebraiwn einai touto.

7

Tote eipen h adelfh autou proV thn qugatera tou Faraw, QeleiV na upagw na kalesw eiV se gunaika qhlazousan ek twn Ebraiwn, dia na soi qhlash to paidion;

8

Kai eipe proV authn h qugathr tou Faraw, Upage. Kai uphge to korasion kai ekalese thn mhtera tou paidiou.

9

Kai eipe proV authn h qugathr tou Faraw, Labe to paidion touto kai qhlason moi auto, kai egw qelw soi dwsei ton misqon sou.

10

Elabe de h gunh to paidion kai eqhlazen auto. Kai afou emegalwse to paidion, eferen auto proV thn qugatera tou Faraw, kai egeinen uioV authV× kai ekalese to onoma autou Mwushn, legousa, Oti ek tou udatoV anesura auto.

11

[] Kata de taV hmeraV ekeinaV, afou o MwushV emegalwsen, exhlqe proV touV adelfouV autou× kai parathrwn ta barh autwn, blepei anqrwpon Aiguption tuptonta Ebraion tina ek twn adelfwn autou.

12

PeribleyaV de edw kai ekei kai idwn oti den hto oudeiV, epataxe ton Aiguption kai ekruyen auton en th ammw.

13

Kai exhlqe thn akolouqon hmeran kai idou, duo andreV Ebraioi dieplhktizonto× kai legei proV ton adikounta, Dia ti tupteiV ton plhsion sou;

14

O de eipe, TiV se katesthsen arconta kai krithn ef' hmaV; MhpwV qeleiV su na me foneushV, kaqwV efoneusaV ton Aiguption; Kai efobhqh o MwushV kai eipe, BebaiwV to pragma touto egeine gnwston.

15

AkousaV de o Faraw to pragma touto, ezhtei na qanatwsh ton Mwushn× all' o MwushV efugen apo proswpou tou Faraw kai katwkhsen en th gh Madiam× ekaqise de plhsion tou freatoV.

16

[] O de iereuV thV Madiam eicen epta qugateraV, aitineV elqousai hntlhsan udwr kai egemisan taV potistraV dia na potiswsi ta probata tou patroV autwn.

17

ElqonteV de oi poimeneV ediwxan autaV× kai shkwqeiV o MwushV ebohqhsen autaV kai epotise ta probata autwn.

18

Kai ote hlqon proV Ragouhl ton patera autwn, eipe proV autaV, Dia ti toson tacewV hlqete shmeron;

19

Ai de eipon, AnqrwpoV AiguptioV elutrwsen hmaV ek twn ceirwn twn poimenwn kai proseti hntlhsen eiV hmaV udwr kai epotise ta probata.

20

O de eipe proV taV qugateraV autou, Kai pou einai; dia ti afhkate ton anqrwpon; kalesate auton dia na fagh arton.

21

Kai eucaristhqh o MwushV na katoikh meta tou anqrwpou× ostiV edwken eiV ton Mwushn eiV gunaika Sepfwran thn qugatera autou.

22

Kai egennhsen uion× kai ekalese to onoma autou Ghrswm, legwn, ParoikoV eimai en xenh gh×

23

[] Meta de polun kairon, eteleuthsen o basileuV thV Aiguptou× kai katestenaxan oi uioi Israhl dia thn douleian kai anebohsan× kai h boh autwn anebh proV ton Qeon ex aitiaV thV douleiaV.

24

Kai eishkousen o QeoV twn stenagmwn autwn× kai enequmhqh o QeoV thn diaqhkhn autou thn proV ton Abraam, ton Isaak kai ton Iakwb×

25

kai epebleyen o QeoV epi touV uiouV Israhl kai hlehsen autouV o QeoV.

Exodus 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: