Modern Greek Bible

Genesis 50

Exodus

Return to Index

Chapter 1

1

[] Kai tauta einai ta onomata twn uiwn Israhl, twn eiselqontwn eiV Aigupton meta tou Iakwb× ekastoV meta thV oikogeneiaV autou eishlqon.

2

Roubhn, Sumewn, Leui kai IoudaV,

3

Issacar, Zaboulwn kai Beniamin,

4

Dan kai Nefqali, Gad kai Ashr.

5

Kai pasai ai yucai ai exelqousai ek tou mhrou tou Iakwb hsan yucai ebdomhkonta× o de Iwshf hto hdh en Aiguptw.

6

Eteleuthse de o Iwshf kai panteV oi adelfoi autou, kai pasa h genea ekeinh.

7

Kai huxhnqhsan oi uioi Israhl kai eplhqunqhsan, kai epollaplasiasqhsan, kai enedunamwqhsan sfodra, wste o topoV egemisen ap' autwn.

8

[] Eshkwqh de neoV basileuV epi thn Aigupton, ostiV den egnwrize ton Iwshf.

9

Kai eipe proV ton laon autou, Idou, o laoV twn uiwn Israhl einai polu plhqoV kai iscuroteroV hmwn×

10

elqete, aV sofisqwmen kat' autwn, dia na mh pollaplasiasqwsi, kai an sumbh polemoV enwqwsi kai outoi meta twn ecqrwn hmwn kai polemhswsin hmaV kai anacwrhswsin ek tou topou.

11

Katesthsan loipon ep' autouV epistataV twn ergasiwn, dia na kataqlibwsin autouV me ta barh autwn× kai wkodomhsan eiV ton Faraw poleiV apoqhkwn, thn Piqwm kai thn Ramessh.

12

Oson omwV kateqlibon autouV, tosw mallon eplhqunonto kai huxanonto. Kai oi Aiguptioi apestrefonto touV uiouV Israhl.

13

Kai katedunasteuon oi Aiguptioi touV uiouV Israhl austhrwV×

14

kai katepikrainon thn zwhn autwn dia thV sklhraV douleiaV eiV ton phlon kai eiV taV plinqouV, kai eiV pasaV taV ergasiaV twn pediadwn× pasai ai ergasiai autwn, me taV opoiaV katedunasteuon autouV, hsan austhrai.

15

[] Kai elalhsen o basileuV twn Aiguptiwn proV taV maiaV twn Ebraiwn, ek twn opoiwn h mia wnomazeto Sepfwra, kai h allh Foua,

16

kai eipen, Otan maieuhte taV EbraiaV kai idhte autaV epi thV gennaV, ean men hnai arsenikon, qanatonete auto× ean de hnai qhlukon, tote aV zhsh.

17

Efobhqhsan de ai maiai ton Qeon kai den ekamnon wV eipe proV autaV o basileuV thV Aiguptou, all' afinon zwnta ta arsenika.

18

KalesaV de o basileuV thV Aiguptou taV maiaV, eipe proV autaV, Dia ti ekamete to pragma touto, kai afinete zwnta ta arsenika;

19

Kai apekriqhsan ai maiai proV ton Faraw, Oti ai Ebraiai den einai wV ai gunaikeV thV Aiguptou× dioti einai eurwstoi kai gennwsi prin eiselqwsin eiV autaV ai maiai.

20

O de QeoV hgaqopoiei taV maiaV× kai eplhquneto o laoV kai enedunamouto sfodra.

21

Kai epeidh ai maiai efobounto ton Qeon, ekamen eiV autaV oikouV.

22

O de Faraw prosetaxe panta ton laon autou, legwn, Pan arsenikon to opoion gennhqh, eiV ton potamon riptete auto× pan de qhlukon, afinete na zh.

Exodus 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: