Modern Greek Bible

Genesis 48

Genesis

Return to Index

Chapter 49

1

[] Ekalese de o Iakwb touV uiouV autou kai eipe, Sunacqhte, dia na saV anaggeilw ti mellei na sumbh eiV esaV en taiV escataiV hmeraiV×

2

sunacqhte kai akousate, uioi tou Iakwb, kai akroasqhte ton Israhl ton patera saV.

3

Roubhn o prwtotokoV mou, su iscuV mou kai arch twn dunamewn mou, exocoV kata thn axian kai exocoV kata thn dunamin.

4

ExebrasaV wV udwr× den qeleiV ecei thn uperochn× dioti anebhV epi thn klinhn tou patroV sou× tote emianaV authn× epi thn klinhn mou anebh.

5

[] Sumewn kai Leui oi adelfoi, organa adikiaV einai ai macairai autwn×

6

eiV thn boulhn autwn mh eiselqhV, yuch mou× eiV thn suneleusin autwn mh enwqhV, timh mou× dioti en tw qumw autwn efoneusan anqrwpouV kai en tw peismati autwn kathdafisan teicoV.

7

EpikataratoV o qumoV autwn, dioti hto auqadhV× kai h orgh autwn, dioti hto sklhra× qelw diamoirasei autouV eiV ton Iakwb, kai qelw diaskorpisei autouV eiV ton Israhl.

8

[] Iouda, se qelousi epainesei oi adelfoi sou× h ceir sou qelei eisqai epi ton trachlon twn ecqrwn sou× oi uioi tou patroV sou qelousi se proskunhsei×

9

skumnoV leontoV einai o IoudaV× ek tou qhreumatoV, uie mou, anebhV× anapeswn ekoimhqh wV lewn kai wV skumnoV leontoV× tiV qelei egeirei auton;

10

Den qelei ekleiyei to skhptron ek tou Iouda oude nomoqethV ek mesou twn podwn autou, ewsou elqh o Shlw× kai eiV auton qelei eisqai h upakoh twn lawn.

11

EiV thn ampelon denei to pwlarion autou, kai eiV ton eklekton blaston to paidion thV onou autou× qelei plunei en oinw to enduma autou kai en tw aimati thV stafulhV to peribolaion autou×

12

Oi ofqalmoi autou qelousin eisqai eruqroi ek tou oinou kai oi odonteV autou leukoi ek tou galaktoV.

13

[] O Zaboulwn qelei katoikhsei en limeni qalasshV kai qelei eisqai en limeni ploiwn× to de orion autou qelei ektaqh ewV SidwnoV.

14

O Issacar einai onoV dunatoV, koitwmenoV en tw mesw twn epaulewn×

15

Kai idwn oti h anapausiV hto kalh kai o topoV terpnoV, ekline ton wmon autou eiV fortion kai egeine douloV upotelhV.

16

O Dan qelei krinei ton laon autou, wV mia ek twn fulwn tou Israhl×

17

O Dan qelei eisqai ofiV epi thV odou, aspiV epi thV tribou, daknwn taV pternaV tou ippou, wste o ippeuV autou qelei piptei eiV ta opisw.

18

Thn swthrian sou periemeina, Kurie.

19

Ton Gad qelousi peirateusei peiratai× plhn kai autoV eiV to teloV qelei peirateusei.

20

Tou Ashr o artoV qelei eisqai pacuV× kai autoV qelei didei basilikaV trufaV.

21

O Nefqali einai elafoV apolelumenh, didwn logouV arestouV.

22

[] O Iwshf, kladoV karpoforoV, kladoV karpoforoV plhsion phghV, tou opoiou oi blastoi ekteinontai epi tou toicou×

23

Oi toxotai epikranan auton kai etoxeusan kat' autou, kai ecqreuqhsan auton.

24

Alla to toxon autou emeine dunaton kai oi bracioneV twn ceirwn autou enedunamwqhsan dia twn ceirwn tou iscurou Qeou tou Iakwb× ekeiqen o poimhn, h petra tou Israhl×

25

kai touto dia tou Qeou tou patroV sou, ostiV qelei se bohqei, kai dia tou Pantodunamou, ostiV qelei se eulogei, eulogiaV tou ouranou anwqen, eulogiaV thV abussou katwqen, eulogiaV twn mastwn kai thV mhtraV×

26

Ai eulogiai tou patroV sou uperiscusan uper taV eulogiaV twn progonwn mou ewV twn uyhlwn korufwn twn aiwniwn orewn× qelousin eisqai epi thV kefalhV tou Iwshf kai epi thV korufhV tou eklektou metaxu twn adelfwn autou.

27

O Beniamin qelei eisqai lukoV arpax× to prwi qelei katatrwgei qhrama, kai to esperaV qelei diairei lafura.

28

[] PanteV outoi einai ai dwdeka fulai tou Israhl, kai touto einai to opoion elalhse proV autouV o pathr autwn kai euloghsen autouV× ekaston kata thn eulogian autou euloghsen autouV.

29

Kai parhggeilen eiV autouV kai eipe proV autouV, Egw prostiqemai eiV ton laon mou× qayate me meta twn paterwn mou en tw sphlaiw tw en tw agrw Efrwn tou Cettaiou×

30

en tw sphlaiw tw en tw agrw Macpelac tw apenanti thV Mambrh en th gh Canaan, to opoion o Abraam hgorase meta tou agrou para tou Efrwn tou Cettaiou dia kthma mnhmeiou×

31

ekei eqayan ton Abraam kai thn Sarran thn gunaika autou× ekei eqayan ton Isaak kai thn Rebekkan thn gunaika autou× kai ekei eqaya egw thn Leian×

32

h agora tou agrou kai tou sphlaiou tou en autw egeine para twn uiwn tou Cet.

33

Kai afou eteleiwsen o Iakwb paraggellwn eiV touV uiouV autou, esure touV podaV autou epi thn klinhn kai exepneuse× kai proseteqh eiV ton laon autou.

Genesis 50

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: