Modern Greek Bible

Genesis 47

Genesis

Return to Index

Chapter 48

1

[] Meta de ta pragmata tauta, eipon proV ton Iwshf, Idou, o pathr sou asqenei. Kai elabe meq' eautou touV duo uiouV autou, ton Manassh kai ton Efraim.

2

Kai aphggeilan proV ton Iakwb, legonteV, Idou, o uioV sou Iwshf ercetai proV se× kai analabwn dunamin, o Israhl ekaqisen epi thn klinhn.

3

Kai eipen o Iakwb proV ton Iwshf, O QeoV o PantodunamoV efanh eiV eme en Louz en th gh Canaan kai me euloghse×

4

kai eipe proV eme, Idou, egw qelw se auxhsei kai qelw se plhqunei kai qelw se katasthsei eiV plhqoV lawn× kai qelw dwsei thn ghn tauthn eiV to sperma sou meta se pantoteinhn idiokthsian.

5

Twra loipon oi duo uioi sou, oi gennhqenteV eiV se en th gh thV Aiguptou, prin egw elqw proV se eiV thn Aigupton einai idikoi mou× o Efraim kai o ManasshV qelousin eisqai eiV eme wV o Roubhn kai o Sumewn×

6

ta de tekna sou osa gennhshV meta toutouV, qelousin eisqai idika sou× kata to onoma twn adelfwn autwn qelousin onomasqh en th klhronomia autwn.

7

Ote de egw hrcomhn apo Padan, apeqanen eiV eme h Rachl kaq' odon en th gh Canaan, enw den eleipen eimh oligon diasthma dia na fqaswmen eiV Efraqa× kai eqaya authn ekei en th odw thV Efraqa× auth einai h Bhqleem.

8

[] Idwn de o Israhl touV uiouV tou Iwshf, eipe, TineV einai outoi;

9

kai eipen o Iwshf proV ton patera autou, Outoi einai oi uioi mou, touV opoiouV moi edwken o QeoV entauqa. O de eipe, Fere autouV, parakalw, proV eme, dia na euloghsw autouV.

10

Hsan de oi ofqalmoi tou Israhl baruwpoi upo tou ghratoV, den hdunato na bleph. Kai eplhsiasen autouV proV auton× kai efilhsen autouV kai enhgkalisqh autouV.

11

Kai eipen o Israhl proV ton Iwshf, Den hlpizon na idw to proswpon sou× kai idou, o QeoV edeixen eiV eme kai to sperma sou.

12

Kai exhgagen autouV o Iwshf ek mesou twn gonatwn autou. Kai prosekunhsen epi proswpon ewV edafouV.

13

Labwn de autouV o Iwshf amfoterouV, ton Efraim en th dexia autou proV thn aristeran tou Israhl, kai ton Manassh en th aristera autou proV thn dexian tou Israhl, eplhsiasen eiV auton.

14

Kai ekteinaV o Israhl thn dexian autou epeqesen epi thn kefalhn tou Efraim, ostiV hto o newteroV, thn de aristeran autou epi thn kefalhn tou Manassh, enallaxaV taV ceiraV autou× dioti o ManasshV hto o prwtotokoV.

15

Kai euloghse ton Iwshf kai eipen, O QeoV, emprosqen tou opoiou periepathsan oi patereV mou Abraam kai Isaak, o QeoV ostiV me epoimanen ek gennhsewV mou ewV thV hmeraV tauthV,

16

o aggeloV ostiV me elutrwsen ek pantwn twn kakwn, na euloghsh ta paidia tauta× kai na onomasqh ep' auta to onoma mou kai to onoma twn paterwn mou Abraam kai Isaak, kai na plhqunqwsin eiV plhqoV mega epi thV ghV.

17

Kai idwn o Iwshf oti epeqesen o pathr autou thn ceira autou thn dexian epi thn kefalhn tou Efraim, dushresthqh× kai epiase thn ceira tou patroV autou dia na metaqesh authn apo thV kefalhV tou Efraim epi thn kefalhn tou Manassh.

18

Kai eipen o Iwshf proV ton patera autou, Mh outw, pater mou, dioti outoV einai o prwtotokoV× epiqeV thn dexian sou epi thn kefalhn autou.

19

All' o pathr autou den hqelhse× kai eipen, Exeurw, teknon mou, exeurw× kai outoV qelei katastaqh laoV kai outoV eti qelei geinei megaV× all' omwV o adelfoV autou o newteroV qelei eisqai megalhteroV autou kai to sperma autou qelei geinei plhqoV eqnwn.

20

Kai euloghsen autouV thn hmeran ekeinhn, legwn, EiV se anaferomenoV qelei eulogei o Israhl, legwn, O QeoV na se kamh wV ton Efraim kai wV ton Manassh. Kai esthse ton Efraim pro tou Manassh.

21

Kai eipen o Israhl proV ton Iwshf, Idou, egw apoqnhskw× kai o QeoV qelei eisqai me saV kai qelei saV epanaferei eiV thn ghn twn paterwn saV×

22

kai egw didw eiV se meridion en uper touV adelfouV sou, to opoion elabon ek thV ceiroV twn Amorraiwn dia thV macairaV mou kai dia tou toxou mou.

Genesis 49

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: