Modern Greek Bible

Genesis 45

Genesis

Return to Index

Chapter 46

1

[] AnacwrhsaV de o Israhl meta pantwn twn uparcontwn autou, hlqen eiV Bhr-sabee kai prosefere qusiaV eiV ton Qeon tou patroV autou Isaak.

2

Kai eipen o QeoV proV ton Israhl di' oramatoV thV nuktoV legwn, Iakwb, Iakwb. O de eipen, Idou, egw.

3

Kai eipen, Egw eimai o QeoV, o QeoV tou patroV sou× mh fobhqhV na katabhV eiV Aigupton× dioti eqnoV mega qelw se katasthsei ekei×

4

egw qelw katabh meta sou eiV Aigupton kai egw bebaiwV qelw se anabibasei palin× kai o Iwshf qelei balei taV ceiraV autou epi touV ofqalmouV sou.

5

[] Kai eshkwqh o Iakwb apo Bhr-sabee kai ebalon oi uioi tou Israhl Iakwb ton patera autwn kai ta paidia autwn kai taV gunaikaV autwn epi taV amaxaV taV opoiaV esteilen o Faraw dia na shkwswsin auton.

6

Kai labonteV ta kthnh autwn kai ta uparconta autwn, ta opoia apekthsan en th gh Canaan, hlqon eiV Aigupton, o Iakwb kai pan to sperma autou met' autou×

7

touV uiouV autou kai touV uiouV twn uiwn autou meq' eautou, taV qugateraV autou kai taV qugateraV twn uiwn autou kai pan to sperma autou efere meq' eautou eiV Aigupton.

8

Tauta de einai ta onomata twn uiwn Israhl, twn eiselqontwn eiV Aigupton, Iakwb kai oi uioi autou× Roubhn o prwtotokoV tou Iakwb×

9

kai oi uioi tou Roubhn, Anwc kai Fallou kai Esrwn kai Carmi.

10

Kai oi uioi tou Sumewn, Iemouhl kai Iamein kai Awd kai Iacein kai Swar kai Saoul, uioV CananitidoV.

11

Kai oi uioi tou Leui, Ghrswn, Kaaq kai Merari.

12

Kai oi uioi tou Iouda, Hr kai Aunan kai Shla kai FareV kai Zara× o Hr omwV kai o Aunan apeqanon en th gh Canaan. Kai oi uioi tou FareV hsan Esrwn kai Amoul.

13

Kai oi uioi tou Issacar, Qwla kai Foua kai Iwb kai Simbrwn.

14

Kai oi uioi tou Zaboulwn, Sered kai Ailwn kai Ialehl.

15

Outoi einai oi uioi thV LeiaV, touV opoiouV egennhsen eiV ton Iakwb en Padan-aram, kai Deinan thn qugatera autou× pasai ai yucai, oi uioi autou kai ai qugatereV autou, hsan triakonta treiV.

16

Kai oi uioi tou Gad, Sifwn kai Aggi, Souni kai Esbwn, Hri kai Arodi kai Arihli.

17

Kai oi uioi tou Ashr, Iemna kai Iessoua kai Iesouei kai Beria kai Sera h adelfh autwn. Kai oi uioi tou Beria, Eber kai Malcihl.

18

Outoi einai oi uioi thV ZelfaV, thn opoian edwken o Laban eiV thn Leian thn qugatera autou× kai toutouV egennhsen eiV ton Iakwb, dekaex yucaV.

19

Oi de uioi thV Rachl gunaikoV tou Iakwb, Iwshf kai Beniamin.

20

Egennhqhsan de eiV ton Iwshf en th gh thV Aiguptou ManasshV kai Efraim, touV opoiouV egennhsen eiV auton Aseneq, h qugathr tou Potifera ierewV thV Wn.

21

Kai oi uioi tou Beniamin hsan Bela kai Becer kai Asbhl, Ghra kai Naaman, Hci kai RwV, Moupim kai Oupim kai Ared.

22

Outoi einai oi uioi thV Rachl, oi gennhqenteV eiV ton Iakwb× pasai ai yucai dekatessareV.

23

Kai oi uioi tou Dan, Ousim.

24

Kai oi uioi tou Nefqali, Iasihl kai Gouni kai Ieser kai Sillhm.

25

Outoi einai oi uioi thV BallaV, thn opoian edwken o Laban eiV Rachl thn qugatera autou× kai toutouV egennhsen eiV ton Iakwb× pasai ai yucai epta.

26

Pasai ai yucai ai eiselqousai meta tou Iakwb eiV Aigupton, aitineV exhlqon ek twn mhrwn autou, cwriV twn gunaikwn twn uiwn tou Iakwb, pasai ai yucai hsan exhkonta ex.

27

Kai oi uioi tou Iwshf, oi gennhqenteV eiV auton en Aiguptw, hsan yucai duo× pasai ai yucai tou oikou tou Iakwb, ai eiselqousai eiV Aigupton, hsan ebdomhkonta.

28

[] Apesteile de o Iakwb ton Ioudan emprosqen autou proV ton Iwshf, dia na katabh pro autou eiV Gesen× kai hlqon eiV thn ghn Gesen.

29

ZeuxaV de o Iwshf thn amaxan autou, anebh eiV sunanthsin Israhl tou patroV autou eiV Gesen× kai idwn auton, epesen epi ton trachlon autou kai eklause pollhn wran epi ton trachlon autou.

30

Kai eipen o Israhl proV ton Iwshf, AV apoqanw twra, afou eidon to proswpon sou, dioti su eti zhV.

31

Eipe de o Iwshf proV touV adelfouV autou kai proV ton oikon tou patroV autou, Egw qelw anabh kai qelw apaggeilei proV ton Faraw kai eipei proV auton, Oi adelfoi mou kai o oikoV tou patroV mou, oitineV hsan en th gh Canaan, hlqon proV eme×

32

oi de anqrwpoi einai poimeneV, dioti andreV kthnotrofoi einai kai eferan ta poimnia autwn kai taV agelaV autwn kai panta osa ecousi.

33

Ean loipon saV kalesh o Faraw kai eiph, Poion to epithdeuma saV;

34

qelete eipei, AndreV kthnotrofoi eimeqa oi douloi sou ek neothtoV hmwn ewV tou nun kai hmeiV kai oi patereV hmwn× dia na katoikhshte en th gh Gesen× dioti einai bdelugma eiV touV AiguptiouV paV poimhn probatwn.

Genesis 47

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: