Modern Greek Bible

Genesis 44

Genesis

Return to Index

Chapter 45

1

[] Tote o Iwshf den hdunhqh na sugkrathsh eauton enwpion pantwn twn paristamenwn emprosqen autou× kai efwnhsen, Ekbalete pantaV ap' emou× kai den emeinen oudeiV met' autou, enw o Iwshf anegnwrizeto eiV touV adelfouV autou.

2

kai afhke fwnhn meta klauqmou× kai hkousan oi Aiguptioi× hkouse de kai o oikoV tou Faraw.

3

Kai eipen o Iwshf proV touV adelfouV autou, Egw eimai o Iwshf× o pathr mou eti zh; Kai den hdunanto oi adelfoi autou na apokriqwsi proV auton× dioti etaracqhsan ek thV parousiaV autou.

4

Kai eipen o Iwshf proV touV adelfouV autou, Plhsiasate proV eme, parakalw. Kai eplhsiasan. Kai eipen, Egw eimai Iwshf o adelfoV saV, ton opoion epwlhsate eiV thn Aigupton.

5

Twra loipon mh lupeisqe mhd' aV fanh eiV esaV sklhron oti me epwlhsate edw× epeidh eiV diathrhsin zwhV me apesteilen o QeoV emprosqen saV.

6

Dioti touto einai to deuteron etoV thV peinhV epi thV ghV× kai menousin akomh pente eth, eiV ta opoia den qelei eisqai oute arotriasiV oute qerismoV.

7

Kai o QeoV me apesteilen emprosqen saV dia na diathrhsw eiV esaV diadochn epi thV ghV kai na diafulaxw thn zwhn saV meta megalhV lutrwsewV.

8

Twra loipon den me apesteilate edw seiV, all' o QeoV× kai me ekame patera eiV ton Faraw kai kurion pantoV tou oikou autou kai arconta pashV thV ghV Aiguptou.

9

SpeusanteV anabhte proV ton patera mou kai eipate proV auton, Outw legei o uioV sou Iwshf× O QeoV me ekame kurion pashV Aiguptou× katabhqi proV eme, mh staqhV×

10

kai qeleiV katoikhsei en gh Gesen kai qeleiV eisqai plhsion mou, su kai oi uioi sou kai oi uioi twn uiwn sou kai ta poimnia sou kai ai agelai sou, kai panta osa eceiV×

11

kai qelw se ektrefei ekei dioti menousin akomh pente eth peinhV, dia na mh elqhV eiV sterhsin, su kai o oikoV sou kai panta osa eceiV.

12

Kai idou, oi ofqalmoi saV blepousi kai oi ofqalmoi tou adelfou mou Beniamin, oti to stoma mou lalei proV esaV×

13

apaggeilate loipon proV ton patera mou pasan thn doxan mou en Aiguptw kai panta osa eidete, kai speusanteV katabibasate ton patera mou edw.

14

Kai peswn epi ton trachlon Beniamin tou adelfou autou, eklause× kai o Beniamin eklausen epi ton trachlon ekeinou.

15

Kai katafilhsaV pantaV touV adelfouV autou, eklausen ep' autouV× kai meta tauta wmilhsan oi adelfoi autou met' autou.

16

[] Kai h fhmh hkousqh eiV ton oikon tou Faraw legousa, Oi adelfoi tou Iwshf hlqon× ecarh de o Faraw kai oi douloi autou.

17

Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, Eipe proV touV adelfouV sou, touto kamete× fortwsate ta zwa saV kai upagete, anabhte eiV ghn Canaan×

18

kai paralabonteV ton patera saV, kai taV oikogeneiaV saV, elqete proV eme× kai qelw saV dwsei ta agaqa thV ghV Aiguptou kai qelete fagei to pacoV thV ghV.

19

Kai su prostaxon× Touto kamete, labete eiV eautouV amaxaV ek thV ghV Aiguptou, dia ta paidia saV kai dia taV gunaikaV saV× kai shkwsanteV ton patera saV elqete×

20

kai mh luphqhte thn aposkeuhn saV× dioti ta agaqa pashV thV ghV Aiguptou qelousin eisqai idika saV.

21

Kai ekamon outwV oi uioi tou Israhl× kai o Iwshf edwken eiV autouV amaxaV kata thn prostaghn tou Faraw× edwken eiV autouV kai zwotrofian dia thn odon.

22

EiV pantaV autouV edwken eiV ekaston allagaV endumatwn× eiV de ton Beniamin edwke triakosia arguria kai pente allagaV endumatwn.

23

ProV de ton patera autou esteile tauta× deka onouV fortwmenouV ek twn agaqwn thV Aiguptou kai deka qhlukaV onouV fortwmenaV siton kai artouV kai zwotrofiaV eiV ton patera autou dia thn odon.

24

Kai exapesteile touV adelfouV autou kai anecwrhsan× kai eipe proV autouV, Mh sugcuzesqe kaq' odon.

25

[] Kai anebhsan ex Aiguptou kai hlqon eiV ghn Canaan proV Iakwb ton patera autwn.

26

Kai aphggeilan proV auton legonteV, Eti zh o Iwshf kai einai arcwn ef' olhV thV ghV Aiguptou× kai eleipoqumhsen h kardia autou× dioti den episteuen autouV.

27

Eipon de proV auton pantaV touV logouV tou Iwshf, touV opoiouV eicen eipei proV autouV× kai afou eide taV amaxaV taV opoiaV esteilen o Iwshf dia na shkwswsin auton, anezwpurhqh to pneuma tou Iakwb tou patroV autwn.

28

Kai eipen o Israhl, Arkei× Iwshf o uioV mou eti zh× qelw upagei kai qelw idei auton, prin apoqanw.

Genesis 46

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: