Modern Greek Bible

Genesis 43

Genesis

Return to Index

Chapter 44

1

[] Prosetaxe de ton epistathn thV oikiaV autou legwn, Gemison ta sakkia twn anqrwpwn trofaV, osaV dunantai na ferwsi, kai bale to argurion ekastou en tw stomati tou sakkiou autou×

2

kai bale to pothrion mou, to pothrion to arguroun, en tw stomati tou sakkiou tou newterou kai to argurion tou sitou autou. Kai ekame kata ton logon ton opoion eipen o Iwshf.

3

To prwi kaqwV efegxen, apestalhsan oi anqrwpoi, autoi kai oi onoi autwn.

4

Afou de exhlqon ek thV polewV, prin apomakrunqwsi polu, eipen o Iwshf proV ton epistathn thV oikiaV autou, ShkwqeiV, drame katopin twn anqrwpwn× kai profqasaV eipe proV autouV, dia ti antapedwkate kakon anti kalou;

5

den einai touto to pothrion, eiV to opoion pinei o kurioV mou, kai dia tou opoiou alhqwV manteuei; kakwV ekamete praxanteV touto.

6

Kai kaqwV eprofqasen autouV, eipe proV autouV touV logouV toutouV.

7

Oi de eipon proV auton, Dia ti o kurioV hmwn lalei kata touV logouV toutouV; mh genoito oi douloi sou na praxwsi toiouton pragma×

8

idou, to argurion, to opoion eurhkamen en tw stomati twn sakkiwn hmwn, epestreyamen proV se ek thV ghV Canaan, kai pwV hqelomen kleyei ek thV oikiaV tou kuriou sou argurion h crusion;

9

eiV ontina ek twn doulwn sou eureqh, aV apoqanh, kai hmeiV eti qelomen geinei douloi tou kuriou hmwn.

10

O de eipe, Kai twra aV geinh kaqwV legete× eiV ontina eureqh, qelei geinei douloV mou, seiV de qelete eisqai aqwoi.

11

Kai speusanteV, katebibasan ekastoV to sakkion autou eiV thn ghn kai hnoixen ekastoV to sakkion autou.

12

Kai hreunhsen, arcisaV apo tou presbuterou kai teleiwsaV eiV ton newteron× kai eureqh to pothrion en tw sakkiw tou Beniamin.

13

Tote escisan ta imatia autwn kai fortwsanteV ekastoV ton onon autou, epestreyan eiV thn polin.

14

Eishlqe de o IoudaV kai oi adelfoi autou eiV thn oikian tou Iwshf, eti autou ontoV ekei× kai epesan emprosqen autou epi thn ghn.

15

Kai eipe proV autouV o Iwshf, Ti einai to pragma touto, to opoion epraxate; den exeurete oti anqrwpoV opoioV egw alhqwV manteuei;

16

Kai eipen o IoudaV, Ti na eipwmen proV ton kurion mou; ti na lalhswmen; h pwV na dikaiwqwmen; o QeoV eurhke thn adikian twn doulwn sou× idou, eimeqa douloi tou kuriou mou kai emeiV kai ekeinoV eiV ton opoion eureqh to pothrion.

17

O de eipe, Mh genoito eiV eme na praxw touto× o anqrwpoV eiV ton opoion eureqh to pothrion, outoV qelei eisqai eiV eme douloV× seiV de anabhte en eirhnh proV ton patera saV.

18

[] Tote eplhsiasen eiV auton o IoudaV kai eipe, Deomai, kurie mou× aV lalhsh, parakalw, o douloV sou logon eiV ta wta tou kuriou mou kai aV mh exafqh o qumoV sou kata tou doulou sou× dioti su eisai wV Faraw.

19

O kurioV mou hrwthse touV doulouV autou legwn, Ecete patera, h adelfon;

20

Kai eipomen proV ton kurion mou, Ecomen patera geronta kai paidion tou ghratoV autou mikron, o de adelfoV autou apeqane× kai autoV monoV emeinen ek thV mhtroV autou kai o pathr autou agapa auton.

21

Kai eipaV proV touV doulouV sou, Ferete auton proV eme dia na idw auton idioiV ofqalmoiV.

22

Kai eipomen proV ton kurion mou, to paidion den dunatai na afhsh ton patera autou dioti ean afhsh ton patera autou, outoV qelei apoqanei.

23

Su de eipaV proV touV doulouV sou, Ean den katabh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn, den qelete idei pleon to proswpon mou.

24

Kai ote anebhmen proV ton doulon sou ton patera mou, aphggeilamen proV auton touV logouV tou kuriou mou.

25

O de pathr hmwn eipen, Upagete palin, agorasate eiV hmaV oligaV trofaV.

26

Kai eipomen, Den duname0a na katabwmen× ean o adelfoV hmwn o newteroV hnai meq' hmwn, tote qelomen katabh× dioti den dunameqa na idwmen to proswpon tou anqrwpou, ean o adelfoV hmwn o newteroV den hnai meq' hmwn.

27

Kai o douloV sou o pathr mou eipe proV hmaV, SeiV exeurete oti duo uiouV egennhsen eiV eme h gunh mou×

28

kai o eiV exhlqen apo plhsion mou kai eipa, BebaiwV katesparacqh upo qhriou× kai den eidon auton ewV tou nun×

29

ean de labhte kai touton ap' emprosqen mou kai sumbh eiV auton sumfora, qelete katabibasei thn polian mou meta luphV eiV ton tafon.

30

Twra loipon otan upagw proV ton doulon sou ton patera mou, kai to paidion den hnai meq' hmwn epeidh h yuch autou krematai ek thV yuchV ekeinou,

31

kaqwV idh oti to paidion den einai, qelei apoqanei kai oi douloi sou qelousi katabibasei thn polian tou doulou sou tou patroV hmwn meta luphV eiV ton tafon.

32

Dioti o douloV sou egguhqh peri tou paidiou proV ton patera mou legwn, Ean den ferw auton proV se, tote qelw eisqai upeuqunoV proV ton patera mou diapantoV.

33

Twra loipon, deomai sou, aV meinh o douloV sou anti tou paidiou douloV eiV ton kurion mou, to de paidion aV anabh meta twn adelfwn autou×

34

dioti pwV na anabw proV ton patera mou, ean to paidion den hnai met' emou; ouci, dia na mh idw to kakon, to opoion qelei eurei ton patera mou.

Genesis 45

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: