Modern Greek Bible

Genesis 42

Genesis

Return to Index

Chapter 43

1

[] H de peina epebarunen epi thn ghn.

2

Kai afou eteleiwsan trwgonteV ton siton, ton opoion eferan ex Aiguptou, eipe proV autouV o pathr autwn, Upagete palin, agorasate eiV hmaV oligaV trofaV.

3

Kai eipe proV auton o IoudaV legwn, EntonwV diemarturhqh proV hmaV o anqrwpoV legwn, Den qelete idei to proswpon mou, ean den hnai meq' umwn o adelfoV umwn.

4

Ean loipon aposteilhV ton adelfon hmwn meq' hmwn, qelomen katabh kai qelomen soi agorasei trofaV×

5

all' ean den aposteilhV auton, den qelomen katabh× dioti o anqrwpoV eipe proV hmaV, Den qelete idei to proswpon mou, ean o adelfoV umwn den hnai meq' umwn.

6

Eipe de o Israhl, Dia ti me ekakopoihsate, fanerononteV proV ton anqrwpon oti ecete allon adelfon;

7

Oi de eipon, O anqrwpoV hrwthsen hmaV akribwV peri hmwn kai peri thV suggeneiaV hmwn legwn, O pathr saV eti zh; ecete allon adelfon; Kai apekriqhmen proV auton kata thn erwthsin tauthn× hdunameqa na exeurwmen oti hqelen eipei, Ferete ton adelfon saV;

8

Kai eipen o IoudaV proV Israhl ton patera autou, Aposteilon to paidarion met' emou, kai shkwqenteV aV upagwmen, dia na zhswmen kai na mh apoqanwmen kai hmeiV kai su kai ai oikogeneiai hmwn×

9

egw egguwmai peri autou× ek thV ceiroV mou zhthson auton× ean den ferw auton proV se kai sthsw auton emprosqen sou, tote aV hmai diapantoV upeuqunoV proV se×

10

epeidh, ean den ebradunomen, bebaia ewV twra deuteran tauthn foran hqelomen epistreyei.

11

[] Kai eipe proV autouV Israhl o pathr autwn, Ean outw preph na geinh, kamete loipon touto× labete eiV ta aggeia saV ek twn kalhterwn karpwn thV ghV kai ferete dwra proV ton anqrwpon, oligon balsamon kai oligon meli, arwmata kai muron, pistakia kai amugdala×

12

kai labete diplasion argurion eiV taV ceiraV saV× kai to argurion to epistrafen en tw stomati twn sakkiwn saV ferete palin eiV taV ceiraV saV× iswV egeine kata laqoV×

13

kai ton adelfon saV labete kai shkwqenteV epistreyate proV ton anqrwpon×

14

kai o QeoV o PantodunamoV na saV dwsh carin emprosqen tou anqrwpou, dia na aposteilh me saV ton allon saV adelfon kai ton Beniamin× kai egw, an hnai na ateknwqw, aV ateknwqw.

15

[] LabonteV de oi anqrwpoi ta dwra tauta, elabon kai argurion diplasion eiV taV ceiraV autwn kai ton Beniamin× kai shkwqenteV katebhsan eiV Aigupton kai parestaqhsan emprosqen tou Iwshf.

16

Kai ote eiden o Iwshf ton Beniamin met' autwn, eipe proV ton epistathn thV oikiaV autou, Fere touV anqrwpouV eiV thn oikian kai sfaxon sfakton kai etoimason, dioti met' emou qelousi fagei oi anqrwpoi to meshmerion.

17

Kai epraxen o anqrwpoV kaqwV elalhsen o Iwshf× kai o anqrwpoV eishgage touV anqrwpouV eiV thn oikian tou Iwshf.

18

Kai efobhqhsan oi anqrwpoi, dioti eishcqhsan eiV thn oikian tou Iwshf× kai eipon, dia to argurion to epistrafen eiV ta sakkia hmwn thn prwthn foran hmeiV eisagomeqa, dia na eurh aformhn enantion hmwn kai na epipesh ef' hmaV kai na labh hmaV doulouV kai touV onouV hmwn.

19

Kai proselqonteV proV ton anqrwpon ton epistathn thV oikiaV tou Iwshf, elalhsan proV auton en th pulh thV oikiaV×

20

kai eipon, Deomeqa, kurie× katebhmen thn prwthn foran dia na agoraswmen trofaV×

21

kai ote hlqomen eiV to kataluma, hnoixamen ta sakkia hmwn kai idou, ekastou to argurion hto en tw stomati tou sakkiou autou, to argurion hmwn swston× oqen eferamen auto opisw eiV taV ceiraV hmwn×

22

eferamen kai allo argurion eiV taV ceiraV hmwn, dia na agoraswmen trofaV× den exeuromen tiV ebale to argurion hmwn eiV ta sakkia hmwn.

23

O de eipen, Eirhnh eiV esaV× mh fobeisqe× o QeoV saV kai o QeoV tou patroV saV, edwken eiV esaV qhsauron eiV ta sakkia saV× to argurion saV hlqen eiV eme. Kai exhgage proV autouV ton Sumewn.

24

Kai o anqrwpoV eishgage touV anqrwpouV eiV thn oikian tou Iwshf kai edwken udwr kai eniyan touV podaV autwn× kai edwke trofhn eiV touV onouV autwn.

25

Oi de htoimasan ta dwra, ewsou elqh o Iwshf to meshmerion× dioti hkousan oti ekei mellousi na fagwsin arton.

26

[] Kai ote hlqen o Iwshf eiV thn oikian, proseferan eiV auton ta dwra ta eiV taV ceiraV autwn en th oikia kai prosekunhsan auton ewV edafouV.

27

Kai hrwthsen autouV peri thV ugieiaV autwn× kai eipen, Ugiainei o pathr saV, o gerwn peri tou opoiou moi eipete; eti zh;

28

Oi de eipon, Ugiainei o douloV sou o pathr hmwn× eti zh. Kai kuyanteV prosekunhsan.

29

UywsaV de touV ofqalmouV autou eide ton Beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen, OutoV einai o adelfoV saV o newteroV, peri tou opoiou moi eipete; Kai eipen, O QeoV na se elehsh, teknon mou.

30

Kai espeuse na aposurqh o Iwshf× dioti sunetarattonto ta splagcna autou dia ton adelfon autou× kai ezhtei topon na klaush× eiselqwn de eiV to tameion, eklausen ekei.

31

Epeita niyaV to proswpon autou exhlqe, kai sugkratwn eauton eipe, Balete arton.

32

Kai ebalon cwrista di' auton kai cwrista di' ekeinouV kai dia touV AiguptiouV, touV suntrwgontaV met' autou, cwrista× dioti oi Aiguptioi den hdunanto na sumfagwsin arton meta twn Ebraiwn, epeidh touto einai bdelugma eiV touV AiguptiouV.

33

Ekaqisan loipon emprosqen autou, o prwtotokoV kata thn prwtotokian autou kai o newteroV kata thn neothta autou× kai eqaumazon oi anqrwpoi proV allhlouV.

34

Labwn de ap' emprosqen autou meridia esteile proV autouV× to meridion omwV tou Beniamin hto pentaplasiwV megalhteron para ekastou autwn. Kai epion kai eufranqhsan met' autou.

Genesis 44

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: