Modern Greek Bible

Genesis 41

Genesis

Return to Index

Chapter 42

1

[] Kai eiden o Iakwb oti eurisketo sitoV en Aiguptw× kai eipen o Iakwb proV touV uiouV autou, Ti blepete o eiV ton allon;

2

Kai eipen, Idou, hkousa oti eurisketai sitoV en Aiguptw× katabhte ekei kai agorasate di' hmaV ekeiqen, dia na zhswmen kai na mh apoqanwmen.

3

Kai katebhsan oi deka adelfoi tou Iwshf dia na agoraswsi siton ex Aiguptou.

4

ton Beniamin omwV, ton adelfon tou Iwshf, den apesteilen o Iakwb meta twn adelfwn autou× dioti eipe, MhpwV sumbh eiV auton sumfora.

5

Kai hlqon oi uioi tou Israhl dia na agoraswsi siton metaxu twn ekei ercomenwn× dioti h peina hto en th gh Canaan.

6

O Iwshf de hto o dioikhthV tou topou× autoV epwlei eiV panta ton laon tou topou× hlqon loipon oi adelfoi tou Iwshf kai prosekunhsan auton epi proswpon ewV edafouV.

7

[] Idwn de o Iwshf touV adelfouV autou, egnwrisen autouV× prosepoihqh omwV ton xenon proV autouV kai elalei proV autouV sklhra× kai eipe proV autouV, Poqen ercesqe; oi de eipon, Ek thV ghV Canaan, dia na agoraswmen trofaV.

8

Kai o men Iwshf egnwrise touV adelfouV autou× ekeinoi omwV den egnwrisan auton.

9

Kai enequmhqh o Iwshf ta enupnia, ta opoia enupniasqh peri autwn× kai eipe proV autouV, Kataskopoi eisqe× hlqete na parathrhshte ta gumna tou topou.

10

Oi de eipon proV auton, Ouci, kurie mou× all' hlqomen oi douloi sou dia na agoraswmen trofaV×

11

hmeiV panteV eimeqa uioi enoV anqrwpou× kaloi anqrwpoi eimeqa× oi douloi sou den einai kataskopoi.

12

Kai eipe proV autouV, Ouci, alla ta gumna tou topou hlqete dia na parathrhshte.

13

Oi de eipon, Oi douloi sou eimeqa dwdeka adelfoi, uioi enoV anqrwpou en th gh Canaan× kai idou, o newteroV eurisketai shmeron meta tou patroV hmwn, o de alloV den uparcei.

14

Kai eipe proV autouV o Iwshf, touto einai to opoion saV eipa legwn, Kataskopoi eisqe.

15

Me touto qelete dokimasqh× Ma thn zwhn tou Faraw den qelete exelqei enteuqen, ean den elqh edw o adelfoV saV o newteroV×

16

aposteilate ena apo saV kai aV ferh ton adelfon saV× seiV de qelete menei desmioi, ewsou apodeicqwsin oi logoi saV, an leghte thn alhqeian× ei de mh, ma thn zwhn tou Faraw, kataskopoi bebaiwV eisqe.

17

Kai eqesen autouV upo fulaxin treiV hmeraV.

18

Kai thn trithn hmeran eipe proV autouV o Iwshf, touto kamete kai qelete zhsei dioti egw foboumai ton Qeon×

19

Ean hsqe kaloi, eiV ek twn adelfwn saV aV meinh desmioV en th fulakh, opou eisqe× seiV de upagete, labete siton dia thn peinan twn oikiwn saV×

20

ferete omwV proV eme ton adelfon saV ton newteron× outw qelousin alhqeusei oi logoi saV kai den qelete apoqanei. Kai ekamon outw.

21

[] Kai eipen o eiV proV ton allon, AlhqwV enocoi eimeqa dia ton adelfon hmwn, kaqoti eidomen thn qliyin thV yuchV autou, ote parekalei hmaV kai den eishkousamen autou× dia touto ephlqen ef' hmaV h qliyiV auth.

22

Apekriqh de o Roubhn proV autouV legwn, Den eipon proV esaV legwn, Mh amarthshte kata tou paidiou, kai den eishkousate; dia touto, idou, kai to aima autou ekzhteitai.

23

Kai autoi den hxeuron oti enoei o Iwshf× dioti sunwmiloun di' ermhnewV.

24

Kai surqeiV apo plhsion autwn eklause× kai palin epestreye proV autouV kai elalei eiV autouV× kai elaben ex autwn ton Sumewn kai edesen auton enwpion autwn.

25

Tote prosetaxen o Iwshf na gemiswsi ta aggeia autwn siton kai na epistreywsi to argurion ekastou en tw sakkiw autou kai na dwswsin eiV autouV zwotrofian dia thn odon× kai egeinen eiV autouV outw.

26

Kai fortwsanteV ton siton autwn epi touV onouV autwn, anecwrhsan ekeiqen.

27

Ote de eiV ex autwn eluse to sakkion autou, dia na dwsh eiV ton onon autou trofhn en tw katalumati, eide to argurion autou, kai idou, hto en tw stomati tou sakkiou autou.

28

Kai eipe proV touV adelfouV autou, to argurion mou moi edoqh opisw kai malista idou, einai en tw sakkiw mou× kai exeplagh h kardia autwn kai sunetaracqhsan, legonteV proV allhlouV, Ti einai touto, to opoion maV ekamen o QeoV;

29

[] Hlqon de proV Iakwb ton patera autwn eiV thn ghn Canaan kai aphggeilan proV auton panta ta sumbanta eiV autouV, legonteV,

30

O anqrwpoV, o kurioV tou topou, elalhse proV hmaV sklhra kai exelaben hmaV wV kataskopouV tou topou.

31

Kai eipomen eiV auton, Eimeqa kaloi anqrwpoi den eimeqa kataskopoi×

32

dwdeka adelfoi eimeqa, uioi tou patroV hmwn× o eiV den uparcei o de newteroV einai thn shmeron meta tou patroV hmwn en th gh Canaan.

33

Eipe de proV hmaV o anqrwpoV, o kurioV tou topou, Me touto qelw gnwrisei oti eisqe kaloi anqrwpoi× ena ek twn adelfwn saV afhsate met' emou, kai labonteV siton dia thn peinan twn oikiwn saV apelqete×

34

kai ferete proV eme ton adelfon saV ton newteron× tote qelw gnwrisei oti den eisqe kataskopoi, all' eisqe kaloi× kai qelw saV apodwsei ton adelfon saV kai qelete emporeuesqai en tw topw.

35

Kai ote ekenoun ta sakkia autwn, idou, ekastou to kombodema tou arguriou hto en tw sakkiw autou× kai idonteV autoi kai o pathr autwn ta kombodemata tou arguriou autwn, efobhqhsan.

36

Kai eipe proV autouV Iakwb o pathr autwn, SeiV me hteknwsate× o Iwshf den uparcei kai o Sumewn den uparcei, kai ton Beniamin qelete labei ep' eme hlqon panta tauta.

37

Eipe de o Roubhn proV ton patera autou legwn, touV duo uiouV mou qanatwson, ean den ferw auton proV se× paradoV auton eiV thn ceira mou kai egw qelw epanaferei auton proV se.

38

O de eipe, den qelei katabh o uioV mou meq' umwn× dioti o adelfoV autou apeqane kai autoV monoV emeine× kai ean sumbh eiV auton sumfora en th odw, opou upagete, tote qelete katabibasei thn polian mou meta luphV eiV ton tafon.

Genesis 43

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: