Modern Greek Bible

Genesis 40

Genesis

Return to Index

Chapter 41

1

[] Kai meta pareleusin duo etwn o Faraw eiden enupnion× kai idou, istato plhsion tou potamou.

2

kai idou, epta damalia eumorfa kai pacusarka anebainon ek tou potamou kai eboskonto eiV to libadion.

3

kai idou, alla epta damalia anebainon met' ekeina ek tou potamou, aschma kai leptosarka, kai istanto plhsion twn allwn damaliwn epi to ceiloV tou potamou×

4

kai ta damalia ta aschma kai leptosarka katefagon ta epta damalia ta eumorfa kai pacusarka. Tote exupnhsen o Faraw.

5

Kai apokoimhqeiV enupniasqh deuteran foran× kai idou, epta astacua pacea kai kala anebainon ek tou autou kormou×

6

kai idou, alla epta astacua lepta kai kekaumena upo tou anatolikou anemou anefuonto met' ekeina×

7

kai ta astacua ta lepta katepion ta epta astacua ta pacea kai mesta. Kai exupnhsen o Faraw kai idou, hto oneiron.

8

Kai to prwi to pneuma autou hto tetaragmenon× kai aposteilaV ekalese pantaV touV magouV thV Aiguptou kai pantaV touV sofouV authV× kai dihghqh proV autouV o Faraw ta enupnia autou× alla den hto oudeiV ostiV na exhghsh auta proV ton Faraw.

9

[] Tote o arcioinocooV elalhse proV ton Faraw legwn, thn amartian mou enqumoumai shmeron×

10

o Faraw eicen orgisqh enantion twn doulwn autou kai me ebalen eiV fulakhn en tw oikw tou arcontoV twn swmatofulakwn, eme kai ton arcisitopoion×

11

kai eidomen enupnion kata thn authn nukta, egw kai ekeinoV× enupniasqhmen ekastoV kata thn exhghsin tou enupniou autou×

12

kai hto ekei meq' hmwn neoV tiV EbraioV, douloV tou arcontoV twn swmatofulakwn× kai dihghqhmen proV auton kai exhghsen eiV hmaV ta enupnia hmwn× eiV ekaston kata to enupnion autou ekame thn exhghsin×

13

kai kaqwV exhghsen eiV hmaV, outw kai sunebh× eme men apokatesthsen eiV to upourghma mou, ekeinon de ekremase.

14

Tote aposteilaV o Faraw, ekalese ton Iwshf, kai exhgagon auton meta spoudhV ek thV fulakhV× kai exurisqh kai hllaxe thn stolhn autou kai hlqe proV ton Faraw.

15

Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, Eidon enupnion, kai den einai oudeiV ostiV na exhghsh auto× kai egw hkousa peri sou na legwsin oti ennoeiV ta oneira wste na exhghV auta.

16

Kai apekriqh o Iwshf proV ton Faraw legwn, Ouci egw× o QeoV qelei dwsei eiV ton Faraw swthrion apokrisin.

17

[] Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, EiV to oneiron mou, idou, istamhn epi to ceiloV tou potamou×

18

kai idou, epta damalia pacusarka kai eumorfa anebainon ek tou potamou kai eboskonto eiV to libadion×

19

kai idou, alla epta damalia anebainon katopin ekeinwn adunata kai polu aschma kai leptosarka, opoia den eidon pote aschmotera kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou×

20

kai ta damalia ta lepta kai aschma katefagon ta prwta epta damalia ta pacea×

21

kai afou eishlqon eiV taV koiliaV autwn, den diekrineto oti eishlqon eiV taV koiliaV autwn, all' h qewria autwn hto aschmoV kaqwV kai proteron× tote exupnhsa.

22

Epeita eidon eiV to oneiron mou kai idou, epta astacua anebainon ek tou autou kormou mesta kai kala×

23

kai idou, alla epta astacua xhra, lepta, kekaumena upo tou anatolikou anemou, anefuonto katopin autwn×

24

kai ta astacua ta lepta katepion ta epta astacua ta kala× kai eipon tauta proV touV magouV, alla den hto oudeiV ostiV na moi exhghsh auta.

25

Kai eipen o Iwshf proV ton Faraw, To enupnion tou Faraw en einai× o QeoV efanerwsen eiV ton Faraw osa mellei na kamh.

26

Ta epta damalia ta kala einai epta eth× kai ta epta astacua ta kala einai epta eth× to enupnion en einai.

27

Kai ta epta damalia ta lepta kai aschma, ta opoia anebainon katopin autwn, einai epta eth× kai ta epta astacua ta amesta, ta kekaumena upo tou anatolikou anemou, qelousin eisqai epta eth peinhV.

28

Touto einai to pragma to opoion eipa proV ton Faraw× o QeoV efanerwsen eiV ton Faraw osa mellei na kamh.

29

Idou, ercontai epta eth megalhV afqoniaV kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou×

30

kai qelousin epelqei meta tauta epta eth peinhV× kai olh h afqonia qelei lhsmonhqh en th gh thV Aiguptou kai h peina qelei katafqeirei thn ghn×

31

kai den qelei gnwrisqh h afqonia epi thV ghV ex aitiaV ekeinhV thV peinhV, htiV mellei na akolouqhsh× dioti qelei eisqai bareia sfodra.

32

To de oti edeuterwqh to enupnion eiV ton Faraw diV, faneronei oti to pragma einai apofasismenon para tou Qeou kai oti o QeoV qelei tacunei na ektelesh auto.

33

[] Twra loipon aV probleyh o Faraw anqrwpon suneton kai fronimon kai aV katasthsh auton epi thV ghV thV Aiguptou×

34

aV kamh o Faraw kai aV diorish epistataV epi thV ghV× kai aV lambanh to pempton apo thV ghV Aiguptou eiV ta epta eth thV afqoniaV×

35

kai aV sunaxwsi pasaV taV trofaV toutwn twn ercomenwn kalwn etwn, kai aV apotamieuswsi siton upo thn ceira tou Faraw dia trofaV eiV taV poleiV, kai aV fulattwsin auton×

36

kai ai trofai qelousi menei pefulagmenai dia thn ghn eiV ta epta eth thV peinhV, ta opoia qelousin akolouqhsei en th gh thV Aiguptou, dia na mh apolesqh o topoV upo thV peinhV.

37

Kai hresen o logoV eiV ton Faraw kai eiV pantaV touV doulouV autou.

38

Kai eipen o Faraw proV touV doulouV autou, Dunameqa na eurwmen kaqwV touton, anqrwpon eiV ton opoion uparcei to pneuma tou Qeou;

39

Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, Epeidh o QeoV edeixen eiV se panta tauta, den einai oudeiV toson sunetoV kai fronimoV oson su.

40

Su qeleiV eisqai epi tou oikou mou kai eiV ton logon tou stomatoV sou qelei upakouei paV o laoV mou× monon kata ton qronon qelw eisqai anwteroV sou.

41

Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, Idou, se katesthsa ef' olhV thV ghV Aiguptou.

42

Kai ekbalwn o Faraw to daktulidion autou ek thV ceiroV autou, ebalen auto eiV thn ceira tou Iwshf kai enedusen auton imatia bussina, kai periebale crusoun periderraion peri ton trachlon autou.

43

Kai anebibasen auton epi thn amaxan autou thn deuteran× kai ekhrutton emprosqen autou, Gonatisate× kai katesthsen auton ef' olhV thV ghV Aiguptou.

44

Kai eipen o Faraw proV ton Iwshf, Egw eimai o Faraw, kai cwriV sou oudeiV qelei shkwsei thn ceira autou h ton poda autou kaq' olhn thn ghn thV Aiguptou.

45

Kai wnomasen o Faraw ton Iwshf afnaq-paneac× kai edwken eiV auton dia gunaika Aseneq, thn qugatera tou Potifera ierewV thV Wn. Kai exhlqen o Iwshf eiV thn ghn thV Aiguptou.

46

[] Hto de o Iwshf triakonta etwn, ote parestaqh emprosqen tou Faraw basilewV thV Aiguptou× kai exhlqen o Iwshf ap' emprosqen tou Faraw, kai dihlqen olhn thn ghn thV Aiguptou.

47

Kai ekarpoforhsen h gh plousioparocwV eiV ta epta eth thV afqoniaV×

48

kai sunhgage pasaV taV trofaV twn epta etwn twn genomenwn en th gh thV Aiguptou× kai enapeqese taV trofaV en taiV polesi× taV trofaV twn agrwn twn perix ekasthV polewV eqesen en auth.

49

Kai sunhgagen o Iwshf siton wV thn ammon thV qalasshV polun sfodra, wste epause na metrh auton× dioti hto ametrhtoV.

50

Egennhqhsan de duo uioi eiV ton Iwshf, prin elqwsi ta eth thV peinhV× touV opoiouV egennhsen eiV auton Aseneq, h qugathr tou Potifera ierewV thV Wn.

51

Kai ekalesen o Iwshf to onoma tou prwtotokou Manassh× dioti eipen, O QeoV me ekame na lhsmonhsw pantaV touV ponouV mou kai panta ton oikon tou patroV mou.

52

To de onoma tou deuterou ekalesen Efraim× dioti eipen, O QeoV me huxhsen en th gh thV qliyewV mou.

53

Kai parhlqon ta epta eth thV afqoniaV, thV genomenhV en th gh thV Aiguptou.

54

Kai hrcisan na ercwntai ta epta eth thV peinhV, kaqwV eipen o Iwshf× kai egeinen h peina eiV pantaV touV topouV× kaq' olhn omwV thn ghn thV Aiguptou hto artoV.

55

Kai ote epeinase pasa h gh thV Aiguptou, ebohsen o laoV proV ton Faraw dia arton. Kai eipen o Faraw proV pantaV touV AiguptiouV, Upagete proV ton Iwshf× o, ti saV eiph, kamete.

56

Kai hto h peina epi pan to proswpon thV ghV. Hnoixe de o Iwshf pasaV taV apoqhkaV kai epwlei siton eiV touV AiguptiouV× kai h peina epebarunen epi thn ghn thV Aiguptou.

57

Kai panteV oi topoi hrconto eiV thn Aigupton proV ton Iwshf dia na agorazwsi siton× dioti h peina epebarunen epi pasan thn ghn.

Genesis 42

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: